ليست پايان نامه هاي موجود در كتابخانه(1370-1352)

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

رديف

نگارش

موضوع پايان نامه

تاريخ

1

پرويندخت   سليلي

استاد راهنما: دكتر غلامحسين جلالي

جنبه هاي بهداشتيدر برنامه بهداشت و تنظيم خانواده

1352 دانشكده بهداشت

2

عبدالمجيد   عشقي

استاد راهنما: دكتر هادي فرزانه

زخم دوازده ، درمان جراحي آن و بررسي چند مورد

1355 دانشگاه ملي ايران

3

عزت ا   هماي نيكفر

استاد راهنما: دكتر سياوش اميني

تحليلي از مشكلات شغلي ، خانوادگي و اجتماعي پرستاران بيمارستانهاي تهران

1356 دانشكده علوم اجتماعي و تعاون دانشگاه تهران

4

سيد اسماعيل    فاطمي زاده

استاد راهنما: دكتر منوچهر محسني

استاد آمار: دكتر كاظم محمد و دكتر فيروز آزردگان

بررسي رضايت حرفه اي در ميان پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه تهران

1358-1357 دانشكده بهداشت

5

مهرانگيز   ميكائيلي

استاد راهنما: دكتر عظيم وهاب زاده

 

مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پرورشگاهي شبانه روزي با دانش آموزاني از همان دبستان ها كه با خانواده خود زندگي ميكنند

1359 مركز آموزش و پژوهش روانپزشكي

6

خديجه     عظيمي

استاد راهنما: فرانگيز شاهپوريان

استاد مشاور: آقاي دكتر فشاركي

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي ميزان آگاهي زنان تهران در باره سرطان دهانه رحم و راه تشخيص زود رس آن و ارتباط آن با انجام و ترتيب انجام تست پاپانيكلائو در آنها

بهمن 1362 دانشكده پرستاري مركز علوم پزشكي ايران

7

صديقه  اسماعيلي شانديز

استاد راهنما: دكتر محمد مجد

استاد مشاور: خانم دواچي

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي افسردگي و شكايات جسماني ناشي از آن در بهياران بخشهاي جسمي و رواني

شهريور 1363 مركز علوم پزشكي ايران

 

8

عذرا   داعي

استاد مشاور: خانم رحيمي نيا

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي ميزان آگاهي و تعيين عقايد زنان در سنين باروري درباره تنظيم خانواده و تعيين ارتباط بين ميزان آگاهي و عقايد آنان در روستاهاي منتخب جنوب تهران

1363 مركز علوم پزشكي ايران

 

9

حليمه   اميني سكاچايي

استاد راهنما: سادات سيد باقر مداح

استاد آمار : آقاي پرويز كمالي

بررسي و مقايسه طرز فكر افراد گروه پزشكي و ساير گروههاي دانشگاهي (غير پزشكي ) با تحصيلات عالي نسبت به حرفه پرستاري در مراكز انتخابي تهران

آذر 1364 انستيتو عالي پرستاري فيروزگر

10

فاطمه     فطوره چي

استاد راهنما: آراكس اگناداود

استاد مشاور: خانم معصومه رحيمي نيا

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي وضعيت مراكز نگهداري كودكان عقب مانده ذهني در تهران

فروردين 64دانشكده پرستاري علوم پزشكي ايران

11

بدرالملوك    رضا

استاد راهنما: خانم آناهيد كريمي

استاد مشاور: خانم فاطمه معبوديان

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي ميزان آگاهي مادران در موردطرز صحيح تهيه شير خشك در مراكز بهداشتي درماني جنوب تهران

1364 دانشكده پرستاري علوم پزشكي ايران

12

امير   رستمي پور دولت آباد

استاد راهنما: شفيقه هروآبادي

استاد مشاور : خانم سيد السادات مداح

فعاليتهاي غير پرستاري پرستاران در بيمارستانهاي شهر تهران

1365 دانشگاه تربيت مدرس

13

سوسن سميعي

استاد راهنما: فرنگيس شاهپوريان

استاد مشاور: خانم معصومه رحيمي نيا

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي ميزان آگاهي مربيان مدارس عالي دانشكده هاي پرستاري تهران در مورد روش تدريس و برنامه ريزي درسي

1365 دانشكده پرستاري علوم پزشكي ايران

 

 

