ليست پايان نامه هاي موجود در كتابخانه (1380-1375)

 

رديف

نگارش

موضوع پايان نامه

تاريخ

241

معصومه    داود آبادي فراهاني

استاد راهنما: خانم خاكبازان

استاد مشاور: خانم بحيرايي

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي عوامل موثر بر غلظت بيليروبين غير مستقيم سرم روز سوم نوزادان ترم در بيمارستان منتخب شهرستان اراك سال 1376

 

 

تير 1376

 

242

ميترا    زنديه

استاد راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم مهرداد

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي رفتارهاي بهداشتي قبل ار تشخيص مبتلايان به سنگهاي دستگاه ادراري مراجعه كننده به بيمارستان اكباتان شهر همدان در سال 1375

 

 

خرداد 76

 

243

مريم   كشاورز

استاد راهنما: خانم رحيمي كيان

استاد مشاور: آقاي بيژن فهيمي

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي مقايسه اي مقدار ليپيدوليپو پروتئينهاي سرم ، قبل و پس از مصرف قرصهاي ضد بارداري تري فازيك و منوفازيك در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهر شاهرود در سال 76-1375

 

تير 76

 

 

244

مهري     بزرگ نژاد

استاد راهنما: خانم حليمه اميني

استاد مشاور: خانم زهرا منجمد

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

 

بررسي بكار گيري الگوي مراقبت از خود در افراد مبتلا به هيپرتانسيون مراجعه كننده به درمانگاههاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

دي 1375دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

245

جليل     عظيميان

استاد راهنما: خانم شكرنيا

استاد مشاور: خانم ندا مهرداد

استاد آمار: آقاي بحراني

بررسي نيازهاي آموزشي مديران پرستاري در باره تضمين كيفيت مراقبت هاي پرستاري در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهدشتي درماني شهر قزوين در سال 1376

تير 1375

246

نسرين    رسول زاده

استاد راهنما: فاطمه رسولي

استاد مشاور: خانم حاجي اميري

استاد آمار: آقاي دكتر محمودي

بررسي مقايسه اي تاثير دو روش آموزش علائم و نشانه ها و عوامل خطر زاي افزايش فشار داخل جمجمه در بيماران ضربه مغزي بر حيطه شناختي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1375

شهريور 1375

 

 

247

ربابه   انصاري طرقي

استاد راهنما: خانم مير مولايي

استاد مشاور: خانم رحيمي كيان

استاد آمار: دكتر فقيه زاده

بررسي تاثير وضعيت قرار گرفتن مادر در فاز فعال زايمان بر طول زايمان و آپگار نوزاد در بيمارستان منتخب دانشگاه تهران سال 1375

76-1375

 

 

248

ناهيد    دهقان نيري

استاد راهنما: خانم زهره پارسايكتا

استاد مشاور: خانم ذاكري مقدم

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي مهارتهاي باليني پرستاران بخشهاي ويژه قلب بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران 1376

تير 1376

 

 

249

مهرنوش    عامل ولي زاده

استاد راهنما: ماندانا مير محمدعلي

استاد مشاور: دكتر سوسن پارسا

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي ارتباط قد و اندازه دور بازوي مادران زايمان كرده و شاخص هاي سلامت نوزاد در هنگام تولد در بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران

 

خرداد 1376

 

 

250

معصومه    نوري

استاد راهنما: دكتر غفارنژاد

استاد مشاور: خانم رحيمي كيان

استاد آمار: دكتر فقيه زاده

 

بررسي مقايسه اي در روش اكسي توسين با افزايش مقادير در فواصل زماني 15 و 30 دقيقه جهت القاي زايمان ترم نخست زايان بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

بهمن 1375

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

251

فاطمه     برهمت

استاد راهنما: زهرا مهدوي

استاد مشاور: دكتر فتح ا زاده

استاد آمار: دكتر كاظم نژاد

 

مقايسه تاثير اشعه ماورا، بنفس و فرمالدئيد ( فرمالين) در ضد عفوني هواي اتاق بيمارستان ولي عصر (عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهدشتي درماني تهران 1376

تير 1376

 

252

طاهره    جوادي

استاد راهنما: خانم فاطمه رسولي

استاد مشاور‚ خانم حليمه اميني

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي تاثير پانسمان بيولوزيك در روند التيام بيماران با سوختگي درجه 2 اندامهاي غير محوري بيماران مراجعه كننده در بيمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشكي لرستان

