بسمه تعالی
گروه بهداشت باروری و بارداری زایمان
دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهراناعضای گروه

 
   
دکتر زهرا بهبودی مقدم
دانشیار
      دکتر زیبا تقی زاده
دانشیار
     فاطمه رحیمی کیان
مربی هیأت علمی
         
   
دکتر سیده طاهره میرمولایی
استادیار
  دکتر مهرناز گرانمایه
استادیار
  دکتر مریم مدرس
استادیار
         
   
دکتر زهره خاکبازان
استادیار
  دکتر سیده  فاطمه واثق رحیم پرور
استادیار
  دکتر مریم دامغانیان 
استادیار
         
   
دکتر فرناز فرنام
استادیار
  دکتر شیرین شهبازی صیقلده 
استادیار
  دکتر راضیه معصومی
استادیار
         
     
دکتر الهام ابراهیمی 
استادیار
  دکتر مریم نکو لعل
استادیار
  مهری شمسی
هیأت آموزشی