فرمت پايان نامه تحقيقات كيفي

فصل 1

      معرفي پديده

-         زمينه، اهميت و ضرورت انجام پژوهش

-         هدف مطالعه 

-         پيش فرض ها

-         پارا دايم / دليل انتخابي آن

-         معرفي خلاهاي موجود

-         ارائه سوال اصلي پژوهش

-         خلاصه و جمع بندي

فصل 2

    فلسفه هدايت كننده مطالعه

-        مروري برمتون و مطالعات انجام شده از نظر

1.      مفهوم و پديده مورد مطالعه با رويكرد متدولوژيك

2.      پارادايم هاي اساسي

-        خلاصه

فصل 3

     روش تحقيق

-         طراحي تحقيق 

-         معرفي متدولوژي تحقيق

-         روند جمع آوري و توليد داده ها

-         معرفي مشاركت كنندگان و ويژگي هاي آنان      

-         روش تجزيه تحليل داده ها

-         دقت علمي 

-         محدويت هاي پژوهش

-         اخلاقيات پژوهش

-         خلاصه

فصل 4

-         بيان يافته ها متناسب با الگوريتم و روش آناليز معرفي شده

-         بحث پيرامون يافته ها

-         تبيين نظري و بيانيه نهايي

-         خلاصه

فصل 5

      ارائه مدل در صورت ضرورت طبق اهداف و طراحي پژوهش

-         نتيجه گيري و پيشنهادات

-         اهميت و كاربرد يافته ها براي پرستاري

-         پيشنهادات براي تحقيقات بعدي

 

    منابع : طبق فرمت APA كه در اختيارتان قرار خواهد گرفت.

    پيوستها   

o       رضايت نامه

o       تاييديه ها

o       فهرست كدها

o       راهنماي مصاحبه

o       ساير مواد مورد نياز بر اساس روش شناسي تحقيق

 

لازم به ذكر است كه دانشجويان در هر يك از فصول فوق با توجه به متدولوژي منتخب و خلاقيت خود جزئيات مورد نياز را شرح خواهند داد.