فهرست اعضای هیأت علمی 

 
دکتر الهام ابراهیمی

دکتر مریم اسماعیلی

دکتر حرمت سادات امامزاده قاسمي

دکتر نسیم امینایی چترودی

دکتر معصومه ايماني پور

دکتر حسن برکتی

دکتر جمال الدین بگجانی

دکتر زهرا بهبودی مقدم

دکتر فاطمه بهرام نژاد

دکتر شهرزاد پاشایی پور

دکتر بتول پورابولی

دکتر سریه پورتقی

دکتر محمد علي چراغي

دکتر فاطمه حاجی بابایی

دکتر مرضیه حسن پور

دکتر زهره خاکبازان

دکتر سحر خوش کشت

دکتر فاطمه خوشنوای فومنی

دکتر مریم دامغانیان

دکتر مرجان دلخوش

دکتر ناهید دهقان نیریدکتر معصومه ذاکری مقدم

دکتر آرزو راستی

فاطمه رحیمی کیان

دکتر نسرین رسول زاده

دکتر فاطمه رضایت

دکتر زهرا رود دهقان

خديجه زارعي

دکتر اكرم السادات سادات حسيني

دکتر خاطره سیلانی

دکتر محبوبه شالی

دکتر شیرین شهبازی صیقلده

دکتر هومن شهسواری

دکتر پریسا صمدی

دکتر لیلا صیادی

دکتر زهرا عباسی دولت آبادی

دکتر پروانه عسگری

دکتر شهرزاد غياثونديان

دکتر فرناز فرنام

دکتر گلنار قانع

دکتر اعظم قربانی

دکتر محمدرضا کریمی راد
 

دکتر مریم نکولعل تک