ليست پايان نامه هاي موجود در كتابخانه(1375-1370)

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

رديف

نگارش

موضوع پايان نامه

تاريخ

90

علي    استادزاده

استاد راهنما: دكتر ليلي روزبه

بيهوشي در بيماريهاي كبدي

71-1370

91

مينا     قنبرزادگان

استاد راهنما: زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم طلعت شهرياري

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي نظرات بيماران بستري در بخشهاي سرطان در مورد نحوه ارتباط پرستاران با آنان در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 

’’

92

فريبرز    مهراني

استاد راهنما: دكتر علي محفوظي

استاد مشاور: خانم فطوره چي

بيهوشي در نارسايي حاد كليه

1371 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

93

شهريار     دياركجوري

استاد راهنما:‌ علي محفوظي

استاد مشاور: خانم فاطمه فطوره چي

بيهوشي در افزايش فشارداخل جمجمه

 

 

 

 

’’

 

94

عاطفه   قنبري خانقاه

استاد راهنما:‌خانم افسر رضائي پور

استاد مشاور: خانم شهرياري

استاد آمار:‌آقاي دكتر محمود محمودي

بررسي ارتباط باور بهداشتي و خويشتن پنداري با انجام خودآزمايي پستان در پرستاران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

1371

95

سودابه   جولايي

استاد راهنما: بدرالملوك رضا

استاد مشاور: خانم نسرين سلماني باروق

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي نگرش مربيان دانشكده هاي پرستاري ، نسبت به مفهوم مراقبتهاي اوليه بهداشتي و نظرات آنها در مورد نقش پرستاران در آن ، در دانشگاههاي علوم پزشكي تهران

 

 

 

 

 

’’

96

محسن     توكل

استاد راهنما: خانم سميعي

استاد مشاور : خانم افسر رضائي پور

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي ميزان بكارگيري اصولي از رشد و تكامل كودكان نوپاي بستري توسط پرستاران در بخشهاي كودكان بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 

’’

97

گلناز    فروغ عامري

استاد راهنما: خانم فاطمه رسولي

استاد مشاور: خانم زهرا منجد

استاد آمار: دكترسقراط فقيه زاده

بررسي ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كرمان پيرامون بيماري ايدز

 

 

 

 

’’

98

حسين   عليخاني

استاد راهنما: خانم بدرالملوك رضا

استاد مشاور: خانم سلماني باروق

استاد آمار: آقاي بحراني

بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شمال و جنوب شهر تهران از مضرات مصرف سيگار

 

 

 

 

’’

99

فاطمه   فرودنيا

استاد راهنما: خانم سلماني باروق

استاد مشاور : خانم بدرالملوك رضا

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي نيازهاي آموزشي مادران در مورد پيشگيري از حوادث خانگي در كودكان 5-1 سال شهر كرمان

 

 

 

 

1371 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

100

خديجه     خسروي دامنه

استاد راهنما: مريم عليخاني

استاد مشاور : شهلا روشن روان

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي وتعيين  نگرش پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران نسبت به ارائه مراقبتهاي جسمي به بيماران بستري

 

 

 

’’

 

101

محمد رضا   فرقاني سردقي

استاد راهنما: زهرا منجمد

استاد مشاور : شاهرخ ميرزا حسيني

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي اثرات بي حركتي بر الگوي خواب موش صحرائي در آزمايشگاه دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 

 

 

 

 

’’

 

102

ناهيد    ظريف صنايعي

استاد راهنما: طلعت شهرياري

استاد مشاور: خانم آرزومانيانس

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي عوامل تنش زا و نحوه سازگاري والدين كودكان تحت درمان با همودياليز در مركز طبي كودكان

 

 

 

 

’’

103

خديجه   دهقاني

استاد راهنما: فاطمه فطوره چي

استاد مشاور: زهرا منجمد

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي تاثير آموزش به مادران مبتلا به ديابت مراجعه كننده به درمانگاه غدد مركز طبي كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران بر روي ميزان تغييرات هموگلوبين گليكوزيله كودكان آنها

 

 

 

 

 

’’

104

فريبا    جوكار

استاد راهنما: خديجه عظيمي

استاد مشاور : بدرالملوك رضا

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي تغييرات درجه حرارت بدن بيماران بستري در بخشهاي داخلي و جراحي به منظور تعيين حساسترين ساعت اندازه گيري دماي بدن و تعيين تعداد دفعات اندازه گيري روزانه در يكي از بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

’’

 

105

ريتا   رضايي

استاد راهنما: خانم سميعي

استاد مشاور :‌خانم خديجه عظيمي

استاد آمار: خانم هما كشاورز

 

بررسي مقايسه اي فشار خون دانش آموزان دبستاني 8-6 ساله شهر شيراز با حد استاندارد و ارتباط آن با جنس و قد وزن و نبض در سال 70-1371

1371

106

فائزه    جهان پور

استاد راعنما: فاطمه فطوره چي

استاد مشاور: خانم بدرالملوك رضا

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي شناخت و تفسير علائم رفتاري و فيزيولوژيكي درد نوزادان توسط پرستاران بخشهاي نوزادان بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

’’

 

 

107

ناهيد    نيكخو

استاد راهنما: خانم شهلا روشن روان

استاد مشاور: خانم ملكتاج مشكبيد حقيقي

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي عوامل تنيدگي آور و درجه تنش زايي آنها در اطاقهاي زايمان از نظر مربيان مامايي دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران

 

 

 

 

 

’’

108

نوابه     حسين خاني

استاد راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم افسر رضايي پور

استاد آمار : آقاي پرويز كمالي

بررسي رفتار بهداشتي دانشجويان سال آخر كارشناسي پرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران در مورد عوامل مستعد كننده بيماريهاي عروق كرونر

 

 

 

’’

109

ماري    يونانوف

استاد راهنما: خانم خديجه عظيمي

استاد مشاور: خانم مهوش صلصالي

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي واكنش بيماران تحت درمان با همودياليز نسبت به بيماري خود و ارتباط آن با پي گيري رژيم درماني در مراجعه كننده به بخشهاي همودياليز بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي شهر تهران

 

 

 

 

’’

110

محبوبه    حبيبي

استاد راهنما: خانم ميرصدرائي

استاد مشاور: خانم سونيا آرزومانيانس

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي تاثير آموزش بر تغيير رفتار ولي  كودكان مبتلا به آسم مراجعه كننده به درمانگاه كودكان بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در مراقبت از كودك خود

 

 

 

 