مهر 1376

 

 

253

فريبا   تباري

استاد راهنما : خانم حاجي اميري

استاد مشاور: خانم زهرا منجمد

استاد آمار: آقاي بحراني

بررسي ميزان آگاهي بيماران مبتلا به سل ريوي از بيماري سل ريه و رابطه آن با بكار گيري رژيم درماني در مراكز مسلولين شهر تهران در سال 76-1375

مهر 1376

 

 

254

ركسانا    اويسي پور

استاد راهنما: نسرين سلماني باروق

استاد مشاور: خانم ناهيد شريفي

استاد آمار: پرويز كمالي

بررسي ارتباط بين شيوه هاي رهبري سر پرستاران با انگيزه حرفه اي پرستاران شاغل در بخشهاي داخلي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران در سال 1375

تير 1376

 

 

 

255

شكوه      ورعي

استاد راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم نيك شكرنيا

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي تسهيلات آموزشي و ارائه انواع برنامه هاي بهسازي انساني دفاتر پرستاري بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهر تهران درسال 1376

 

آذر 1376

 

 

256

حميده   ثابت روحاني

استاد راهنما: خانم رحيمي كيان

استاد مشاور: خانم كبري ذوقي

استاد آمار: آقاي مهران

 

بررسي مقايسه اي رشد فيزيكي و تكامل شيرخواران 12- 0 ماهه شير مادر خوار با ساير الگوهاي شيردهي در مراكز بهداشتي درماني كرج در سال 1376

آبان1376

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

257

پروين   شهري

استاد راهنما: خانم واثق رحيم پرور

استاد مشاور: خانم علي محمديان

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي مقادير قند خون زنان باردار غير ديابتي و تاثير آن بر وزن نوزادان آنها در مراجعين به بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1376

پاييز 1376

 

 

 

258

عارفه   شاهي

استاد راهنما: مهرناز گرانمايه

استاد مشاور: خانم مير محمد علي

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي ميزان شيوع و ارتباط عوامل مستعد كننده در ابتلا به تريكومونيازيس در خانم هاي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي شهر بندرعباس 1376

دي 1376

 

 

259

امير       صادقي

استاد راهنما:خانم حليمه اميني

استاد مشاور: خانم زهرا منجمد

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

ارزشيابي كيفيت ارائه مراقبت به بيماران با سندفولي بستري در بخش اورولژي يكي از بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

 

بهمن 76

 

260

حسن     نوري

استاد راهنما: فاطمه فطوره چي

استاد مشاور: خانم خديجه عظيمي

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي واكنشي پرستاران شاغل در بخشهاي سرطان و بخشهاي داخلي جراحي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

1376

 

 

261

منصوره      فرهاديان

استاد راهنما: خانم رضائي پور

استاد مشاور: خانم نيك شكر نيا

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

 

بررسي ارتباط تنيدگي حرفه اي با ميزان رضايت شغلي پرستاران بخش مراقبت ويژه بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1375

شهريور 76

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

262

زهرا    خادمي

استاد راهنما: خانم فاطمه فطوره چي

استاد مشاور: خانم كريمي

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي نحوه بكار گيري روشهاي كنترل عفونت توسط كاركنان اطاقهاي زايمان بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در سال 1376

بهمن 1376

 

263

فريبا      عسگري

استاد راهنما: خانم كبري ذوقي

استاد مشاور: دكتر الهي

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي ارتباط آلودگي نوك پستان به كانديدا و درد آن در زنان شيرده مراجعه كننده به درمانگاههاي منتخب شهر مشهد وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان در سال 1376

 

 

’’

264

تهمينه     صالحي

استاد راهنما: خانم نسرين سلماني باروق

استاد مشاور: خانم آرزو مانيانس

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي طول عمر كانون هاي وريدي محيطي و ارتباط آن با عوامل موثر در اين زمينه در كودكان زير يك سال بستري در بخش هاي اطفال استان كهكيلويه و بوير احمد 1376

 

 

 

 

’’

265

Haydeh Noktehdan

استاد راهنما: 1)Kathryn           Sauer

2)Duncan Boldy

استاد مشاور:    1)Peter Howat

2)CW Binns

Risk taking behaviours of young muslim adolescents

Jun 1995

University of technology perth westen australia

 

 

