دوره كارشناسي ارشد

رشته پرستاري مراقبتهاي ويژه

 

نام و تعريف رشته

دوره كارشناسي ارشد نا پيوسته رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه (critical care Nursing ( M.Sc

تعريف رشته : پرستاري مراقبت هاي ويژه يك شاخه اختصاصي از رشته پرستاري است كه از طريق بهينه سازي مراقبت هاي پرستاري از بيماران بد حال و نيازمند به مراقبت هاي ويژه ، تقويت مباني مديريتي ، آموزشي ، پژوهشي ، اخلاق و رفتار حرفه اي ، موجبات مراقبت پرستاري ، كاهش مرگ و مير و عوارض بيماري در بخش هاي ويژه را فراهم مي سازد .

ارزش ها و بارورها ( Values )

پرستار كه از سويي با سلامت انسان به عنوان موجودي چند بعدي با همه ويژگيهاي جسمي ، رواني ، اجتماعي و اخلاقي سرو كار دارد و از سويي ديگر بر اساس نظام ارزشهاي اسلامي حاكم بر جامعه ، ملزم به رعايت حقوق انسانها و برقراري عدالت اجتماعي مي باشد، بايد از طريق خدمت رساني مناسب پرستاري و انجام مراقبت هاي پرستاري به بيماران بدحال در تحقق ارزشها و باورهاي فوق تلاش نمايد

چشم انداز ( Vision )

چشم انداز رشته كارشناسي ارشد نا پيوسته پرستاري مراقبت هاي ويژه براي بهبود وضعيت پرستاري اين رشته در سرتاسر كشور در ده سال آينده عبارت است از :

1 – ارتقاء استانداردهاي مراقبتي و بهينه سازي وضعيت مراقبت هاي درماني در بخش هاي ويژه

2 – به حداقل رساندن مرگ و مير بيماران بدحال با در نظر گرفتن استانداردهاي جهاني

3 – افزايش بكارگيري تدابير مديريتي ، آموزشي و پژوهشي در مراقبت هاي ويژه پرستاري

4 – افزايش توجه مديران و سياست گذاران نظام سلامت به بخش هاي ويژه بيمارستانها و روند درمان بيماران بد حال

رسالت رشته Mission) )

رسالت رشته كارشناسي ارشد نا پيوسته پرستاري مراقبت هاي ويژه عبارت از كاهش مرگ و مير و عوارض بيماران بستري در بخش هاي ويژه و گسترش ساختاري در ارتقاء روند مراقبت هاي پرستاري و تربيت دانش آموختگاني كارآمد با توانائيها و فراتوانائيهاي لازم مي باشد .

 

اهداف كلي رشته ( Aims )

هدف كلي رشته كارشناسي ارشد نا پيوسته پرستاري مراقبت هاي ويژه ، تربيت دانش آموختگاني است كه داراي دانش ، نگرش و عملكرد لازم در زمينه حوزه كاري اصلي ( مراقبت از بيماران بدحال ) و توانائيها و فراتوانائيهاي لازم ( رفتار حرفه اي ، مهارت هاي ارتباطي ، فناوري اطلاعات ، خود آموزي مادام العمر، پژوهش ، مديريت و ارتقاء كيفيت ، حل مساله و ... ) بصورت ذيل باشند :

الف – دانش پرستاري

ب – ارتقاء نگرش و عملكرد لازم در مورد مراقبت از بيماران بد حال

ج – ارتقاء مهارت هاي ارتباطي بهينه و مهارت هاي ميان فردي و درون گروهي بهينه در دانش آموختگان

د – ارتقاء نگرش و مهارت هاي لازم در مورد رفتار حرفه اي

ه – ارتقاء دانش، نگرش و مهارت لازم در زمينه پژوهش هاي كاربردي

و – ارتقاء دانش ، نگرش و حمايت لازم در مورد فناوري داده ها ( ICT,IT )

ز -  ارتقاء دانش، نگرش و مهارت مناسب در زمينه كاربرد مديريت ، برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت مستمر در امور مراقبت و آموزش مرتبط با بيماران بدحال

ح – ارتقاء فراتوانايي خودآموزي مادام العمر از طريق تقويت و ممارست مهارتهاي خود ارزيابي و ارتقاء خود

ي – ارتقاء فراتوانايي نقد خلاقانه و حل مساله در شرايط بحراني

نقش هاي دانش آموختگان ( Role Definition )

دانش آموختگان اين رشته داراي نقش هاي مراقبتي ، آموزشي ، پژوهشي و مديريتي مي باشند.

