به نام خدا فعالیت های معاونت در جهت مرتفع نمودن مشکلات رفاهی و فرهنگی دانشجویان و ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای دانشجویان در ابعاد جسمی, روحی و اجتماعی از طریق حمایت های فکری و معنوی و نیز ایجاد زمینه لازم در جهت تربیت دانشجویان کارآمد و توانمند برای ورود به عرصه اجتماع و ارائه خدمات صنفی و رفاهی به نحو شایسته و مطلوب در حد مقررات و امکانات موجود از اولویتهای کاری معاونت می باشد.
برنامه های کلی این معاونت عبارتند از: برنامه ریزی به منظور گسترش و تعمیق ارزشهای دینی و انقلابی در همه سطوح دانشکده، نظارت بر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشکده، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالیتهای فوق برنامه برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای علمی، فکری، فرهنگی، اجتماعی و هنری دانشجویان، ایجاد انگیزه در کارکنان و دانشجویان به منظور مشارکت در برنامه های علمی و فرهنگی، نظارت و برنامه ریزی برای توسعه آموزه های دینی، سیاسی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی از طریق برگزاری کلاسها، کارگاههای آموزشی، سمینارهای علمی، فرهنگی برای دانشجویان، اساتید و همکاران دانشکده، انجام کلیه امور رفاهی دانشجویان، بررسی مسایل و مشکلات

دانشجویی و اعلام آن به حوزه معاونت دانشجویی- فرهنگی دانشگاه جهت رسیدگی و رفع آنها، ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان کلیه تشکلهای دانشجویی دانشکده، حمایت و تشویق دانشجویان و اساتید دانشکده در جهت
نوآوری برنامه های دانشجویی، فرهنگی، بررسی و شناخت نیازهای معاونت و اعلام آنها به حوزه معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه می باشد. این معاونت سعی دارد با جذب دانشجویان مستعد و فعال نمودن آنان در امور فرهنگی بنحوی که در طی تحصیل بتوانند استعداد بالقوه خود را در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی به صورت  بالفعل در آورند و اهداف مورد نظر خود را تحقق بخشد. 


دکتر حسن برکتی
دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی

تلفن مستقیم: 66926357
مسئول دفتر : خانم محمدیان 539