فرم گزارش علمي دوره هاي كوتاه مدت ( تكميلي Ph.D. و فوق تخصصي )

 

 

 

عنوان گزارش:

نام و نام خانوادگي:                                             كشور و دانشگاه محل تحصيلي:

عنوان دوره:                                                       محل خدمت:

رشته تحصيلي در داخل كشور:                     

مقطع تحصيلي:                                                                                    

تاريخ اعزام جهت شروع دوره:                               تاريخ پايان دوره و بازگشت به كشور:

آدرس تماس كشور:

شماره تلفن در صورت تمايل:

:E-mail    

نام و نام خانوادگي:

عنوان گزارش علمي:

شرح گزارش علمي :