مشخصات كلي و سرفصل دروس دوره هاي دكتري ، كارشناسي ارشد و كارشناسي

دکتری تخصصی پرستاری
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی
تأییدیه برنامه آموزشی
دکتری تخصصی بهداشت باروری
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی
تأییدیه برنامه آموزشی

 
 


  

کارشناسی ارشد
 

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
تأییدیه برنامه آموزشی
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی
کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
تأییدیه برنامه آموزشی
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی

 
کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه
تأییدیه برنامه آموزشی
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی
کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)
تأییدیه برنامه آموزشی
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی
کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
تأییدیه برنامه آموزشی
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی
کارشناسی ارشد روان پرستاری
تأییدیه برنامه آموزشی
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی
 
 
کارشناسی پرستاری
تأییدیه برنامه آموزشی
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی
 
کارشناسی مامایی
تأییدیه برنامه آموزشی
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی
 
 ویژه دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 94-1393

*** مشخصات کلی،برنامه،سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری ***

مصوب 1393/2/27