وظايف حرفه اي دانش آموختگان ( Task Analysis )

وظايف حرفه اي دانش آموختگان در نقش مراقبتي

-         ارائه ماهرانه مراقبت هاي پرستاري و اجراي مداخلات لازم پرستاري جهت بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه

-         انجام ارزيابي هاي لازم ( غير تهاجمي ) و كمك در انجام ارزيابي هاي تهاجمي در بيماران بستري در بخش هاي ويژه

-         تفسير و تحليل داده هاي جمع آوري شده در مورد بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه

-         بكار بستن قواعد و رفتار حرفه اي در تعامل با همكاران ، بيمار ، خانواده ، و همراهان وي

 

وظايف حرفه اي دانش آموختگان در نقش آموزشي

-         روزآمد نمودن مستمر دانش و مهارت با استفاده از روشهاي متداول آموزش مداوم

-         آموزش به ساير دست اندر كاران در امر مراقبت هاي بيماران بدحال در بخش

-         آموزش به دانشجويان ساير مقاطع رشته پرستاري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه

-         ارائه آموزش هاي لازم به بيمار، همراهان و خانواده وي در بخش هاي مراقبت هاي ويژه

وظايف حرفه اي دانش آموختگان در نقش پژوهشي

-         طراحي و انجام پژوهش هاي كاربردي در مورد مشكلات و چالش هاي موجود در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيماران بدحال

-         توليد شواهد و مقالات در منابع معتبر در مورد مراقبت بيماران بدحال

-         انجام پروژه هاي مشترك با ساير مراكز و توليد ارائه شواهد قابل تعميم به كل كشور

-         ايجاد ارتباط با مراكز تحقيقات موجود در داخل و خارج از كشور در زمينه مراقبت هاي بيماران بدحال

وظايف حرفه اي دانش آموختگان در نقش مديريتي

-         تحليل نظام ارائه خدمات پرستاري به بيماران بدحال در بخش هاي ويژه

-         بهينه نمودن روند ارائه پرستاري به بيماران بدحال از طريق طراحي و اجراي مداخلات

-     بكارگيري ابزارها و روش هاي مديريتي جهت ارتقاء عوامل موثر بر مراقبت پرستاري و كاهش ميزان مرگ و مير ، عوارض و ناخوشي بيماران بدحال

-         ارائه مشاوره به مديران و سياست گذاران نظام سلامت در زمينه تصميم سازي هاي مرتبط با بخش هاي ويژه و بيماران بدحال

-         فراهم نمودن زمينه همكاري موثر و متقابل بصورت يك گروه بين همكاران شاغل در بخش

-         اثر گذاري بر رفتار انسان ها به عنوان يك الگوي حرفه اي

شرايط و نحوه پذيرش در رشته

داوطلبان براي ورود به دوره كارشناسي ارشد نا پيوسته پرستاري مراقبت هاي ويژه علاوه بر صلاحيت هاي عمومي بايد شرايط ذيل را داشته باشند .

الف – دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته پرستاري مورد تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

ب – سلامت كامل جسم و روان

ج – موفقيت در آزمون ورودي

 

 

مواد آزمون و ضرائب آن

مواد آزمون

ضريب

زبان

2

پرستاري داخلي و جراحي

2

پرستاري مراقبت هاي ويژه

5

بهداشت روان

1

 

شرايط لازم جهت راه اندازي رشته :

مطابق ضوابط و شرايط دفتر گسترش و ارزيابي آموزش پزشكي مي باشد

رشته هاي مشابه در خارج كشور :

رشته هاي مشابه بصورت پرستاري باليني در دانشگاه هاي ذيل وجود دارد:

- University of California at Sanfransisco ( UCSF)

- James Cook University (JCU)

- The University of Nottingham

- Johns Hopkins University

- Stanford University

 

رشته هاي مشابه در داخل كشور :

ندارد

موارد ديگر :

ندارد

مشخصات دوره

 

نام رشته : كارشناسي ارشد نا پيوسته پرستاري مراقبت هاي ويژه

 

طول دوره و شكل نظام آموزشي : براساس آيين نامه آموزشي دوره مربوطه مي باشد

 

مجموعه دروس

تعداد واحد

دروس پايه

9

مقدمه اي بر پرستاري مراقبتهاي ويژه

1

مراقبت هاي پرستاري در بخشهاي مراقبت ويژه

3

پايش پرستاري پيشرفته

3

داروشناسي

1

مباحث عمومي در پرستاري پيوند اعضاء

1

 

 

 

 

مجموعه دروس

تعداد واحد

دروس اختصاصي و كارآموزي

19

پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 1 ( دستگاه تنفس )

3

پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 2 ( دستگاه قلب و عروق – جراحي قلب و قفسه سينه )

3

پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 3 ( دستگاه عصبي – جراحي اعصاب و اختلالات روانپزشكي )

2

پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 4 ( دستگاه كليوي و مجاري اداري – جراحي كليه و مجاري ادراري )

2

پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 5 ( سيستم غدد درون ريز – بيماريهاي زنان و زايمان )

1

پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 6 ( دستگاه گوارش – جراحي شكم و لگن )

2

پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 7 ( انكولوژي و خون – سيستم ايمني و بيماريهاي عفوني )

2

پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 8 ( اصول كلي در بيماران جراحي – مراقبتهاي ويژه در صدمات ناشي از ضربه Traumatology )

3

پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 9 ( جراحي عروق – ارتوپدي )

1

 

 

دروس جبراني

 

رايانه و سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي

1

آمار و روش تحقيق پيشرفته

3

پايان نامه

4

 

چنانچه دانشجو در مقطع قبلي دروس كمبود يا جبراني جدول الف را نگذرانده باشد ، ملزم به گذراندن آن دروس مي باشد .