14

مهين    ميرصدرائي

استاد راهنما: اقدس دواچي

استاد مشاور: دكتر مجد

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي و مقايسه ميزان افسردگي واكنشي بين مربيان پرستاري و دبيران زن شهر مشهد

1367 دانشگاه علوم پزشكي ايران

 

15

مرضيه     شبان

استاد راهنما: خانم حميده عسگريان

استاد مشاور: خانم ربايه شكرابي

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي تاثير آموزش مستمر ضمني بر ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بخشهاي مراقبت ويژه در مورد اقدامات پرستاري كه در حين وقوع ايست قلبي و تنفسي بايد انجام گيرد يا در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در تهران

1367 دانشكده پرستاري علوم پزشكي ايران

 

16

افسر رضائي پور

استاد راهنما: آراكس   آگناداود

استاد مشاور: خانم معصومه رحيمي نيا

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

 

بررسي و مطالعه صفات مشخصه مادران نوزادان نارس و كم وزن در مقايسه با مادران نوزادان طبيعي متولد شده دربيمارستانهاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهران

شهريور 67 مركز علوم پزشكي ايران

 

 

17

مهوش    صلصالي

استاد راهنما: آراكس الگاداود

استاد مشاور: خانم معصومه رحيمي نيا

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي ميزان آگاهي پرستاران بخشهاي مراقبتهاي ويژه قلب در مورد بيماريهاي عروق كرونر و نحوه مراقبت از اين بيماران در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهران

 

 

’’

18

نسرين     سلماني باروق

استاد راهنما: خانم ليدا الونديان

استاد مشاور: خانم مليحه سادات موسوي

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بخشهاي جراحي اعصاب بيمارستانهاي منتخب تهران وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در مورد نقش پرستار در مراقبت و باز تواني بيماران فلج نيمه تحتاني بدن

 

68-67 دانشگاه تربيت مدرس

 

 

 

19

اكرم    حبيبي نزاد

استاد راهنما: خانم هروآبادي

استاد مشاور :خانم نيرالسادات سيدباقر

استاد آمار: دكترمحمود محمودي

بررسي مقايسه اي رشد كودكان از بدو تولد تا دوسالگي تغذيه شده با شير مادر و غير شير مادر در جنوب تهران

1367 دانشگاه تربيت مدرس

20

كيوان      پزشكفر

استاد راهنما: دكتر كامبيز پناهي

شوك

دانشگاه ملي ايران سال ندارد

21

شاهرخ   عليمردان

استاد راهنما: دكتر كامبيز پناهي

اختلالات آب و الكتروليت در جراحيهاي جهاز هاضمه

 

 

’’

22

علي    فولادي

استاد راهنما: دكتر علي نفيسي

كانسرمري

 

’’

23

علي فولادي

استاد راهنما: دكتر منوچهر رزم آرا

ارتباط بين دو دهليز

 

’’

24

زهره     پارسا يكتا

استاد راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم ژاسمن شاه نظريان

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي ميزان آگاهي پرستاران در مورد مراقبتهاي پرستاري  از بيماران تحت معالجه با شيمي درماني

1368 دانشگاه تربيت مدرس

25

شادمان    رضا ماسوله

استاد راهنما: ژيلا عابد سعيدي

استاد مشاور: خانم زهرا منجمد

استادآمار: آقاي سقراط فقيه زاده

بررسي ميزان آگاهي بيماران مبتلا به فتق ديسك مهره اي در مورد ماهيت بيماري و نحوه مراقبت از خود در هنگام ترخيص در سطح بيمارستانهاي آموزشي شهر تهران

 

 

’’

26

فاطمه     فشندي

استاد راهنما: فاطمه دباغي

استاد مشاور: خانم سلحشور

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي نظرات مربيان پرستاري در رابطه با عوامل موثر بر استقبال آنان از آموزش باليني در دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي مستقر در تهران

1368 دانشكده پرستاري و مامايي تهران

27

فاطمه     رسولي

استاد راهنما: ژاسمين شاه نظريان

استاد مشاور: خانم خديجه عظيمي

استاد آمار: آقاي غلامرضا بابايي

بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي مجروحين جنگ داراي استومي موقت روده اعم از كولستومي و ايلئوستومي در امر مراقبت از خود در بيمارستانهاي منتخب تهران

1368 دانشگاه تربيت مدرس

 

 

28

رقيه    كريمي

استاد راهنما: مريم عليخاني

استاد مشاور: خانم ليدا الونديان

استادآمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي ميزان آگاهي پرستاران از نقش بازي بر روي رشد و تكامل كودكان سنين قبل از دبستان بستري در بيمارستانهاي كودكان وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهران

