بدينوسيله پيرو مصوبه هشتاد و ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده مورخ 15/12/1384فلوچارت چگونگي فرآيند تسليم گزارشهاي مربوط به طرح هاي تحقيقاتي رساله دكتري به صورت ذيل به اطلاع مي رسد.

 

تسليم پروپوزال به معاونت پژوهشي دانشكده

 


عقد قرار داد

 


ارائه گزارش هاي سه ماهه و شش ماهه مورد تاييد استاد راهنما به معاونت پژوهشي دانشكده تا اختتام طرح

 


تكميل فرم هاي مربوطه توسط استاد راهنما و دانشجو در معاونت پژوهشي دانشكده

 


ارسال گزارشها توسط معاونت پژوهشي دانشكده به كارفرما(معاونت اداري و مالي دانشكده)

 

پرداخت هزينه ها مطابق با جدول گانت

 


تسويه حساب نهايي با تاييد معاونت پژوهشي دانشكده و كارفرما