گروه آموزش مامایی وسلامت باروری
دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر گروه : دکتر مریم دامغانیان  داخلی 215
منشی گروه : خانم قدرتی   داخلی 203 

   
دکتر زهرا بهبودی مقدم
استاد
     دکتر مهرناز گرانمایه
دانشیار
     فاطمه رحیمی کیان
مربی هیأت علمی
         
   
دکتر سیده طاهره میرمولایی
استادیار
  دکتر شیرین شهبازی صیقلده 
دانشیار
  دکتر مریم مدرس
دانشیار
         
   
دکتر زهره خاکبازان
دانشیار
  دکتر الهام ابراهیمی 
استادیار
  دکتر مریم دامغانیان 
دانشیار
         
   
دکتر فرناز فرنام
دانشیار
  دکتر راضیه معصومی
دانشیار
  دکتر مریم نکو لعل
استادیار
         
   
دکتر پریسا صمدی 
استادیار
  دکتر معصومه نمازی
استادیار
  مهری شمسی
هیأت آموزشی
         
   
دکتر مریم مریدی
استادیار
  مژگان هاشم زاده
استادیار
  پگاه شیران
هیات آموزشی
         
         
زهرا ارجمندی
هیآت آموزشی