111

سعيد    بشيريان

استاد راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور: دكتر حاجي زاده

استاد آمار : آقاي احمدي

 

تاثير TENS بر كاهش درد بعد از اعمال جراحي شكم

1371 

112

مهري     گلپايگاني

استاد راهنما: خانم بدرالملوك رضا

استاد مشاور: نسرين سلماني باروق

استاد آمار:‌آقاي پرويز كمالي

بررسي عوامل موثر در كم خوني زنان در سنين باروري مراجعه كننده به درمانگاههاي شهرستان شاهرود در سال 1371

 

 

 

’’

113

اسفنديار    آذري

استاد راهنما: دكتر ليلي روزبه

استاد مشاور : خانم اميني

استاد آمار: آقاي عباس مهران

بررسي مقايسه اي تغييرات فشارخون و نبض مادراني كه بوسيله بي حسي نخاعي و بي حسي اپيدورال تحت عمل سزارين قرار ميگيرند

 

 

’’

114

رامين     سرچمي

استاد راهنما: خانم سلماني باروق

استاد مشاور : خانم فاطمه رسولي

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي تاثير آموزش و نگرش كاردانهاي بهداشت شاغل در مراكز بهداشتي درماني وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران در زمينه بيماري ايدز

 

 

 

’’

115

سادات    ذكايي يزدي

استاد راهنما: خانم ربابه شكرابي

استاد مشاور : خانم فهيمه رحيميها

استاد آمار: آقاي دكتر محمود محمودي

بررسي تاثير آمادگيهاي قبل از عمل بر وضعيت بهبود بيمار بعد از اعمال جراحي شكم ( برداشتن كيسه صفرا ) در بيمارستانهاي منتخب آموزشي شهر تهران

 

 

 

’’

116

سيد ابراهيم     هاشمي

استاد راهنما: دكتر محمد علي ناظمي

استاد مشاور : خانم طلوعي

استاد آمار: آقاي بهبودي

بررسي مقايسه اي ميزان تغييرات فشار داخلي كره - چشم در بيماران تحت جراحي كاتاركت با استفاده از دو روش بيهوشي عمومي و بي حسي موضعي

 

 

 

 

’’

 

 

117

نجوي    القاروط شمس

استاد راهنما: دكتر پور انصاري

استاد مشاور: خانم افسر رضايي پور

استاد آمار: آقاي محمود محمودي

بررسي ميزان آگاهي ،نگرش و عملكرد طلاب علوم ديني حوزه علميه قم نسبت به تنظيم خانواده در سال 1372

1371

118

گيتا    سنگستاني

استاد راهنما: دكتر مرضيه غفارنزاد

استاد مشاور: خانم زهرا منجمد

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي اثر مفناميك اسيد بر ميزان خونريزي ناشي از منوراژي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي همدان  

 

 

’’

 

 

 

119

نجيبه     حامد يزدان

استاد راهنما: خانم والي

استاد مشاور: خانم مجابي

استاد آمار: آقاي دكتر پرويز كمالي

تعيين عوامل موثر بر اجراي فرايند پرستاري در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تهران در سال 1372

 

 

 

 

 

’’

120

فرشيد     شمسايي

استاد راهنما: خانم ناهيد شريفي

استاد مشاور خانم خديجه عظيمي

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي و مقايسه رواني قبل و بعد از عمل پيوند عروق كرونر در بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني سطح شهر تهران

 

 

 

 

’’

121

زيبا     برزآبادي فراهاني

استاد راهنما: خانم مهوش صلصالي

استاد مشاور : خانم مرضيه شبان

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي نيازهاي آموزشي بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني در امر مراقبت از خود ، در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1371

 

  

 

 

 

’’

122

ركسانا    بهروزي

استاد راهنما : دكتر ناصر بادامي

استاد مشاور : خانم افسر رضايي پور

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي شيوع عفونتهاي كلاميديايي در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاه زنان باردار بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهر تهران

1372

123

اعظم    بحيرايي

استاد راهنما: دكتر ميترا مدرس گيلاني

استاد مشاور : خانم خديجه عظيمي

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي مقايسه اي مصرف دوزهاي متفاوت آنتي بيوتيك در پيشگيري از بروز عفونتهاي پس از سزارين در بيماران بستري در بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1372

 

ارديبهشت 1373 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

124

عزيزا     گروسي

استاد راهنما: دكتر ليلي روزبه

استاد مشاور : خانم طلعت طلوعي

استاد امار: آقاي مهران

 

بررسي وضعيت بيماران در اتاق ريكاوري متعاقب بيهوشي عمومي با كاربرد آتراكوريوم در استفاده و عدم استفاده از آنتاگونيست داروهاي مسدود كننده عصبي عضلاني رقابتي در بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

73-1372

125

سيد رضا     رشيدي زاويه

استاد راهنما: دكتر محمود كنگري

استاد مشاور : خانم ماهروز مسلمي

استاد آمار: غلامحسين بهبودي

بررسي مقايسه اي ميزان بروز عوارض داروهاي بيهوشي در بيماران تحت عمل جراحي با بيهوشي عمومي در بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

ارديبهشت 1373

 

126

محمد   حسيني روزبهاني

استاد راهنما: دكتر زاهد حسين خواه

استاد مشاور : خانم اميني

استاد آمار: آقاي بهبودي

بررسي مقايسه اي مدت زمان بازگشت از بيهوشي عمومي در بيماران با آموزش و بدون آموزش قبل از عمل جراحي در بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 

 

 

’’

 

127

سوسن    دادرس

استاد راهنما: دكتر محمد علي ناظمي

استاد مشاور: خانم طلعت طلوعي

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي نيازهاي آموزشي پرستاران بخش هاي اورژانس در رابطه با احياء قلبي و ريوي در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 72

خرداد 1373 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

128

قباد   خاموشي

استاد راهنما: دكتر مرتضي صدر

استاد مشاور: خانم فطوره چي

استاد آمار: غلامحسين بهبودي

 

بررسي مقايسه اي تغييرات علائم حياتي هنگام القاي بيهوشي وريدي با دو داروي تيوپنتال و كتالار در كودكان تحت عمل جراحي انتخابي در يكي از بيمارستانهاي علوم پزشكي تهران 1372

بهار 1373 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

129

شهلا     محمدزاده

استاد راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور : خانم آرزومانيانس

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

 

بررسي نيازهاي آموزشي مراقبت از خود در بيماران با نارسايي احتقاني قلب بستري در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران

