بسمه تعالی
گروه بهداشت باروری و بارداری زایمان
دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهراناعضای گروه
 
ردیف
نام ونام خانوادگی
رتبه علمی
1
دانشیار
2  دکتر زیبا تقی زاده
استادیار
3
مربی هیأت علمی
4
استادیار
5
استادیار
6
استادیار
7
استادیار
8
استادیار
9
هیأت آموزشی
10 دکتر مریم دامغانیان  استادیار
11 دکتر فرناز فرنام استادیار
12 دکتر شیرین شهبازی صیقلده  استادیار
13 دکتر راضیه معصومی استادیار
14 دکتر زهرا شاهواری استادیار
15 دکتر الهام ابراهیمی  استادیار