266

صغري    عسگريان امين  آبادي

استاد راهنما: خانم مرضيه شبان

استاد مشاور: خديجه عظيمي

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

 

ارزشيابي ايمني و اثر بخشي پماد نيترو گلسرين بر تزريقات وريدي در بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان بقيه الله الاعظم در سال 1376

بهمن 76

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

267

زهرا    سميع زاده

استاد راهنما:ماندانا شيرازي

استاد مشاور: خانم فاطمه رحيمي كيان

استاد آمار: آقاي مهران

 

ماماهاي كارشناسي تازه فارغ التحصيل در امر زايمان طبيعي در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر تهران سال 1376

اسفند 76

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

268

جميله    مختاري نوري

استاد راهنما: خانم طلوعي

استاد مشاور: خانم فاطمه رسولي

استاد آمار: آقاي دكتر غلامرضا بابايي

بررسي كيفيت ثبت فرآيند پرستاري در پرونده بيماران بستري در بخشهاي داخلي و جراحي يكي از بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا ( عج)

زمستان 76

 

 

 

269

احترام السادات   ايلالي

استاد راهنما: ناهيدخت شريفي

استاد مشاور: خانم شهين فراهاني

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي نسبت سازگاري والدين كودكان عقب مانده ذهني در رابطه با عوامل تنش زا در مدارس استثنائي شهر ساري در سال 76

اسفند76

 

 

270

ارفا       آرين

استاد راهنما: خانم فرشته جمالي

استاد مشاور: خانم افسر رضائي پور

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي مقايسه اي نسبت پوسيدگي دندان در كودكان شير مادر خوار و غير شير مادر خوار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر خرم آباد

 

 

 

’’

 

271

سوسن    عابدي

استاد راهنما: خانم افسر رضائي پور

استاد مشاور: دكتر هلا كويي

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي ارتباط شاخص توده بدني و سن يائسگي در زنان يائسه خانوارهاي ساكن مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران

ارديبهشت 77

 

 

 

272

شبنم     اميدوار

استاد راهنما: خانم مير محمد علي

استاد مشاور: خانم شاكري

استاد آمار: آقاي عباس مهران

 

بررسي تاثير ژل ليدوكائين بر تسكين درد زود رس بعد از اپيزياتومي در زنان نخست زاي بستري در بيمارستان منتخب شهرستان آمل 1376

1377دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

273

فريبا       مددي

استاد راهنما: خانم رضائي پور

استاد مشاور: آقاي دكتر غفاري

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي مقايسه اي سرانجام بارداري در دو گروه زنان باردار سالم و مبتلا به كم خوني مراجعه كننده به بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

زمستان76

 

274

قهرمان    دين محمدي

استاد راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم ماهروز مسلمي

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي مقايسه اي سطح شايستگي باليني (حيطه شناختي ) دانشجويان پرستاري در زمينه مراقبت هاي بعد از عمل در دو گروه نظام آموزشي كار آموزي در عرصه و نظام آموزشي قديم در يكي از دانشكده هاي پرستاري و مامايي منتخب شهر تهران

آبان 1377

 

 

275

منيژه     شكور

استاد راهنما: خانم سلماني باروق

استاد مشاور: خانم آرزومانيانس

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي ميزان آگاهي و نظرات آموزگاران در مورد اقدامات لازم در مواجهه با دانش آموزان دختر مبتلا به آسم در مدارس ابتدائي دخترانه منطقه 11 شهر تهران ، سال 77-76

1377

 

 

’’

276

غلامحسين     محمودي راد

استاد راهنما: خانم فاطمه فطوره چي

استاد مشاور: خانم غياثونديان

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي عادات رفتاري قبل از تشخيص بيماران مبتلا به سرطان كولون و ركتوم مراجعه كننده به بيمارستانهاي منتخب دانشگاهي سطح تهران 77-1376

 

 

’’

277

مژده   منصوري

استاد راهنما: آقاي حسن ناوي پور

استاد مشاور: خانم معماريان

بررسي تاثير مراقبت از خود در كاهش شدت عوارض بيماري پسوريازيس در مبتلايان آن

پاييز 1377

دانشگاه تربيت مدرس

278

فريبا     پاك ضمير

استاد راهنما: خانم خديجه عظيمي

استاد مشاور:‌خانم ذكايي

استاد آمار: آقاي عباس مهران

 

بررسي مقايسه اي ديدگاههاي بيماران و پرستاران از اهميت و اولويت نيازهاي اطلاعاتي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد و نسبت بر آورده شدن اين نيازها در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1376

