شرح وظايف كاركنان واحد امورفرهنگي
 


خانم  حيدري :داخلی  541
تلفن مستقیم : 61054541

 

• هماهنگی در امر برگزاری گرامیداشت ، برنامه ها و مناسبت های فرهنگی ، ملی ، مذهبی ، معارفه دانشجویان ، ورود به بالین و ....
• هماهنگی دربرگزاری اردوها ، مسابقات فرهنگی ، انتشار گاهنامه یا ویژه نامه فرهنگی
• تدوین و تنظیم مطالب فرهنگی دروب سایت
• هماهنگی دربرگزاری برنامه های فرهنگی _ اجتماعی مربوط به تشکل ها و کانوهای دانشجویی
• انجام امور مربوط به انتخاب دانشجویان نمونه کشوری
• پایش مستمر فرآیندهای مربوط به ارائه خدمات دانشجویی و فرهنگی ، تنظیم و ارائه گزارش عملکرد به مسئولین ، معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
• رسیدگی به امورنمازخانه با مشارکت دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده

خانم هوشنگي :داخلی 582
تلفن مستقیم : 61054582

 
• رابط وب سايت معاونت (شركت در جلسات بروز رساني سايت ، تهيه گزارش اقدامات انجام شده
• انعكاس اخبار وبروز رسانی بخش ارتباط با دانش آموختگان در سایت دانشکده
• تایپ و صدور معرفی نامه ، ابلاغ ، دعوت نامه و تقدیرنامه های مربوطه
• رابط وب سايت دفتر دانش آموختگان
• انجام امور طراحي
• نصب اطلاعیه در بوردهای معاونت دانشجویی و فرهنگی و نظارت بر به روز رسانی آن ها
• پاسخگویی و راهنمایی ارباب رجوع