ليست پايان نامه هاي موجود در كتابخانه سال 1386

 

 

 

 

رديف

نگارش

موضوع پايان نامه

تاريخ

423

مريم رود دهقان

استاد راهنما: مرضيه شبان

استاد مشاور: اشرف الملوك معماري

استاد آمار : عباس مهران

 

بررسي نحوه اكسيژن درماني توسط تيم درمان در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1385

(abstract)

1386

424

سودابه جولايي

استاد راهنما: دكتر نيكبخت نصرآبادي

استاد مشاور: دكتر پارسايكتا

 

تبيين پديدارشناسي حقوق بيمار

(abstract)

خرداد 1386

425

زهرا    نعيم آبادي

استاد راهنما: سوسن سميعي

استاد مشاور : رقيه كريمي

استاد آمار: عباس مهران

 

بررسي و مقايسه رفتارهاي سازگاري فرزندان داراي پدر يا مادر مبتلا به سرطان مراحعه كننده به بيمارستانهاي منتخب دانشگاههاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران در سال 1385

1386

426

بهرام    جعفري نوده

استاد راهنما: فاطمه رسولي

استاد مشاور: نسرين رسول زاده

استاد آمار: دكتر سقراط فقيه زاده

 

بررسي سبك زندگي قبل از تشخيص كانسر معده در مراجعين به كلينيك ارس شهر اردبيل در سال 1385

(abstract)

بهار 1386

427

علي   كريمي رزوه

استاد راهنما: ميترا ذوالفقاري

استاد مشاور : دكتر عليرضا نيكبخت

نصرآبادي ، دكتر حميد حقاني

 

بررسي تاثير ساكشن به دو روش سيستم باز و بسته بر علائم حياتي بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه

بهار 1386

428

منيره    اسدي

استاد راهنما: مرضيه شبان

استاد مشاور: احمد علي اسدي نوقابي

استاد آمار: دكتر سقراط فقيه زاده

 

بررسي تاثير برنامه باز تواني قلبي فاز يك بر ميزان اضطراب بيماران كانديد جراحي باي پس عروق كرونر

(abstract)

1386

429

محمد علي      چراغي

استاد راهنما: دكتر مهوش صلصالي

استاد مشاور: دكتر فضل الله احمدي

ادراك و تبيين چگونگي انتقال و استفاده از دانش پرستاري در عمل و ارائه الگو

تابستان 86

430

 

مريم    جعفربگلو

استاد راهنما: زيبا تقي زاده

استاد مشاور: دكتر محمد اربابي

استاد آمار : دكتر سقراط فقيه زاده

بررسي تاثير مشاوره بر افسردگي ، اضطراب و اختلال استرس پس از تروما بعد از يك زايمان تروماتيك در زنان مراجعه كننده به بيمارستان منتخب شهرستان كرج در سال 1385

تير 1386

431

مريم      ويژه

استاد راهنما: مينو پاك گوهر

اسنتاد مشاور: دكتر رمضانزاده

استاد آمار: دكتر غلامرضا بابايي

 

بررسي تاثير مشاوره نازايي بر رضايت جنسي و زناشويي زوجين نا بارور مراجعه كننده به مركز باروري منتخب شهر تهران در سال86 -85

(abstract)

تابستان 86

432

عذرا    چراغي

استاد راهنما: شهناز گليان تهراني

استاد مشاور: مهرناز گرانمايه

استاد آمار : عباس مهران

 

بررسي ارتباط تغييرات ميزان افسردگي با كلسترول سرم قبل و پس از زايمان زنان شهرستان لاهيجان در سال 86-85

(abstract)

مرداد 1386

433

فاطمه     گودرزي

استاد راهنما: شيوا سادات بصام پور

استاد مشاور: معصومه ذاكري مقدم

استاد آمار: دكتر سقراط فقيه زاده

 

بررسي تاثير تحريكات شنوايي سازمان يافته بر تغييرات سطح هوشياري بيماران كمايي

(abstract)

تير 1386

434

شهربانو     صالحين

استاد راهنما: فاطمه واثق

استاد مشاور: افسر رضائي پور

استاد آمار: دكتر كاظم نژاد

 

بررسي ارتباط ميزان هموگلوبين گليكوزيله و ويژگيهاي قاعدگي در دختران نوجوان مبتلا به ديابت نوع 1 مراجعه كننده به انجمن ديابت ايران در سال 1385

(abstract)

خرداد1386

435

مريم    مرادي

استاد راهنما: مينو پاك گوهر

استاد مشاور: امير حسين جمشيدي

استاد آمار: عباس مهران

 

 

