شرح وظایف کارکنان واحد امور دانشجویی
  

خانم سماقی :داخلی 540
تلفن مستقیم : 610545401-ثبت نام دانشجويان ورودي جديد و اخذ سند تعهد محضري
2-تهيه ليست وام تحصيلي و متمم
3-ثبت نام و تمديد دفترچه بيمه خدمات درماني و بيمه حوادث
4-تسويه حساب دانشجويان
5- هماهنگ كننده كاردانشجوئي( فرهنگي )


 

خانم بيك محمدي : داخلی 542
تلفن مستقیم : 61054542


1- ثبت نام دانشجويان ورودي جديد  وارائه فرم مشخصات
2-هماهنگي سرويس اياب و ذهاب دانشجويان
3- رابط خوابگاه دانشجويان
4-تهيه و تحويل اتيكت بالين