اسفند 1373 دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي تهران

130

آذرميدحت    گودرزي

استاد راهنما: خانم طلعت شهرياري

استاد مشاور: ناهيدخت شريفي

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي مقايسه اي ميزان بروز  افسردگي در پرستاران آموزش ديده و آموزش نديده بخشهاي ويزه بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران در سال 1372

خرداد 1373

 

’’

131

ندا   مهرداد

استاد راهنما: خانم اقدس دواچي

استاد مشاور: خانم الگا داوود

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي ميزان و چگونگي عملكرد زنان شاغل شهر تهران در مورد تست پاپانيكلائو و علل عدم انجام آن

اسفند 1372

 

 

’’

132

سيد مسعود   حسيني

استاد راهنما: دكتر علي هنرمند

استاد مشاور : خانم فطوره چي

استاد آمار: آقاي غلامحسين بهبودي

بررسي مقايسه اي اثرات تزريق وريدي كتامين و پروپوفل بر ميزان تغييرات فشار خون در بيماران تحت عمل جراحي ارتوپدي در يكي از بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

1373

 

 

’’

 

133

حسين     باقري

استاد راهنما: دكتر ليلي روزبه

استاد مشاور: خانم طلعت طلوعي

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي مقايسه اي بروز لرزش هاي عضلاني ناشي از سوكسنيل كولين در مادران تحت عمل جراحي سزارين بر حسب مصرف يا عدم مصرف گالامين به عنوان پيش درماني در بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

73-1372

 

 

’’

134

فاطمه     چراغي

استاد راهنما:‌خانم سوسن سميعي

استاد مشاور: خانم زهرا منجمد

استاد آمار: آقاي دكتر محمود محمودي

 

بررسي مقايسه اي رشد رواني اجتماعي كودكان سن دبستان مبتلا به تالاسمي مراجعه كننده به مراكز درماني با كودكان سالم در همان سنين در شهر تهران

تيرماه 1373 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

135

هاجر     اسماعيل زاده

استاد راهنما: خانم سونيا آرزومانيانس

استاد مشاور: خانم حاجي اميري

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي دانش ، نگرش و عملكرد مادران كودكان نوپا در مورد تعليم كنترل دفع ، در مراكز بهداشتي درماني منطقه جنوب شهر تهران سال 1372

 

تير ماه 1373

 

 

’’

136

سهيلا     اورنگ

استاد راهنما: دكتر مهين قره باغيان

استاد مشاور: خانم زهرا منجمد

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي مقايسه اي روشهاي غير تهاجمي و تهاجمي اندازه گيري فشارخون شرياني در بيماران بستري در بخش I.C.U  قلب يكي از بيمارستانهاي شهر تهران

 

 

 

بهار 1373

 

 

’’

137

مولود    فرمهيني فراهاني

استاد راهنما: دكتر ليلي روزبه

استاد مشاور : خانم فطوره چي

استاد آمار : غلامحسين بهبودي

بررسي مقايسه اي اثرات هموديناميكي دو داروي پانكرونيوم و سوكسامتونيوم بدنبال لوله گذاري تراشه، در بيماراني كه تحت عمل جراحي زنان قرار ميگيرند در يكي از بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1373

73-1372

 

 

’’

138

فوزيه    شريفي

استاد راهنما: دكتر ليلي روزبه

استاد مشاور: خانم فطوره چي

استاد آمار: آقاي غلامحسين بهبودي

بررسي مقايسه اي اثرات دو داروي آتراكوريوم و دي توبوكورارين بر پيشگيري از لرزش و درد  عضلاني پس از تزريق سوكسي نيل كولين و درد عضلاني ناشي از آن پس از عمل در بيمارانيكه تحت عملهاي جراحي زنان قرار ميگيرند در يكي از بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1373

1373

 

 

’’

 

139

محمد   صوفي آبادي

استاد راهنما: دكتر مهران خوئي

استاد مشاور: خانم فطوره چي

استاد آمار: آقاي غلامحسين بهبودي

بررسي و مقايسه تغييرات نبض و فشارخون دو داروي تيوپنتال و ميدازولام در هنگام القاي بيهوشي بيماران تحت عمل جراحي قلب و عروق در يكي از بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

تابستان 73

 

 

’’

140

محمدرضا   ميرصابري

استاد راهنما: دكتر ليلي روزبه

استاد مشاور : دكتر جهانگيري

استاد آمار: آقاي غلامحسين بهبودي

بررسي مقايسه اي تغييرات هموديناميك و الكتروكارديوگرام قبل و بعد از دميدن دي اكسيد كربن به حفره صفاقي در بيماران تحت اعمال جراحي لاپاروسكوپي با بيهوشي عمومي در بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 

 

’’

 

141

نرگس    بابادي نيا

استاد راهنما: دكتر محمد علي ناظمي

استاد مشاور : خانم فطوره چي

استاد آمار: غلامحسين بهبودي

بررسي مقايسه اي تاثير در پريدول و پرومتازين در پيشگيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل در بيماران تحت عمل استرابيسم با بيهوشي عمومي در يكي از بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 

 

’’

 

142

بختيار    عليزاده

استاد راهنما: دكتر افلاطون مهرآئين

استاد مشاور: خانم فطوره چي

استاد آمار: آقاي بهبودي

بررسي مقايسه اي تاثير دو داروي پتدين و فنتانيل بر درمان لرزهاي بعد از عمل در بيماران تحت اعمال جراحي شكمي با بيهوشي عمومي در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 

 

’’

143

سارا     غفوري

استاد راهنما: دكتر رياضي

استاد مشاور: خانم فطوره چي

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي مقايسه اي ميزان درد بعد از تانسيلكتومي پيامد دريافت و عدم دريافت اسپري ليدوكائين د ر كودكان 12-4 سال بستري در يكي از بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 

 

’’

 

 

144

حسين     كريمي

استاد راهنما: دكتر مهرآئين

استاد مشاور: خانم فطوره چي

استاد آمار: آقاي غلامحسين بهبودي

 

بررسي ميزان تغييرات پتاسيم سرم پس از تزريق ساكسينيل كولين در بيماران همودياليزي حين عمل پيوند كليه در بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران

شهريور 1373 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

145

سكينه     وهاب پور

استاد راهنما: دكتر اسماعيل دارابي

استاد مشاور : خانم خديجه عظيمي

استاد آمار: آقاي عباس مهران

بررسي و مقايسه نبض و فشار خون قبل و حين بيهوشي در كودكاني كه ديازپام به عنوان پيش دارو مصرف كرده اند و كودكانيكه پيش دارو مصرف نكرده اند در يكي از بيمارستانهاي علوم پزشكي تهران

 

 

 