تير 1377دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

279

زهره    قاضي وكيلي

استاد راهنما: آقاي دكتر محمودي

استاد مشاور:‌خانم رحيمي كيان

استاد آمار: دكتر محمودي

بررسي تاثير آموزش بهداشت و مراقبت از خود بر رفتارهاي بهداشتي خانمهاي باردار مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني منتخب شهر كرج در سال 1376

مهر 1377

 

280

اشرف الملوك      معماري

استان راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم ناهيد شريفي

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي نيازهاي آموزشي پرستاران پيرامون روشهاي غير داروئي كنترل دردهاي مزمن بيماران در بخشهاي داخلي جراحي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

آبان 1377

 

 

281

محبوبه    پور حيدري

استاد راهنما: خانم بحيرايي

استاد مشاور: خانم خاكبازان

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي تاثير آموزش نحوه انجام پاپ اسمير بر نتايج نمونه هاي تهيه شده توسط ماماهاي شاغل در مراكز بهداشتي ، درماني استان سمنان در سال 1376

خرداد 1377

282

فرانك   شعاعي

استاد راهنما: خانم ناهيدخت شريفي

استاد مشاور: خانم آذرميدخت گودرزي

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي ارتباط چگونگي گذراندن اوقات فراغت تابستاني و ميزان علاقمندي نوجوانان دختر با مشخصات فردي آنها در دبيرستانهاي دختران منطقه 11 شهر تهران در سال 1377

پاييز 1377

 

 

283

پروين   صمدي خامنه

استاد راهنما:‌خانم فطوره چي

استاد مشاور:خانم سلماني باروق

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي ميزان آگاهي و بكارگيري و مراقبت از كودك در مادران كودكان مبتلا به روماتيسم قلبي مراجعه كننده به مراكز درماني منتخب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي شهر تهران در سال 1376

ارديبهشت 77

 

 

284

محمد رضا    يزدانخواه فرد

استاد راهنما: خانم اميني

استاد مشاور: خانم نيك شكرنيا

استاد آمار: آقاي مهران

 

بررسي تاثير مراقبت از بيماران آنژيوپلاستي عروق كرونر (پي. تي. سي. ا ) بر آگاهي و بكار گيري پرستاران در بخشهاي قلب بيمارستان هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهر تهران

اسفند 77دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

285

سرور    احمد نژاد آبكنار

استاد راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم شهين فراهاني

استاد آمار: آقاي مهران

 

بررسي تاثير آموزش تن آرامي بر سطح اضطراب آشكار دانشجويان سال اول پرستاري در بدو ورود به محيط باليني در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

زمستان 77

 

 

286

معصومه    امين

استاد راهنما: خانم جولايي

استاد مشاور: خانم رضائي پور

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي تاثير آموزش خود آزمايي پستان بر آگاهي و مهارت دبيران مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي دخترانه شهرستان محلات در سال 1377

پاييز 1377

 

 

287

حرمت السادات امامزاده قاسمي

استاد راهنما: خانم ربابه معماريان

استاد مشاور: خانم ونكي

تاثير بكارگيري الگوي اجرايي آموزش ضمن خدمت پرستاران بر كيقيت مراقبتهاي پرستاري در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا الاعظم ( عج)

پاييز 1377

 

288

فرحناز    رادفر

استاد راهنما: خانم مير مولايي

استاد مشاور: خانم جمشيدي ايوانكي

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي مقايسه اي تاثير دو روش آموزش بر ميزان يادگيري خود آزمايي پستان در دانشجويان مركز تربيت معلم شهيد مطهري خوي در سال 1377

1378

 

 

 

289

نرجس   برقعي

استاد راهنما: خانم ميرمحمدعلي

استاد مشاور: خانم مير مولايي

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

بررسي مقايسه اي عوارض جانبي قرصهاي تركيبي جلوگيري از بارداري با دوز كم با آمپولهاي جلوگيري از بارداري دپوپرورا در خانمهاي سنين باروري تحت پوشش مركز بهداشتي درماني منتخب كلاله در سال 1377

 

 

 

1378

 

 

290

محمد صادق كريمي ميبدي

استاد راهنما: خانم فاطمه رسولي

استاد مشاور: خانم پريوش حاجي اميري

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

 