بررسي تاثير ويتكس بر درمان سندرم قبل از قاعدگي در دانشجويان خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران در سال 86-85

(abstract)

 

تير 1386

436

حامد     پريزاد

استاد راهنما: شيوا سادات بصام پور

استاد مشاور: منصوره علي اصغر پور

استاد آمار: عباس مهران

 

تاثير وضعيت دمر (PRONE)  بر اكسيژناسيون و علائم فيزيولويك بيماران تحت تهويه مكانيكي

(abstract)

 

شهريور 86

437

 

 

 

 

مهناز ميرزايي روزبهاني

استاد راهنما: فاطمه رحيمي كيان

استاد مشاور: مهوش مشرفي

استا د آمار : عباس مهران

بررسي تاثير حضور مادران در آموزش رفتارهاي پيشگيري كننده از استئوپروز به دختران دبيرستاني منطقه 17 شهرداري تهران سال 1386

1386

438

 

 

 

 

 

فرزانه   گلبني

استاد راهنما: زيبا تقي زاده

استاد مشاور: افسر رضايي پور

استاد آمار: دكتر انوشيروان كاظم نژاد

بررسي مقايسه اي آزمون غلتيدن با ميزان هماتوكريت سرم در تشخيص زود رس پره اكلامپسي

(abstract)

1386

439

 

 

 

 

مريم    نثاري

استاد راهنما: معصومه ذاكري مقدم

استاد مشاور: شيواسادات بصام پور

استاد آمار: دكتر سقراط فقيه زاده

بررسي تاثير پيگيري تلفني توسط پرستار ( تله نرسينگ ) بر ميزان تبعيت از رژيم درماني در مبتلايان به ديابت نوع دوم

(abstract)

1386

  440 

 

ندا   مهرداد

استاد راهنما: دكتر صلصالي

استاد مشاور آمار: دكتر كاظم نژاد

گسترده استفاده از تحقيقات در عملكرد باليني پرستاران ، بررسي و تحليل موانع تسهيل كننده هاي آن : ارائه مدل  

(abstract)

 1386

  441

    

سينا وليئي

استاد راهنما: شيوا سادات بصام پور

استاد مشاور : دكتر عليرضا نيكبخت

استاد آمار: عباس مهران

بررسي تاثير طب فشاري بر سطح اضطراب بيماران قبل از اعمال جراحي شكم  

دي 1386

442

راضيه     پيغمبر دوست

استاد راهنما: زهره خاكبازان

استاد مشاور: شهناز گليان تهراني

استاد آمار: انوشيروان كاظم نژاد  

بررسي تاثير مشاوره تلفني پس از زايمان بر كيقيت زندگي زنان با زايمان طبيعي در بيمارستان رازي شهرستان مرند در سال 1386

(abstract)

1386

443

مريم     عزيزپور

استاد راهنما: فرشته جمشيدي

استاد مشاور: مهرناز گرانمايه

استاد آمار: عباس مهران

بررسي تاثير رژيم غذايي و ورزش بر تخمك گذاري زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك

(abstract

تير 1386

 444

سكينه   طاهر خاني

استاد راهنما: ماندانا ميرمحمد علي

استاد مشاور: دكتر محمد اربابي

استاد آمار: دكتر انوشيروان كاظم نژاد

بررسي ميزان خشونت خانگي و ارتباط آن با افسردگي در زنان مراجعه كننده به واحد بهداشت خانواده مراكز بهداشتي درماني شهر تهران درسال 1386 

زمستان 1386 

445

سيما   هاشمي

استاد راهنما: معصومه ذاكري مقدم

استاد مشاور: مرضيه شبان

استاد آمار: عباس مهران 

بررسي مقايسه اي تاثير دو روش آرام سازي عضلاني و موسيقي درماني بر سطح اضطراب بيماران در انتظار كاتتريسم قلبي 

 (abstract

 1386

 446

مانا حکمت
 استاد راهنما: زهرا رهنورد
استاد مشاور : میترا ذوالفقاری
استاد آمار : عباس مهران

بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد دانش آموزان در خصوص پیشگیری از مصرف اکستازی در دبیرستانهای دولتی دخترانه منطقه 17 شهر تهران در سال تحصیلی 87-86

 اردیبهشت 87

447 

 سولماز    فتحي

استاد راهنما: شهنازگليان تهراني

استاد مشاور: فاطمه رحيمي كيان

استاد آمار: عباس مهران

بررسي تاثير آموزش پيشگيري از سرطان دهانه رحم بر اساس مدل باور بهداشتي بر عملكرد زنان مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني منتخب شهر اردبيل در سال 1386 

 (abstract

1386