 

’’

146

نسرين     سعادتي

استاد راهنما : خانم رضائي پور

استاد مشاور : دكتر شيرين قاضي زاده

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي رابطه بين نگرش نسبت به قاعدگي با شيوع سندرم پيش از قاعدگي در دانشجويان پرستاري و مامايي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1372

 

 

 

مرداد 1373

 

 

’’

147

سكينه    محمدعليزاده چرندابي

استاد راهنما: خانم رضائيپور

استاد مشاور : خانم دكتر فروزاني

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي تاثير الگوهاي شيردهي بر فاصله گذاري بين تولدها در مادران كودكان 18-1 ماهه شهر تبريز در سال 1372

 

 

 

 

 

’’

148

حميرا   صفر علي بنكدار

استاد راهنما: دكتر افلاطون مهرآئين

استاد مشاور: خانم فطوره چي

استاد آمار: آقاي بهبودي

بررسي ميزان تاثير فني توئين در پيشگيري ازعارضه پرش عضلاني ناشي از تزريق ساكسي نيل كولين در القاي بيهوشي عمومي در يكي از بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1373

 

 

 

 

’’

 

 

149

سهيلا    شاه محمدي

استاد راهنما: خانم ليلي روزبه

استاد مشاور: آقاي دكتر فرتاش

استاد آمار : آقاي بهبودي

 

بررسي مقايسه اي اثر تزريق وريدي كريستالوئيد با افدرين در پيشگيري از افت فشارخون در حين بي حسي نخاعي در بيماران تحت عمل جراحي زنان در يكي از بيمارستانهاي زنان و زايمان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر تهران در سال 1373

مرداد 1373 دانشكده پرستاري و ماماي دانشگاه علوم پزشكي تهران

150

سيده فاطمه    واثق رحيم پرور

استاد راهنما: دكتر فاطمه رمضان زاده

استاد مشاور: خانم منجمد

استاد آمار: دكتر محمودي

بررسي اختلاف اثر سنتوسينون و مترژن بر ميزان خونريزي پس از زايمان و عوارض جانبي مترژن در مراجعين به بخش زايمان بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1372

 

 

 

 

’’

151

ابوالقاسم    خليلي

استاد راهنما: دكتر مهران خويي

استاد مشاور : خانم فطوره چي

استاد آمار: آقاي سيروس ناعمي

بررسي تغييرات قند خون بيماران غير ديابتيك در حين اعمال جراحي قلب باز در بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 

’’

152

مينو   پاك گوهر

استاد راهنما: دكتر ملك منصور اقصي

استاد مشاور: دكتر حسين ملك افضلي

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي كيفيت مراقبتهاي دوران بارداري ارائه شده به زنان حامله مراجعه كننده به مراكز بهداشت شهر تهران

 

 

 

 

’’

153

فروزان    پاك روش

استاد راهنما: خانم افسر رضائي پور

استاد مشاور : خانم طلعت شهرياري

استاد آمار : دكتر محمود محمودي

بررسي ميزان آگاهي زنان دوران ياس از يائسگي و رابطه آن با شيوع علائم وازو موتور و افسردگي در شهر تهران

 

 

’’

 

 

 

154

معصومه    علي محمديان

استاد راهنما: دكتر محمد پژوهي

استاد مشاور: خانم رضائي پور

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي اثرات شيردهي بر ميزان قند خون مادران ديابتي وابسته به انسولين در بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران

 

’’

 

 

155

محمد رضا    موقري

استاد راهنما: خانم شكرنيا

استاد مشاور : خانم رضائي پور

استادآمار: دكتر محمو محمودي

 

بررسي كيفيت ارائه مراقبتهاي پرستاري بيماران مبتلا به اسكيزوفرني بستري در بخشهاي رواني بيمارستانهاي دانشگاه علوم پرشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي سال 73

خرداد 1373 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

156

مينو ميترا   چهرزاد

استاد راهنما: خانم زهرامنجمد

استاد مشاور: خانم آرزومانيانس

استاد آمار: پرويز كمالي

بررسي مقايسه روند رشد فيزيكي كودكان صفر تا دوازده ماهه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر شيراز و روستاهاي تابعه

 

 

 

 

’’

157

محمود    خوش نشين

استاد راهنما: ايرج قربان دائي پور

استاد مشاور : آقاي بهبودي

استاد آمار: آقاي فرشيد شمسائي

بررسي تغييرات گازهاي خون شرياني در بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر

 

 

؛؛

158

فروزان   برارپور

استاد راهنما: دكتر ملك منصور اقصي

استاد مشاور : خانم عظيمي

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي رابطه فعاليت جسمي مادران شاغل و خانه دار در دوران بارداري با زايمان زود رس در مراجعين به مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران

 

 

 

’’

159

آريا    اخگرعراقي

استاد راهنما: دكتر جهانگيري

استاد مشاور : خانم زهرا منجمد

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي مقايسه اي تاثير دو داروي تيوپنتون و پروپوفول بر وضعيت هموديناميكي بيماران تحت اعمال جراحي عمومي، هنگام القاي بيهوشي در يكي از بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 

’’

 

160

هادي      جعفريان يزدي

استاد راهنما: دكتر طاهري

استاد مشاور: خانم فطوره چي

استاد آمار: آقاي بهبودي

بررسي مقايسه اي گازهاي خون شرياني بيماران بي هوش بستري در بيمارستانهاي منتخب شهر تهران

 

 

 

 

 

’’

161

پروانه كلانتري

استاد راهنما: خانم سميعي

استاد مشاور : خانم زهرا منجمد

استاد آمار: آقاي دكتر محمودي

بررسي تاثير آموزش مراقبت از خود بر ميزان شناخت و نگرش كودكان

 14-6 سال مبتلا به صرع و والدين آنها مراجعه كننده به درمانگاههاي داخلي- اعصاب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال1372الي 1373

 

1373 دانشكده پرستار و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

162

پروين     صالحي كسايي

استاد راهنما: خانم طلعت شهرياري

استاد مشاور: خانم رضائي پور

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي مقايسه اي شيوع افسردگي بعد از زايمان در دو گروه از مادران با زايمان طبيعي و سزارين ، مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي شهر تهران در سال 1373

 

 

 

’’

163

شهناز   گليان تهراني

استاد راهنما: خانم رضائي پور

استاد مشاور: خانم زهرا منجمد

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي و نگرش ماماها پيرامون بيماري ايدز در بيمارستانهاي دانشگاهي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي شهر تهران

 

 

’’

