کارکنان و شرح وظایف


خانم سماقی :داخلی 540
تلفن مستقیم : 61054540

 
خانم بيك محمدي : داخلی 542
تلفن مستقیم : 61054542


شرح وظایف


 

 • نظارت مستمر بر اقدامات واحدهای امور دانشجویی، هماهنگی بین فعالیت های آنها و تقسیم كار و تفهیم و تبیین برنامه ها و حصول اطمینان بر حسن اجرای كارهای محوله در واحدهای تابعه.
 • نظارت بر اقدامات مربوط به امور دانشجویان از قبیل كار دانشجویی.
 • اخذ و رسیدگی به پیشنهادها و مشكلات دانشجویان در حیطه مسائل امور دانشجویی و ارجاع آن به مقامات ذیصلاح جهت حل و فصل و در صورت لزوم تشكیل جلسه گفت و شنود رییس دانشکده با دانشجویان.
 • تهیه و تأمین و نظارت و كنترل سایر وسایل رفاهی دانشجویان.
 • برگزاری انتخابات شوراهای صنفی دانشكده.
 • پیش بینی بودجه مورد نیاز واحدهای معاونت دانشجویی.
 • نظارت و هماهنگی امور سلف سرویس ، بوفه دانشکده و خوابگاه ها از حیث بهداشتی بودن مواد خوراكی و همچنین نظارت بر بهداشتی بودن محیط كار و آشپزخانه ها.
 • پیگیری در اخذ منابع و معیارهای مالی به منظور تأمین وام مناسب برای دانشجویان خاص .
 • انجام خدمات مختلف در زمینه پرداخت انواع وام ها ، طبق مقررات و آیین نامه های مربوطه و تسریع و تسهیل در انجام آن.
 • انجام امور مربوط به بیمه سلامت
 • نگهداری مدارك مربوط حسابداری به منظور ثبت وام شهریه  
 • انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان هنگام فراغت از تحصیل.
 • نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه ها.
 • تهیه و ضبط مدارك مربوط به سكونت دانشجویان.
 • معرفی  دانشجویان جدیدالورود شهریه پرداز به خوابگاهی غیردولتی جهت اسكان
 • انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و فرهنگی و رییس دانشکده.