مرداد 68 دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي تهران

29

ترانه    تقوي لاريجاني

استاد راهنما: دكتر علي خانزاده

استاد مشاور:    ’’

استادآمار: دكتر محمد براهني

بررسي تاثير تنبيه بدني والدين بر بروز برخي رفتارهاي پرخاشگرانه در كودكان 11-7 سال مدرسه رو در محيط مدرسه هاي دولتي شهر تهران

 

 

’’

30

محمد حسين   صابري افتخار

استاد راهنما: دكتر حسن محمدي

استاد مشاور: خانم فطوره چي

اصول مراقبت از بيماران تحت كنترل تهويه دهنده هاي ميكانيكي

1369 علوم پزشكي ايران

 

31

محسن    رفيعيان

استاد راهنما؛ دكتر مهين قره باغيان

استاد مشاور: خانم فاطمه فطوره چي

ضرورت كاربرد الكتروكارديوگرام در بيهوشي

1369 دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي تهران

32

حسن     فرهمند

استاد راهنما: مهين قره باغيان

استاد مشاور:    ’’

استاد آمار: خانم فاطمه فطوره چي

آمادگيهاي قبل و مراقبتهاي ضمن و بعد از عمل جراحي اعصاب (كرانيوتومي)

 

 

’’

33

علي اصغر   سروش

استاد راهنما: دكتر هوشنگ فهيم

بيهوشي و مغز اثر گازهاي هوشبري برمغز

1369-1368

 

34

ويدا   فلاحيان

استاد راهنما: دكتر حسن محمدي

استاد مشاور: خانم فطوره چي

استاد آمار: آقاي جعفر ديار

گزارش سداسيون ورانيماسيون 136 بيمار مبتلا به هاري در انستيتو پاستور ايران از سال 69-47

 

 

 

 

’’

 

35

امير محمد      سبحاني

استاد راهنما: دكتر زاهد حسين خان

استاد مشاور: فاطمه فطوره چي

استاد آمار: محمدباقر جهانگيري

ترانسفوزيون خون كاربرد و عوارض آن در حين بيهوشي

1369 دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي تهران

36

فرخنده     فولادگر

استاد راهنما:آقاي بهمن جهانگيري

استاد مشاور: خانم فطوره چي

پيش دارو ها و استفاده صحيح از آنها در بزرگسالان

 

 

’’

37

زهرا    گودرزي

استاد راهنما: دكتر زاهد حسين خان

استاد مشاور: خانم فطوره چي

احياء قلبي و تنفسي در نوزادان

 

 

’’

38

عصمت    نوحي

استاد راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم زهره پارسايكتا

استاد آمار: دكترغلامرضا بابايي

بررسي ميزان آگاهي پرستاران بخشهاي داخلي در مورد آموزش مراقبت از خود به بيماران مبتلا به فشارخون بالا در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

’’

39

حسن     رفيعي لك

استاد راهنما: خانم شكرنيا و اميني

استاد مشاور: خانم افسررضائي پور

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي ميزان آگاهي مديران پرستاري از برنامه ريزي نيروي انساني در بيمارستانهاي آموزشي شهر تهران

 

 

 

’’

40

سيد مرتضي   حقيقي فرد

استاد راهنما: خانم موسي نيك نزاد

استاد مشاور: خانم فطوره چي خانم رسولي

 

 

 

مراقبتهاي قبل ، ضمن و بعد از بي حسي اسپانيال و اپيدورال

 

 

 

’’

 

 

41

عباس    عباس زاده

استاد راهنما: خديجه عظيمي

استاد مشاور: خانم زهره پارسايكتا

استاد آمار: دكتر عزت ا نادري

بررسي نگرش مربيان پرستاري شاغل در دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران در مورد كاربرد نظريه ها و الگوهاي مفهومي پرستاري

1369 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

42

محمد رضا   اميني

استاد راهنما: فاطمه فطوره چي

استاد مشاور: خانم بدرالملوك رضا

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي نگرش مربيان كارشناسي ارشد پرستاري ، شاغل در دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي شهر تهران نسبت به تحقيق پرستاري

 

 

’’

43

حميد   بخشي علي آباد

استاد راهنما: خديجه عظيمي

استاد مشاور: خانم زهرا منجمد

استاد آمار : آقاي غلامحسين بهبودي

بررسي ميزان آگاهي پرستاران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در مورد مراقبتهاي پرستاري از بيمارانيكه درد دارند

