برنامه درسي دوره دكتري تخصصي (PhD) پرستاري

ليست دروس دوره PhD پرستاري

 

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

اصول وفلسفه تعليم وتربيت

2

 

فلسفه ونظريه هاي پرستاري ونظريه پردازي

3

 

نظام هاي آموزشي پرستاري در ايران وجهان

2

 

روش شناسي تحقيقات در پرستاري

2

اپيدميولوژي 2واحد

نقد تحقيقات كيفي وكمي در پرستاري

2

 

آمار استنباطي

2

 

رويكردهاي نوين تدريس

2

 

مديريت آموزشي

3

 

فن آوري اطلاعات در پرستاري

2

 

چالش هاي پرستاري

3

 

آزمون سازي و ارزشيابي

2

 

اپيدميولوژي

2

 

روش شناسي پژوهش

2

به صورت كارگاه

رساله

20

 

تذكر :  رساله ها با تاكيد برمسائل خدمات پرستاري در جامعه باشد.

 


برنامه درسي دوره دكتري تخصصي (PhD) بهداشت باروري

ليست دروس دكتراي بهداشت باروري

 

دانشكده با تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دروس زير را در برنامه بهداشت باروري ارائه مي نمايد

 

عنوان درس

تعداد واحد

اپيدميولوژي

2

سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي

1

رشد و تكامل جسمي رواني اجتماعي

2

ابعاد جمعيتي بهداشت باروري

2

زبان

3

بيماري هاي نوپديد/مقاربتي سرطان ها يائسگي و سالمندي

2

ابعاد حقوقي بهداشت باروري

2

تغذيه

2

اپيدميولوژي خانواده و جامعه

2

سمينار مطالعات مستقل در موضوعات بهداشتي

2

توانمندسازي زنان و نقش انها در توسعه

2

تغذيه و بهداشت باروري

2

سياستگزاري اصلاح بهينه سازي سيستم ها و برنامه هاي بهداشتي مادر و كودك

2

برنامه ريزي ارزشيابي و مديريت در بهداشت مادر و كودك

1.5 +0.5

تكنيك هاي پيشرفته در باروري و ناباروري

1.5 +0.5

رساله

24