164

معصومه   عابدزاده

استاد راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم دكتر رمضان زاده

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي دانش، نگرش و عملكرد ماماهاي شاغل در مراكز بهداشتي درماني وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران در مورد معاينه كلينيكي پستان

 

 

’’

165

مسعود     بهرامي

استاد راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم پريوش حاجي اميري

استاد آمار: محمود محمودي

بررسي تاثير آموزش مراقبت از خود بر ميزان  بروز و شدت عوارض زود رس اشعه درماني در بيماران مبتلا به سرطان مراجعه كننده به مركز درماني منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1373

1374

 

’’

166

كبري   ذوقي

استاد راهنما : پروين اكبري

استاد مشاور : خانم نسرين سلماني باروق

استاد آمار: آقاي دكتر غلامرضا بابايي

بررسي مقايسه اي ميزان شيوع اسهال در كودكان صفر تا يكسال با الگوهاي منتخب شيردهي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر تهران سال 1373

آذر 1373

 

 

’’

 

 

167

غلامرضا    حيدري

استاد راهنما: سوسن سميعي

استاد مشاور :‌خانم طلوعي

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي كيفيت مراقبتهاي پرستاري از كودكان در مرحله اضطرار بعد از سوختگي در بيمارستانهاي سوانح سوختگي شهر تهران

بهمن 1373 دانشكده پرستار و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

168

آلنا    مهدوي گرگاني

استاد راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور : خانم خديجه عظيمي

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي تاثير كاربرد سرما در تزريق زير جلدي هپارين از نظر بروز و وسعت كبودي و ميزان درد در بيماران بستري در بخشهاي قلب و ارتوپدي بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1373

فروردين 1374

 

 

’’

169

معصومه    اميرحسيني

استاد راهنما: دكتر نيرومنش

استاد مشاور: خانم زهرا منجمد

استاد آمار: دكتر غلامرضابابايي

بررسي تاثير جدا سازي پرده هاي جنيني در پيشگيري از زايمان ديررس مادران مراجعه كننده به يكي از بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهرستان ساوه

 

 

’’

170

فرشته    جمالي

استاد راهنما: خانم افسر رضايي پور

استاد مشاور: خانم خديجه عظيمي

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي ميزان آگاهي مادران باردار مبتلا به بيماري قلبي در مورد مراقبت از خود در بيمارستانهاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهران

شهريور 1373

 

 

’’

 

171

مريم     بهنام مرادي

استاد راهنما: فاطمه نيك  شكرنيا

استاد مشاور : خانم رضاييپور

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

ارزشيابي ميزان كاربرد استانداردهاي ساختاري در اطاقهاي زايمان بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران در سال 73

ارديبهشت 74

 

’’

 

172

عليرضا      ايرج پور اصفهاني

استاد راهنما: فاطمه رسولي

استاد مشاور : خانم پريوش حاجي اميري

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي مقايسه اي تاثير دو روش اكسيژن درماني باكانول بيني و ماسك ساده بر علائم حياتي و نتايج گازهاي خون شرياني بيماران تحت عمل جراحي قلب در بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1373

 

 

173

حسين     اشتريان

استاد راهنما: فاطمه رسولي

استاد مشاور: پريوش حاج اميري

استاد آمار: آقاي دكتر محمود محمودي

 

بررسي تاثير دفعات ساكشن داخل تراشه پس از هيپرانفلاسيون بر ريتم قلبي و ميزان فشارخون ، اشباع اكسيژن و فشار نسبي گازهاي خون شرياني بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر بستري در بخش مراقبت ويژه بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

ارديبهشت 1374

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

174

فاطمه    فراقي

استاد راهنما: خانم طلعت شهرياري

استاد مشاور : خانم ناهيد دخت شريفي

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي نحوه برقراري ارتباط والدين با كودكان مبتلا به لكنت زبان مراجعه كننده به مراكز گفتار درماني دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران

بهمن 1373

 

 

’’

175

محمد رضا   عسگري

استاد راهنما: خانم پريوش حاجي اميري

استاد مشاور: خانم زهرا منجمد

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي تاثير وضعيت و روش تزريق عضلاني بر ميزان درد در بيماران بخشهاي جراحي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 

خرداد 1374

 

 

176

کامبیز ذهنی    
استاد راهنما: خانم بدرالملوك رضا

استاد مشاور: خانم فاطمه فشندي

استاد آمار: آقاي بهبودي

بررسي نيازهاي آموزشي زنان شهر سنندج در مورد پيشگيري از ابتلا به بيماري سل ريوي

 

 

 

 

 

’’

177

معصومه    خيرخواه

استاد راهنما: خانم رضائي پور

استاد مشاور : خانم رحيمي كيان

استاد آمار : دكتر محمودي

بررسي آگاهي ، نگرش و نحوه عملكرد ماماها در مورد آزمايش پاپ اسمير در مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاههاي علوم پزشكي تهران در سال 1373

 

 

 

’’

 

178

فيروزه    شفيقي

استاد راهنما: خانم رضايي پور

استاد مشاور : خانم شكرنيا

استاد آمار: آقاي دكتر محمودي

بررسي نيازهاي آموزشي ماماها پيرامون فوريتهاي مامايي در بيمارستانهاي شهر مشهد

 

 

خرداد 74 دانشكده پرستار و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

179

ميترا     طلايي فر

استاد راهنما: مهين ميرصدرايي

استاد مشاور: خانم ناهيدخت شريفي

استاد آمار:آقاي دكتر محمودي

بررسي مقايسه اي ميزان شيوع افسردگي در نوجوانان پسر كانون اصلاح و تربيت و دانش آموزان پسر مركز شهر تهران در سال 73

 

 

’’

180

فرانك    جعفري

استاد راهنما: خانم سلماني باروق

استاد مشاور: خانم فشندي

استاد آمار : آقاي بهبودي

بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي و نگرش مراقبين بهداشت مدارس شاغل در دبستانهاي دولتي مناطق منتخب آموزش و پرورش شهر تهران

 

 

 

’’

181

محمود      صفري

استاد راهنما: خانم حليمه اميني

استاد مشاور : خانم زهرا منجمد

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي مقايسه اي تاثير پوزيشنهاي مختلف بر نتايج گازهاي خون شرياني و علائم حياتي بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر بستري در I.C.U جراحي قلب بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

’’

182

منوچهر     اشرف پور

استاد راهنما: خانم عظيمي

استاد مشاور: خانم زهرا منجمد

استاد آمار: آقاي بهبودي

بررسي واكنشهاي قلبي عروقي ناشي از ملاقات در بيماران بستري در بخشهاي مراقبت ويژه قلب بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 

