مسئول سازمان مجازی دانشکده: فاطمه غنودی
لیست نمایندگان سازمان مجازی در واحدهای دانشکده
ردیف
نام نماینده
نام واحد
شماره داخلی
1
واحد آموزش،سمعی و بصری
سرکار خانم فدایی
152
2
کتابخانه
سر کار خانم سیدی
568
3
ساختمان پرستاری
سرکار خانم یوسف زاده
243-244
4
معاونت دانشجویی،دفتر مجله حیات و مرکز تحقیقات
سرکار خانم مهناز هوشنگی
537

فعالیت قطب مجازی سازمان دانشکده پرستاری و مامایی در دانشگاه

قطب مجازی سازی فرایندها:

Ø   دبیر قطب:منصوره مرادی
 
Ø   راهبر قطب: فاطمه غنودی