فلوچارت ها و فرآیندهای دانشجویی و فرهنگی

معاونت دانشجویی فرهنگی

 

فلوچارت ها و فرایندهای  فرهنگی

دستورالعمل برگزاری اردوی کارکنان

دستورالعمل تهیه برنامه فرهنگی سالیانه 

دستورالعمل تهیه گزارش عملکرد سه ماهه فرهنگی دانشجویی

دستورالعمل تهیه ویژه برنامه در مناسبتهای مذهبی جهت ارایه به روابط عمومی

دستورالعمل رسیدگی به درخواست دانشجویان

دستورالعمل شرکت در برنامه های فرهنگی خارج از دانشکده

دستورالعمل احتساب امتیاز فرهنگی اعضای محترم هیأت علمی

دستورالعمل برگزاری اردوهای دانشجویی

دستورالعمل برگزاری جلسات شورای فرهنگی

دستورالعمل برگزاری مراسم ویژه کارکنان

دستورالعمل برگزاری مسابقات فرهنگی ویژه دانشجویان

دستورالعمل تهیه گاهنامه فرهنگی مذهبی 

دستورالعمل مسابقات فرهنگی ویژه کارکنان

دستورالعمل نظرسنجی از دانشجویان

دستورالعمل نظرسنجی از کارکنان
فلوچارت ها و فرآیندهای  دانشجویی 

دستور العمل وام تحصیلی

دستور العمل تسویه حساب

دستور العمل تقاضای اتیکت دانشجویی

دستور العمل تقاضای کارت دانشجویی

دستور العمل تقاضای وام دانشجویی

دستور العمل تقاضای وام ضروری

دستور العمل تقاضای وام ودیعه مسکن

دستور العمل دفترچه بیمه

فلوچارت بازنگری و بروز رسانی نشریه آشنا 

فلوچارت شرکت در جشن دانش آموختگان