 

’’

183

منصوره    زاغري تفرشي

استاد راهنما: فاطمه فشندي

استاد مشاور: خانم طلعت شهرياري

استاد آمار: آقاي بهبودي

بررسي ارتباطسطح  عزت نفس با رفتارهاي بهداشتي دختران نوجوان مدارس راهنمايي دولتي مناطق منتخب شهر تهران

 

 

 

 

 

’’

 

 

184

افسر   اميدي

استاد راهنما: خانم سلماني باروق

استاد مشاور: خانم آرزمانيانس

استاد آمار : آقاي محمود محمودي

 

بررسي ارتباط فاصله گذاري بين مواليد با رشد جسمي كودكان زير پنج سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان كرج سال 1373

تير ماه 1374 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

185

فاطمه    سال مه

استاد راهنما: بدرالملوك رضا

استاد مشاور : خانم زهرا منجمد

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي و نگرش نسبت به بيماري تالاسمي و پيشگيري از آن در دانش آموزان دختر سال آخر دبيرستان هاي شهر ساري

 

 

’’

186

مريم   رحمتي

استاد راهنما: فاطمه فطوره چي

استاد مشاور: خانم طلعت شهرياري

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي تاثير آموزش قبل از عمل جراحي بر شدت اضطراب كودكان شش الي 12 ساله بستري در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

 

 

’’

187

صديقه    قبادي

استاد راهنما: خانم رضائي پور

استاد مشاور : خانم اميني

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي نيازهاي آموزشي زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر تهران پيرامون مراقبت از خود در دوران بارداري

 

 

 

’’

188

توران   گل نژاد

استاد راهنما: خديجه عظيمي

استاد مشاور: خانم فشندي

استاد آمار: آقاي بهبودي

بررسي   ميزان    آگاهي  و نگرش  و عملكرد كاركنان   بخش   درماني

 بيمارستان هاي منتخب شهر تهران در مورد پيوند اعضاء و اهداي عضو

 

 

’’

189

فرشته    جمشيدي اوانكي

استاد راهنما: دكتر بهتاش

استاد مشاور: خانم مير مولايي

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي ارتباط سرطان پستان با وجود سابقه فاميلي درجه اول در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

’’

190

ربيع ا    فرمانبر

استاد راهنما: فاطمه فشندي

استاد مشاور: خانم حليمه اميني

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي عادات رفتاري قبل از تشخيص بيماران مبتلا به بيماري هاي ايسكميك قلب مراجعه كننده به درمانگاه قلب يكي از بيمارستانهاي رشت وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان

آذر 1374 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

191

فر ناز    مستوفيان

استاد راهنما:خانم فاطمه رسولي

استاد مشاور: خانم پريوش حاجي اميري

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي تاثير آموزش فرايند پرستاري در مورد پيشگيري و تغيير درجات زخمهاي فشاري در بيماران بيحركت بر ميزان بكارگيري پرستاران بخشهاي ارتوپدي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1374

 

 

 

’’

192

نيره     رئيس دانا

استاد راهنما: خانم پريوش حاجي اميري

استاد مشاور: خانم فاطمه رسولي

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي مقايسه اي تاثير دو روش آموزش بر ميزان آگاهي دانشجويان سال آخر پرستاري در ارتباط با اختلالات مايع و الكتروليتها در دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران 1374

 

 

 

’’

193

شهرام    امينيان فرد مقدم

استاد راهنما: خانم فطوره چي

استاد مشاور: خانم زهرا منجمد

استاد آمار : آقاي مهران

بررسي تاثير تمرينات ورزشي بر تغييرات قند خون بيماران مبتلا به ديابت غير وابسته به انسولين مراجعه كننده به يكي ازبيمارستانهاي منتخب شهر تهران

75-1374

194

ملك     شاكري

استاد راهنما:     Faith M.Jones

استاد مشاور: Ms Kay plymat friedoom Khavarpour         

The development of nutritional health promotion program for pre – school children in Iran

June 1995

 Australia

Faculty of nursing the university of sydney

195

بلقيس     قبادزاده

استاد راهنما: خانم افسررضايي پور

استاد مشاور: خانم شكرنيا

استاد آمار: دكتر بابايي

 

بررسي نحوه ارائه مراقبتهاي دوران نفاس به مادران و نوزادان در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

تير 1374

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

196

اعظم    غفاري

استاد راهنما: دكتر فاطمه رمضان زاده

استاد مشاور : فاطمه رحيمي كيان و دكتر محمد صنعتي  

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي تاثير تكنيكهاي تنفسي و آرامسازي عضلاني بر علائم وازوموتور در زنان يائسه مراجعه كننده به بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

دي 1374 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

197

منيره    قنبري

استاد راهنما: خانم رضايي پور

استاد مشاور: دكتر عذرا آزموده

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي شيوع و ارزيابي كمر درد در حاملگي در مراجعين به بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمان تهران

 

 

 

 

 

’’

198

معصومه    اميري

استاد راهنما: دكتر عذرا آزموده

استاد مشاور: خانم رضايي پور

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي تاثير شياف ايندومتاسين بر درد پس از اپي زياتومي بيماران مراجعه كننده به بيماران مراجعه كننده به بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران در سال 1374

 

 

 

’’

199

ويدا     كبيري بامراديان

استاد راهنما: خانم تانيا مهاجر

استاد مشاور: خانم معصومه زماني

استاد آمار: دكتر انوشيروان كاظم نژاد

بررسي شيوع عوارض موضعي تزريقات وريدي در كودكان زير سه سال بستري در بخش هاي اطفال بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي 1374

 

 

 

’’

200

غلامرضا   محمودي شن

استاد راهنما: خانم سلماني باروق

استاد مشاور: خانم ناهيدخت شريفي

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي مقايسه اي تصوير ذهني خود در نوجوانان دختر و پسر 18 - 11 ساله مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي منتخب شهر گرگان 1374

 

’’

 

 

201

زيبا    تقي زاده

استاد راهنما: دكتر آزموده

استاد مشاور: خانم رضائي پور

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

 

بررسي رابطه وضعيت قرارگرفتن مادر در جريان زايمان با روند مرحله دوم زايمان در مراجعين به بيمارستانهاي منتخب آموزشي شهر تهران در سال 1374 

بهمن 1374 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

202

عليرضا   پيرامون مقدم

استاد راهنما: خانم طلعت شهرياري

استاد مشاور: خانم ناهيدخت شريفي

استاد آمار: آقاي فريبرز مهران

بررسي مقايسه اي ميزان تنيدگي شغلي پرستاران باليني و مربيان پرستاري شاغل در دانشگاههاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي شهر تهران سال 1374