بررسي عوامل ميكروبي ايجاد كننده عفونت در بيماران سوخته بستري در بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد در سال 77-76

اسفند 77دانشكده پرستاري و مامايي دانشكاه علوم پزشكي تهران

291

آرزو   مجيدي آهي

استاد راهنما: خانم زهره خاكبازان

استاد مشاور: خانم دكتر نيرومنش

استاد آمار: آقاي مهران

 

بررسي سن شروع قاعدگي و ارتباط آن با شاخص توده بدني در دانش آموزان مدارس منطقه هقت آموزش و پرورش شهر تهران سال تحصيلي 77-1376

بهمن 77

 

 

292

توران    حسين زاده

استاد راهنما: دكتر عبدالحسين دليمي

استاد مشاور: خانم مير محمد علي

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي ميزان تيتر آنتي بادي اختصاصي عليه توكسوپلاسما گونديي و راههاي انتقال آن در نوزادان متولد شده با نقايص مادر زادي و علائم خطرناك بيماري در بيمارستان منتخب شهر كرج

تير 1378

 

 

293

ليلي    صالحي

استاد راهنما: خانم بحيرايي

استاد مشاور: خانم واثق

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

 

بررسي مقايسه اي اداره فعال و فيزيولوژيك مرحله سوم زايمان در زنان مراجعه كننده به زايشگاه خاتم الانبياء دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در سال 1378

آبانماه 1378

 

 

 

294

زينب        مشفقي

استاد راهنما: خانم مير مولايي

استاد مشاور: خانم دكتر سيدي علوي

استاد آمار: آقاي دكتر غلامرضا بابايي

بررسي ارتباط بين باكتريوري بدون علامت با زايمان زودرس در مادران حامله مراجعه كننده به بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهر شيراز  از سال 1376

بهمن 1377

 

 

 

295

مرجان       رسولي

استاد راهنما: دكتر زهر پارسايكتا

استاد مشاور: خانم افسر رضائي پور – دكتر حميد رضواني

استاد آمار: دكتر سقراط فقيه زاده

بررسي بروز پنوموني بيمارستاني ناشي از آسپيراسيون دربيماران بستري دربخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهر تهران از سال 1376

اسفند 78

 

 

 

296

مژگان     فيروز بخت

استاد راهنما: خانم افسر رضائي پور

استاد مشاور: خانم گليان

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

 

بررسي دلايل افزايش ميزان سزارين در مراجعين به زايشگاه بيمارستان امام رضا (ع) آمل بين سالهاي 78-68

اسفند 78 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

297

نرجس     اردستاني

استاد راهنما: اعظم بحيرايي

استاد مشاور: دكتر خاقاني و خانم قاضي زاده

استاد آمار دكتر محمود محمودي

بررسي مقايسه اي تاثير استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري هورموني و غير هورموني توسط مادران شيرده بر تركيب شير مادران و رشد شيرخواران در مراجعين به درمانگاه منتخب شهرستان ورامين در سال 78-1377

78-77

 

298

ويدا      بشري

استاد راهنما: خانم فاطمه فطوره چي

استاد مشاور: خانم ذاكري مقدم

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي نحوه بكارگيري روشهاي ضد عفوني و استريليزاسيون در اطاق هاي عمل بيمارستانهاي شهرستان ملاير در سال 1378

اسفند 1378

299

ليلي     بريم نژاد

استاد راهنما: خانم دكتر زهره پارسايكتا

استاد مشاور: خانم آرزومانيانيس

استاد آمار: دكتر سقراط فقيه زاده

بررسي عوامل موثر بر بروز عوارض انتقال بين بيمارستاني در نوزادان ارجاع شده به يكي از مراكز پزشكي اصفهان در سال 78

تير 1379

 

 

300

فرشته    زارع اكباتاني

استاد راهنما: خانم حليمه اميني

استاد مشاور: خانم نيك شكرنيا

استاد آمار: آقاي دكتر محمودي

بررسي رضايت بيماران از مراقبتهاي پرستاري ارائه شده در بخشهاي مراقبت ويژه قلب و ارتباط آن با ساختار آن بخشها در بيمارستانهاي شهر همدان سال 1378

مرداد 1379

 

 

301

سارا   عظيما

استاد راهنما: خانم بحيرايي

استاد مشاور: خانم دكتر جعفري

استاد آمار: آقاي دكتر محمودي

بررسي ارتباط روشهاي پيشگيري از بارداري با سرطان مهاجم سرويكس در مراجعين به بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1378

