بسمه تعالی
گروه بهداشت مادر وکودک
دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
بعد از انقلاب فرهنگي دانشگاهها و بازگشايي مجدد دانشگاهها از ارديبهشت 1362 مربيان رشته هاي پرستاري و مامائي در دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي تهران آغاز به كار كردند. در ابتدا گروه بهداشت مادر و كودك و گروه مامائي با هم كار مي كردند. لكن از سال 1376 گروه بهداشت مادر و كودك مستقل شد.
 
اعضای گروه
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

1

ماندانا میرمحمد علی ئی

استادیار

2

مژگان هاشم زاده 

هیأت آموزشی

3

پگاه شیران 

هیأت آموزشی
4 دکتر راضیه معصومی استادیار
5 دکتر شیرین شهبازی صیقلده استادیار