 

 

’’

44

اعظم   ذونعمت كرماني

استاد راهنما: دكتر حسن محمدي

استاد مشاور: خانم پارسايكتا

خانم فاطمه فطوره چي

پيشگيري از حوادث ناگوار اپيدورال زايماني

70-69

 

 

 

45

مهديه    دستجردي

استاد راهنما: زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم خديجه عظيمي

استاد آمار: آقاي دكتر سقراط فقيه زاده

بررسي شيوع عوارض تزريقات وريدي در بيماران بستري در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

’’

46

فاطمه     مهاجر تبريزي

 

بررسي تاثير آموزش و ميزان آگاهي مادران باردار در مورد مراقبت هاي بعد از زايمان از خود در يكي ار مراكز بهداشتي و درماني شهر تهران

دانشگاه تربيت مدرس1368

47

زهرا   منجمد

استاد راهنما:Faranguis Shahpoorian

استاد مشاور:   Susan Ladington              

Investigation of the existence type and nature of the inservice education programs for graduate nursing staff in teaching hospital of tehran

1982

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران

 

 

48

طلعت    شهرياري

استاد راهنما: خانم حشمت عبدا پور

استاد مشاور: خانم شهناز روشن كه

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي رواني منتخب تهران در مورد مفهوم  ارتباط درماني و نحوه برقراري ارتباط درماني با بيماران رواني

ارديبهشت 68 مركز علوم پزشكي ايران

49

محمد حسين    خادميان

استاد راهنما:خانم بدرالملوك رضا

استاد مشاور: خانم نسرين سلماني باروق

استاد آمار:‚ دكتر غلامرضا بابايي

بررسي نگرش كارگران مرد در مورد تنظيم خانواده در كارخانجات منتخب حومه غربي شهر تهران

70-69 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

50

سيد قاسم   فدائي

استاد راهنما:خانم نسرين سلماني باروق

استاد مشاور: خانم ناهيدخت شريفي

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي نگرش مديران پرستاري نسبت به تعويض اختيار در بيمارستان هاي آموزشي شهر تهران

1370دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

51

فهيمه    بيضائي نژاد

استاد راهنما: خانم افسر رضائي پور

استاد مشاور: زهره پارسايكتا

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي نظرات مربيان پرستاري شاغل در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران نسبت به آموزش معاينات فيزيكي به دانشجويان پرستاري

 

 

 

’’

52

غلامعلي    شجاع قره باغ

استاد راهنما: خانم ميرصدرايي

استاد مشاور:خانم فاطمه فشندي

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي ميزان آگاهي و عقايد مادران داراي كودك صفر تا شش سال مراجع كننده به مراكز بهداشتي درماني جنوب شهر تهران از ايمن سازي عليه بيماريهاي عمده عفوني

1370 دانشكده پرستاري ومامايي علوم پزشكي تهران

53

زهره      ترقي

استاد راهنما: خانم طلعت شهرياري

استاد مشاور: خانم ناهيدخت شريفي

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي انتظارات پرستاران شاغل در مراكز درماني و آموزشي شهر تهران از فعاليتها و تشكيلات انجمن پرستاران ايران

 

 

 

’’

54

فريبا    نصيري زيبا

استاد راهنما: خانم زهره پارسايكتا

استاد مشاور: خانم مهوش صلصالي

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي ميزان آگاهي پرستاران بخش هاي داخلي در مورد نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري از بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهران

 

 

 

’’

55

علي كرم    علمداري

استاد راهنما: خانم حليمه اميني

استاد مشاور: خانم زهرا منجمد

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي و مقايسه نظرات مربيان پرستاري و سر پرستاران در مورد معيارهاي ارزشيابي باليني واحد داخلي و جراحي دانشجويان پرستاري دانشگاههاي علوم پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران

 

 

’’

56

زهرا   ناشر

استاد راهنما: دكتر كبري قاضي سعيدي

استاد مشاور: خانم فاطمه رسولي

و خانم فطوره چي

گازهاي خون شرياني و محدوده طبيعي آن در افراد سالم ايراني

 

 

 

 

’’

 

57

فاطمه     رحيمي كيان

استاد راهنما: دكتر ميترا مدرس گيلاني

استاد مشاور: دكتر نيره منش

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي تاثير روش تحريك سينه در آماده سازي دهانه رحم و شروع دردهاي زايماني در حاملگيهاي دير رس

