امور تغذیه

 

 آقای روشن :  داخلي 133


•  ناظر سلف سرويسهاي دانشجوئي و اتوماسيون تغذيه

• نظارت بر کیفیت و توزیع غذا، هماهنگی با پیمانکار تغذیه

 

مشخصات سلف سرويسهاي دانشجوئي :

ساعت  پذيرش و سرو غذا :  11:30 تا 14:00
 
سلف سرويس خواهران واقع در ساختمان شماره يك ، راهروي شرقي با ظرفيت حداكثر 250 نفر

سلف سرويس برادران واقع در ساختمان شماره يك ، زیرزمین با ظرفيت حداكثر 170نفر


 
خانم بهادري : مسئول تشريفات

شرح وظايف :


هماهنگ كننده پذيرايي كل جلسات ، هماهنگ كننده سالنها (اجتماعات ميثاق ،شوراي يك )

تلفن : (داخلي 108)