بسمه تعالی
گروه بهداشت باروری و بارداری زایمان
دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر گروه : خانم دکتر مریم مدرس 
اعضای گروه
 
ردیف
نام ونام خانوادگی
رتبه علمی
1
دانشیار
2  دکتر زیبا تقی زاده
استادیار
3
مربی
4
استادیار
5
استادیار
6
استادیار
7
استادیار
8
استادیار
9
کارشناس آموزشی
10 دکتر مریم دامغانیان  استادیار
11 دکتر فرناز فرنام استادیار
12 دکتر شیرین شهبازی صیقلده  استادیار
13 دکتر راضیه معصومی استادیار
14 دکتر زهرا شاهواری استادیار