 

 

 

 

’’

203

پوران    افشارزاده

استاد راهنما: خانم ميرصدرائي

استاد مشاور: نسرين سلماني باروق

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد بهورزان مناطق منتخب جنوب شهر تهران و قم در زمينه پيشگيري از بيماري مالاريا

 

 

 

 

’’

204

زهره     مظاهري پور

استاد راهنما: خانم عذرا آزموده

استاد مشاور : خانم رحيمي كيان

استاد آمار: دكتر فقيه زاده

بررسي مقايسه اي عود زودرس واژينوز باكتريايي در درمان همزمان زوجين با مترونيدازول تكدوز در مراجعين به درمانگاه زنان بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران در سال 1374

 

’’

205

عزت     به آيين

استاد راهنما: جناب حنطوش زاده

استاد مشاور: خانم ميرمولايي

استاد آمار: دكتر بابايي

بررسي برخي عوامل موثر در تغييرات وزن دوران پس از زايمان در زنان مراجعه كننده به يكي از بيمارستانهاي منتخب شهر تهران در سال 74

’’

 

 

 

206

سرور    پرويزي

استاد راهنما: خانم سلماني باروق

استاد مشاور: خانم آرزومانيانس

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

 

بررسي تاثير آموزش كودك به كودك بر آگاهي و عملكرد  دانش آموزان مدارس ابتدائي جنوب شهر تهران در زمينه بهداشت فردي

 

ارديبهشت 1375 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

207

شهلا    لقائي

استاد راهنما: دكتر نيرومنش

استاد مشاور: خانم خداكرمي

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

 

بررسي تاثير كلسيم تكميلي در پيشگيري از بروز پره اكلامپسي و برخي عوارض آن در مادران باردار پر خطر مراجعه كننده به بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1374

 

 

 

1374

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

208

فرحناز    بهروزي شاد

استاد راهنما: خانم رحيمي كيان

استاد مشاور: خانم مهين ميرصدرائي

استاد آمار: دكتر محمودي

بررسي مقايسه اي عوامل موثر در ابتلا به بيماري مول هيداتيفرم در زنان مراجعه كننده به يكي ار بيمارستانهاي منتخب شهر تهران در سال 1374

 

 

 

 

209

اشرف     بيرامي

استاد راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم حاجي اميري

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

 

بررسي مقايسه اي تاثير دو روش آموزش احياء قلبي ريوي بر ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان سال اول پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران                          

1375

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

210

فاطمه    رافت

استاد راهنما: مرضيه غفار نژاد

استاد مشاور: خانم رضايي پور

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

 

بررسي تطابق نتايج ارزيابي سلامت جنين توسط ثبت حركات جنين و آزمون غير استرسي در زنان باردار بستري در بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

1374

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

211

حسن    كنگي

استاد راهنما: خانم سلماني باروق

استاد مشاور : خانم فاطمه فشندي

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد معلمان و مراقبين بهداشت دبستانهاي پسرانه شهر تهران در زمينه پيشگيري از تب روماتيسمي و عوارض آن در سال 1374

 

’’

 

212

آذر نادريان

استاد راهنما: خانم بدرالملوك رضا

استاد مشاور: خانم پروانه ياوري

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي مقايسه اي رشد جسماني كودكان زير يكسال مراجعه كننده به مراكز بهداشت شهري و خانه هاي بهداشت روستايي شهرستان ساري در سال 1374

1374 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

213

فاطمه    فخار

استاد راهنما: فاطمه رمضان زاده

استاد مشاور: خانم خدا كرمي

استاد آمار: دكتر بابايي

 

بررسي ارتباط مصرف قرصهاي پيشگيري از بارداري خوراكي نوع LD  و ابتلا به واژينيت كانديديايي در خانمهاي مراجعه كننده به مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران در سال 74

ارديبهشت 1375 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

214

سپيده   كربلايي محمد

استاد راهنما: دكتر رمضان زاده

استاد مشاور: خانم خدا كرمي

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي مقايسه اي درمان و عود واژينيت كانديايي با دو روش درماني يك روزه قرص كلوتريمازول (mg  500) و سه روزه آن ( mg  200) در خانمهاي مراجعه كننده به مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران در سال 1374

 

 

’’

215

مهناز    نخعي

استاد راهنما: خانم ميترا مدرس گيلاني

استاد مشاور: خانم رحيمي كيان

استاد آمار: دكتر سيامك شريعت

بررسي مقايسه اي استفاده از وسايل مختلف در بدست آوردن سلولهاي اندوسرويكال اسمير زنان مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان منتخب علوم پزشكي تهران در سال 1374

 

 

 

 

 

’’

216

مهراندخت    نكاوند

استاد راهنما: دكتر منوچهر قاروني

استاد مشاور: خانم افسر رضايي پور

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي رابطه بين مصرف قرصهاي ضد بارداري خوراكي با بروز بيماريهاي قلبي و عروقي در مراجعين به بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در سال 1374

 

 

’’

 

 

217

سيده فاطمه   جلالي نيا

استاد راهنما:خانم زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم خديجه خسروي

استاد آمار: آقاي غلامرضا بابايي

 

بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر مراجعه كننده به درمانگاههاي قلب و عروق بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران و يكي از اعضاء خانواده آنان نسبت به رژيم هاي درماني توصيه شده سال 1375

1375 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

218

اسحاق   جمشيدبيگي

استاد راهنما: خانم ميرصدرائي

استاد مشاور: خانم فاطمه فشندي

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي ميزان عملكرد بهورزان در زمينه پيشگيري از بيماريهاي واگير شايع شهرستان ايلام

 

 

’’

219

مهشيد    پور طوسي

استاد راهنما: خانم افسر رضائي پور

استاد مشاور: خانم دكتر رمضان زاده

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي مقايسه اي شيوع خونريزي پس از زايمان در زنان نخست زا به دنبال زايمان خودبخودي و زايمان تشديد شده در بيمارستان دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال 1374

بهمن 1374 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

220

فرشته    نارنجي

استاد راهنما: خانم افسر رضايي پور

استاد مشاور: خانم حبيبي نزاد

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

 

بررسي نظر مدرسين مامايي در باره برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد مامايي در دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در سال 1374

تير 1375 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

221

رضا   جابري

استاد راهنما : خانم بدرالملوك رضا

استاد مشاور: خانم خديجه خسروي

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي تاثير مراقبت در منزل بر آگاهي و بكارگيري آن توسط مراقبين متبلايان به سكته مغزي ، بستري در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، در امر بازتواني