 

1370 دانشگاه تربيت مدرس

 

 

 

58

پريوش   حاجي اميري

استاد راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم زهره پارسايكتا

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي نيازهاي آموزشي پرستاران بخشهاي ارتوپدي بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران در مراقبت از بيماران بي حركت

 

1370 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

59

رحيم   بازرگان

استاد راهنما: خانم شهرياري

استاد مشاور: خانم مهرانگيز ميكائيلي

استاد آمار: آقاي بهبودي

بررسي امكانات بهداشتي ، رفاهي خانه هاي سالمندان شهر تهران

 

 

 

1370

 

 

’’

60

شكوه     زارع

استاد راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم نسرين سلماني باروق

استاد آمار: آقاي سقراط فقيه زاده

بررسي ميزان آگاهي مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر شيراز پيرامون بيماريهاي شايع انگلي گوارشي

 

 

 

 

’’

61

طاهره    اشك تراب

استاد راهنما: خانم افسر رضايي پور

استاد مشاور: خانم حليمه اميني

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي و مقايسه تاثير دو روش آموزشي بر افزايش ميزان آگاهي پرستاران بخش همودياليز از هپاتيت ب ، راههاي انتقال و نحوه پيشگيري از آن در بيمارستانهاي تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي شهر تهران

 

 

 

’’

62

فرزاد     شمونايي

استاد راهنما: خانم خديجه عظيمي

استاد مشاور: بدراملوك رضا

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

 

بررسي نيازهاي آموزش مداوم پرستاران بخشهاي داخلي و جراحي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

1370 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

63

زهرا     صفوي بيات

استاد راهنما: دكتر زهره پارسايكتا

استاد مشاور: خانم زهرا منجمد

استاد آمار: آقاي غلامرضا بابايي

بررسي مشكلات جسمي رواني و اجتماعي بيماران ماستكتومي شده مراجعه كننده به مركز پرتو درماني شهر تهران

 

 

’’

64

ژاله     محمد عليها

استاد راهنما: دكتر مهوش صلصالي

استاد مشاور: خانم زهره پارسايكتا

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي مشكلات جسمي و رواني بيماران بعد از عمل جراحي پيوند كليه در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران

 

 

’’

65

حميد ه    ميرحسيني

استاد راهنما: دكتر كورش رياضي

استاد مشاور: خانم فطوره چي خانم رسولي

عوارض حين بيهوشي

 

 

’’

66

پرويز    عضدي

استاد راهنما: دكتر كورش رياضي

استاد مشاور: خانم فطوره چي- خانم رسولي

كاربرد مخدرها به صورت اسپاينال و اپي دورال جهت كنترل درد

 

 

’’

67

فرامرز     صديق زاده

استاد راهنما: دكتر كورش رياضي

استاد مشاور: خانم فطوره چي خانم رسولي

سندرم مندلسون

 

 

’’

68

معصومه    ذاكري مقدم

استاد راهنما: خانم مهوش صلصالي

استاد مشاور: خانم زهرا منجمد

استاد آمار: آقاي دكتر محمود محمودي

بررسي صفات مشخصه افراد مبتلا به افزايش فشار خون اوليه در درمانگاههاي داخلي و قلب بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

’’

 

69

فرشته   ذوالرياستين

استاد راهنما: خانم رضايي پور

استاد مشاور: خانم حليمه اميني

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي نگرش و آگاهي سر پرستاران در مورد آموزش به بيمار در بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران

1370 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

70

ناصر     كوسه كلاني يزد

استاد راهنما: موسي نيك نزاد

استاد مشاور: خانم فطوره چي

هيپرترمي بدخيم

 

 

 

 

’’

71

هادي    سيف

استاد راهنما: محمود كنگري

استاد مشاور: خانم فطوره چي خانم رسولي

جنبه هاي تغذيه اي در بيهوشي و اصول T.P.N      

(Total Parenteral Nutrition )

 

 

’’

 

72

خسرو     شهبازي

استاد راهنما: ايرج قربان دايي پور

استاد مشاور : خانم فطوره چي

استاد آمار : ايرج قربان دايي پور

فيزيولوزي تنفس و عمل تنفس در حين بيهوشي

 

 

 

 

 

’’

