شرح وظايف كاركنان واحد امورفرهنگي
 
 

خانم فدایی :داخلی  582
تلفن مستقیم : 61054541

تلفن مستقیم : 61054582
 

 
 • هماهنگی در امر برگزاری گرامیداشت ، برنامه ها و مناسبت های فرهنگی ، ملی ، مذهبی ، معارفه دانشجویان ، ورود به بالین و ....
 • هماهنگی دربرگزاری اردوها ، مسابقات فرهنگی ، انتشار گاهنامه یا ویژه نامه فرهنگی
 • تدوین و تنظیم مطالب فرهنگی دروب سایت
 • هماهنگی دربرگزاری برنامه های فرهنگی _ اجتماعی مربوط به تشکل ها و کانوهای دانشجویی
 • انجام امور مربوط به انتخاب دانشجویان نمونه کشوری
 • پایش مستمر فرآیندهای مربوط به ارائه خدمات دانشجویی و فرهنگی ، تنظیم و ارائه گزارش عملکرد به مسئولین ، معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
 • رسیدگی به امورنمازخانه با مشارکت دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده
 • رابط وب سايت معاونت (شركت در جلسات بروز رساني سايت ، تهيه گزارش اقدامات انجام شده
 • تایپ و صدور معرفی نامه ، ابلاغ ، دعوت نامه و تقدیرنامه های مربوطه
 • نصب اطلاعیه در بوردهای معاونت دانشجویی و فرهنگی و نظارت بر به روز رسانی آن ها
 • پاسخگویی و راهنمایی ارباب رجوع