 

 

’’

 

 

 

222

شهره     چائچيان

استاد راهنما: خانم افسر رضايي پور

استاد مشاور: خانم دكتر موسوي

استاد آمار: آقاي دكتر محمودي

 

بررسي ميزان آگاهي و نگرش دختران كليمي پيرامون قاعدگي و ارتباط آن با عملكردهاي آنان در دوران قاعدگي در شهر تهران در سال 1374

بهمن 1374 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

223

پيمانه    شكرالهي

استاد راهنما: ماندانا مير محمد علي ئي

استاد مشاور: دكتر فريدون مهرابي

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

 

بررسي شيوع و برخي عوامل مستعد كننده فردي نارسائيهاي كنشي جنسي د رخانمهاي مزدوج مراجعه كننده به مراكز بهداشت درمان منتخب دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران

آذر 1375دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

224

ماهرخ     اميري

استاد راهنما: زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم خديجه خسروي

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي ميزان آگاهي و عملكرد بيماران مبتلا به ديابت نوع  در رابطه با نحوه تزريق انسولين به خود در درمانگاههاي غدد بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي شهر تهران

 

 

 

225

رباب    نوبهاري

استاد راهنما: خانم فاطمه فشندي

استاد مشاور: خانم زهرا منجمد

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي نحوه بكارگيري روشهاي محافظتي در مقابل بيماري ايدز در انجام تزريقات توسط پرستاران شاغل بخشهاي اورژانس بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

226

حيات     عبدي

استاد راهنما:خانم مهين ميرصدرائي

استاد مشاور: خانم فاطمه فشندي

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي تاثير آموزش بهداشت فردي در پيشگيري از ابتلا ء مجدد به آلودگي هاي انگلي گوارشي در دانش آموزان كلاسهاي پنجم ابتدائي شهر ايلام

 

 

227

مهري     رباط جزي

استاد راهنما: خانم مير مولايي

استاد مشاور: خانم فخاري

استاد آمار: دكتر فقيه زاده

 

بررسي تاثير تحريك الكتريكي اعصاب از طريق پوست TENS بر درمان ديسمنوره اوليه در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران

پائيز 1375

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

228

آذر    صيرفي

استاد راهنما: خانم فاطمه فشندي

استاد مشاور: خانم آرزومانيانس

استاد آمار: آقاي غلامحسين بهبودي

بررسي نيازهاي آموزشي مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري جنوب تهران در مورد پيشگيري از سوء تغذيه كودكان زير پنج سال 75- 1374

 

 

229

فرشته    اميرمرادي

استاد راهنما: طلعت شهرياري

استاد مشاور: خانم سلماني باروق

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي مشكلات جسمي و رواني زنان مضروب تحت خشونت همسران مراجعه كننده به پزشكي قانوني شهر تهران در سال 75

230

اعظم    علي شيرزاده

استاد راهنما: خانم خاكبازان

استاد مشاور: دكتر امير ميرناطقي

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي تاثير سولفات منيزيم بر زمان سيلان خون در زنان حامله مراجعه كننده به بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي همدان

 

 

231

مهوش    مشرفي

استاد راهنما: خانم ميرمولايي

استاد مشاور: خانم مير محمد علي

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي نظرات و نحوه عملكرد ماماها در ارائه خدمات تنظيم خانواده در مراكز بهداشتي درماني دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران

 

232

پريچهر     مصلحت

استاد راهنما: خانم طلعت شهرياري

استاد مشاور: دكتر سيمين كامياب

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

 

بررسي مشكلات جسمي و رواني بعد از هيستركتومي در زنان مراجعه كننده به بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهر تهران در سال 75 1374

آبان 1375دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

233

مهري    انصاري نياكي

استاد راهنما: طاهر مير مولايي

استاد مشاور: خانم خاكبازان

استاد آمار: دكتر فقيه زاده

بررسي تاثير آموزش بعد از زايمان بر ميزان  آگاهي و نحوه بكار گيري مادران در زمينه مراقبت از خود و شير خوار در يكي از بيمارستانهاي شهرستان آمل در سال 1375

اسفند 1375

 

234

فروزنده    دشتي اردكاني

استاد راهنما: خانم كبري ذوقي

استاد مشاور: خانم كيانپور

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي مقايسه اي ميزان درد و بروز عفونت در ترميم پوستي اپي زيوتومي با دو نخ ابريشم و كاتگوت كروميك در مراجعين به بيمارستان منتخب استان اصفهان در سال 1375

زمستان 1375

 

235

سيده معصومه   ترابي

استاد راهنما: خانم رحيمي كيان

استاد مشاور: دكتر رمضان زاده

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي ارتباط رفتارهاي بهداشتي با شيوع واژينيت در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر زنجان 1375

بهمن 1375

 

236

خديجه     تعميدي

استاد راهنما: خانم رحيمي كيان

استاد مشاور: خانم دكتر شجري

استاد آمار: خانم حسيني

بررسي مقايسه اي اندازه هاي بدن نوزاد جهت غربالگري كم وزني هنگام تولد در بيمارستانهاي منتخب دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران در سال 1375

اسفند 1375

 

237

نازيلا محبي كافي

استاد راهنما: خانم رضائي پور

استاد مشاور: خانم جمالي

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي ديدگاه ماماهاي شاغل در مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي شهر تهران در زمينه نقشها و فعاليتهاي ماما در مراقبتهاي اوليه بهداشتي در سال 1375

بهمن 1375

 

 

238

علي اصغر    قدس

استاد راهنما: خانم حليمه اميني

استاد مشاور: خانم حاجي اميري

استاد آمار: آقاي عباس مهران

بررسي تاثير طب فشاري بر استفراغ بعد از عمل بيماران بستري در يكي از بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي سمنان

بهمن 1375دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

239

پروانه    سرداري

استاد راهنما: خانم شكرنيا

استاد مشاور: خانم رضائي پور

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي تاثير بهسازي نيروي انساني بر ميزان بكارگيري تصميم گيري مشاركتي مديران پرستاري در بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهر تهران در سال 1375

 

 

 

’’

240

طاهره    معصومي

استاد راهنما: ماندانا مير محمد علي

استاد مشاور: آقاي دكتر باوريان

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي مقايسه اي رفتارهاي تغذيه اي در نوزادان متولد شده به روش زايمان طبيعي و سزارين در بخش بعد از زايمان بيمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

’’