به نام خدا 


معرفی معاونت دانشجویی فرهنگی


حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی در کنار فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده، بستری مناسب برای ایجاد رشد و توسعه همه جانبه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی و علمی دانشجویان، اساتید و کارکنان است. از آنجا که پرستاران و ماماها از ارائه دهندگان خدمات سلامت در جامعه هستند و حرفه های خدمت رسان همواره باید بر اساس نیازهای جامعه ارئه خدمت کنند، لذا حرکت دانشکده پرستاری و مامایی به سمت دانشگاه نسل چهارم نیز خواهد بود. تحول فرهنگی و اجتماعی در جهت حرکت به سمت دانشکده نسل سوم و چهارم در سه عرصه انجام خواهد شد: الف) تغییر نگرش نسبت به فعالیت اجتماعی، ب) توسعه مهارتی و انجام فعالیتهای اجتماعی، ج) تعمیق ارتباط با جامعه.

چشم انداز:

چشم انداز این معاونت، تربیت دانشجویانی سالم از نظر جسمی، روانی، فرهنگی و اجتماعی است که توان بکارگیری علوم و تخصص دانشگاهی خود در عرصه جامعه و ایفای نقش حرفه ای در نظام سلامت به عنوان پرستار و ماما را داشته باشند.

ماموریت/رسالت:

اين معاونت در راستای اهداف راهبردی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنين اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنی بر ايجاد بستری برای توانمند سازی اجتماعی و مشارکت در فرآيند توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور ماموریت های زیر را بر عهده دارد:
• برنامه ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی کلیه خدمات رفاهی دانشجویی
• توانمندسازی دانشجویان در پاسخگویی اجتماعی
• ایجاد روحیه نشاط، امید، خود باوری و شجاعت علمی
• ترویج فرهنگ اسلامی و ایرانی
• کشف و پرورش استعدادهای فرهنگی و ورزشی اساتید، دانشجویان و پرسنل دانشکده
• تقویت پروفیشنالیسم، تعهد حرفه ای و جانشین پروری
• پرورش و ارتقای مهارتهای فردی، خانوادگی و اجتماعی دانشجویان

وظایف و اختیارات:

• نظارت بر امور دانشجویی- فرهنگی دانشکده بر حسب مسئولیت محوله
• تلاش در جهت هماهنگی با سایر معاونت های دانشکده به منظور حسن انجام امور
• پیشنهاد بودجه بر اساس نیازهای معاونت های مربوطه به رئیس دانشکده
• برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر انجام تمامی امور مربوط به واحد های تحت سرپرستی
• پایش مستمر فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز
دکتر فاطمه حاجی بابایی
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی


 
 


دکتر فاطمه حاجی بابایی
 معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی

تلفن مستقیم: 66926357
مسئول دفتر : خانم فدایی 539