 

’’

 

302

جهانبخش     فرخشاهي

استاد راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم معصومه ذاكري مقدم

استاد آمار: آقاي دكتر بحراني

بررسي فراواني هيپرليپيدمي و عوامل مستعد كننده آن در بيماران ديابتي نو ع  مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت كرمانشاه در سال 1378

مهر 1379

303

نزهت السادات     تقوي

استاد راهنما: خانم فطوره چي

استاد مشاور: خانم رقيه كريمي

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي ارتباط فشار خون با وزن زمان تولد كودكان دبستاني 7-6 ساله شهرستان شاهرود در سال تحصيلي 79-1378

آبان 1379

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

304

پرستو    كردستاني مقدم

استاد راهنما: خانم شبان

استاد مشاور: خانم ذاكري مقدم

استاد آمار : آقاي پرويز كمالي

بررسي تاثير آموزش تمرينات تنفسي بر ميزان بروز آتلكتازي بعد از عمل جراحي قفسه سينه در بيماران بستري در بخش جراحي قفسه سينه در بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1378

تابستان 1379

 

305

تهمينه     دادخواه تهراني

استاد راهنما: خانم مريم مدرس

استاد مشاور: دكتر شيرين قاضي زاده

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي تاثير پماد نيتروگلسرين بر ديسمنوره اوليه در دانشجويان ساكن در خوابگاههاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 78

1379

 

 

306

هايده   نكته دان

استاد راهنما: خانم ناهيدخت شريفي

استاد مشاور :زهرا منجمد

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي تاثير آموزش والديني بر نگرش تربيتي زوجهاي در آستانه ازدواج مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني فرمانفرمايان شهر تهران در سال 1379

 

اسفند 79

 

 

307

سندس   فيلي

استاد راهنما: افسر رضائي پور

استاد مشاور: پروانه ياوري

استاد آمار: محمود محمودي

بررسي عملكرد دانشجويان دختر گروه پزشكي در پيشگيري از كم خوني فقر آهن ناشي از قاعدگي در دانشگاه علوم پزشكي تهران

خرداد 80

 

 

308

رضوان     قدوسي

استاد راهنما: خانم فطوره چي

استاد مشاور: خانم سوسن سميعي

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي تاثير محلول گلوكز خوراكي بدنبال خونگيري شرياني در بروز پاسخهاي درد نوزادان در يكي از بيمارستانهاي اراك در سال 1379

ارديبهشت 80

 

309

مريم    بدرخاني

استاد راهنما: خانم ميرمولايي

استاد مشاور:‌دكتر غلامرضا بابايي و دكتر سيد منصور رضوي

بررسي نظر فارغ التحصيلان مامايي در مورد برنامه آموزشي دوره كارشناسي مامايي در بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني استان تهران در سال 1379

اسفند 79

 

 

310

مژگان    پاليز دار

استاد راهنما: دكتر پارسايكتا

استاد مشاور: خانم ذاكري مقدم

استاد آمار: آقاي مهران

 

بررسي برخي عوامل مرتبط با نحوه رعايت رژيم دارويي در بيماران مبتلا به بيماري كرونري قلب مراجعه كننده به يكي از درمانگاههاي قلب و عروق وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1379

تير 80 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

311

بيتا     جمالي

استاد راهنما: خانم مير محمد علي

استاد مشاور: خانم مهوش مشرفي

استاد آمار:‌دكتر غلامرضا بابايي

بررسي آگاهي ، نگرش و ارتباط آن با ميزان بكارگيري روش پيشگيري از بارداري اضطراري در زنان مراجعه كننده به مراكز بهدشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 80

 

آبان 80

 

 

312

سامره     عبدلي

استاد راهنما: خانم فاطمه رسولي

استاد مشاور: خانم حاجي اميري

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي ميزان بكارگيري عوامل پيشگيري كننده از استئوپروز در زنان يائسه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

آبان 80

 

 

313

حميرا    عادلي

استاد راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم سادات ذكايي

استاد آمار: آقاي ناصر بحراني

بررسي كيفيت مراقبت پرستاري پيشگيري از زخم بستر در بيماران بيحركت بستري در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي ساري در سال 1378

 

خردا 80

 