73

شريف    شريفي

استاد راهنما: فاطمه رسولي

استاد مشاور: خانم خديجه عظيمي

استاد آمار: آقاي بهبودي

بررسي مشكلات جسمي و رواني بيماران تحت كشش استخواني در بخشهاي ارتوپدي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران

 

 

 

’’

 

74

غلامرضا    قربانپور

استاد راهنما: دكتر زاهد حسين خان

استاد مشاور: خانم فطوره چي

استاد آمار: آقاي امير محمد سبحاني

بيهوشي در شوك و جراحي تروم

 

 

 

 

 

 

 

’’

 

75

شاهرخ    مقصودي

استاد راهنما: خديجه عظيمي

استاد مشاور: خانم افسر رضايي پور

استاد آمار: آقاي غلامحسين بهبودي

بررسي نظرات مربيان پرستاري در مورد اولويتهاي پزوهشي آموزش پرستاري در دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران

 

زمستان 1370 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

76

سيروس    كدخدائيان

استاد راهنما: نادر ياسمي

استاد مشاور: خانم فاطمه رسولي

بيهوشي در جراحي با ليزر

 

 

’’

77

عطاء الله    اسدي لويه

استاد راهنما: دكتر زاهد حسين خان

انتخاب بلوك كننده هاي عصبي عضلاني در بيماران

 

 

’’

 

78

مهدي   گل افروز شهري

استاد راهنما: بدرالملوك رضا

استاد مشاور: خانم فاطمه فطوره چي

استاد آمار: آقاي بهبودي

بررسي ميزان آگاهي و نظرات دانش آموزان پسر سال آخر دبيرستانهاي شهرستان سبزوار در باره حرفه پرستاري

 

 

 

’’

 

79

زهرا   مختاري

استاد راهنما: كورش رياضي

استاد مشاور: خانم رسولي

 

بيهوشي در جراحي هاي سرپايي

 

 

’’

 

80

كبري    شيرخان

استاد راهنما: مهوش صلصالي

استاد مشاور: خانم آرزومانيانس

استاد آمار: آقاي مهندس محمدزاده

بررسي مشكلات جسمي رواني بيماران مبتلا به ديابت وابسته به انسولين در درمانگاههاي منتخب دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران

 

 

 

81

مينو    اسد زندي

استاد راهنما: دكتر زاهد حسين خان

استاد مشاور: دكتر زاهد حسين خان

خطرات تكنيكي در حين كاركردن با وسايل بيهوشي ر انيماسيون و اتاق عمل

 

 1370 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

82

نسرين    انساندوست

استاد راهنما: دكتر زاهد حسين خان

استاد مشاور: خانم رسولي

كنترل بيهوشي در بيماران با چاقي مفرط

 

 

 

 

83

سيد علي محمد   ميرحسيني

استاد راهنما: دكتر حسن محمدي

استاد مشاور: خانم فطوره چي

طريقه لوله گذاري داخل تراشه

 

 

 

 

’’

 

84

سيد جواد   قدمگاهي

استاد راهنما: مليحه اميني

استاد مشاور: خديجه عظيمي

استاد آمار: محمد تقي شاكري

بررسي نظرات پزشكان متخصص و سرپرستاران در مورد وظايف پرستاران باليني،‌در بيمارستانهاي وابسته دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بهمن 1370

85

حبيب   مرادي

استاد راهنما: دكتر محمود كنگري

استاد مشاور: خانم فطوره چي

روشهاي بيهوشي در جراحيهاي  چشم

 

 

 

 

’’

86

زهرا    سرخوش

استاد راهنما: دكتر بهمن كاظميان

استاد مشاور : خانم رسولي

كاربرد داروهاي استنشاقي در بيهوشي

 

 

""

 

 

87

امير حسين   بارباز

استاد راهنما: خانم مهوش صلصالي

استاد مشاور : خانم فاطمه رسولي

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي نيازهاي آموزشي پرستاران از آموزش به بيمار مبتلا به انفاركتوس ميركارد در بيمارستانهاي دابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي شهر تهران 1370

 

89

 بهروز اشکان اعلم
استاد راهنما: خانم امینی
استاد مشاور : خانم محترم طلوعی
استاد آمار : آقای ناصر بحرانی

بررسی نظرات پرستاران شاغل در بخشهایccu    در خصوص شیوه های رهبری سرپرستاران و ارتباط این شیوه ها با نحوه مراقبتهای پرستاری در همان بخشها ، در بیمارستانهای دانشگاه های علومپزشکی شهر تهران وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

پزشکی