314

انعام    موسوي

استاد راهنما: خانم ميرمولايي

استاد مشاور: دكتر حسن عشايري

استاد آمار: آقاي عباس مهران

بررسي مقايسه اي تاثير آواي قرآن كريم و موسيقي بر شدت درد در فازفعال مرحله اول زايمان در زنان نخست زاي بستري در دو زايشگاه منتخب شهر تهران در سال 1380

 

سال 80

 

315

اعظم    بشيري

استاد راهنما: خانم رحيمي كيان

استاد مشاور: خانم شهنازگليان

استاد آمار: آقاي عباس مهران

بررسي ميزان ، علل استفاده و عدم استفاده از درمان جايگزيني هورموني در زنان يائسه مراجعه كننده به درمانگاههاي بيماريهاي زنان بيمارستان اي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1380

 

 

سال 80

 

 

316

رضا    پور ميرزا كلهري

استاد راهنما: خانم مرضيه شبان

استاد مشاور: دكتر مهوش صلصالي

استاد آمار: آقاي پرويز كمالي

بررسي تاثير آموزش تمرينات تنفسي بر ميزان بروز عوارض تنفسي حاد و طول مدت بستري بيماران پيوند عروق كرونر بيمارستان امام علي (ع) كرمانشاه در سال 1380

سال 80 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاع علوم پزشكي تهران

317

شادي    سادات صفوي

استاد راهنما: خانم زهرا منجمد

استاد مشاور: خانم فرشته جمالي

استاد آمار: آقاي عباس مهران

بررسي ميزان بكارگيري و اثربخشي روشهاي كاهنده خستگي مورد استفاده بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني مراجعه كننده به بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

’’

318

زينب    خالديان

استاد راهنما: شهناز گليان تهراني

استاد مشاور: خانم ماندانا مير محمد علي

استاد آمار: دكتر محمود محمودي

بررسي كيفيت زندگي بر حسب مراحل مختلف يائسگي در زنان ساكن شهر تهران در سال 1380

 

 

 

 

’’

319

طاهره    محمدي

استاد راهنما: خانم مينو پاك گوهر

استاد مشاور: خانم رحيمي كيان

استاد آمار: عباس مهران

بررسي كيفيت مشاوره تنظيم خانواده ارائه شده به مددجويان تنظيم خانواده در مراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران در سال 1379

بهمن 1380

 

 

320

نرگس   تقي آبادي

استاد راهنما: خانم مينو پاك گوهر

استاد مشاور: خانم دكتر ايزدي مود  و آقاي مهران

بررسي رابطه بين غلظت فريتين سرم و زايمان زود رس در مادران باردار مراجعه كننده به بيمارستانهاي منتخب دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران در سال 80-1379

 

’’

 

 

320

رباب    كاظم پور

استاد راهنما: خانم ماندانا مير محمد علي

استاد مشاور: خانم شهناز گليان تهراني

استاد آمار: محمود محمودي

بررسي ارتباط مراقبت هاي دوران بارداري با علل پذيرش نوزادان پر خطر در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1380

ارديبهشت80

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

322

سوسن     رحيمي قصبه

استاد راهنما: خانم طاهره ميرمولايي

استاد مشاور: خانم مريم مدرس

استاد آمار: عباس مهران

بررسي ديدگاه مادران نسبت به اهميت ، دريافت ، رضايت از حمايتهاي مورد نياز در اتاق درد و زايمان بيمارستانهاي دولتي شهر تهران در سال 1379

1380

 

 

323

مژگان    هاشم زاده

استاد راهنما: خانم اعظم بحيرايي

استاد مشاور: خانم دكتر شيرين نيرومنش

استاد آمار: محمود محمودي

بررسي مقايسه اي عوارض جانبي و كارايي آي يو دي CU- SAFE 300 و آي يو دي T – CU 380 A  در مراجعين به درمانگاههاي منتخب جنوب شهر تهران در سال 1378

 

 

’’

324

ثريا   ماسوري

استاد راهنما: خانم سوسن سميعي

استاد مشاور: خانم دكتر پارسايكتا

استاد آمار: آقاي مهران

بررسي مقايسه اي رفتارهاي سازگاري خواهر يا برادر كودكان مبتلا به بيماري مزمن مراجعه كننده به مراكز درماني علوم پزشكي تهران با كودكان سالم در همان سنين در شهر تهران  در سال 1380

 

 

 

’’

 

 

 

 


Copy right 2007
Faculty of Nursing & Midwifery , Tehran University of Medical Scienses All rights reserved
  Designed By
Satcom