بسمه تعالی
گروه بهداشت مادر وکودک
دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
بعد از انقلاب فرهنگي دانشگاهها و بازگشايي مجدد دانشگاهها از ارديبهشت 1362 مربيان رشته هاي پرستاري و مامائي در دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي تهران آغاز به كار كردند. در ابتدا گروه بهداشت مادر و كودك و گروه مامائي با هم كار مي كردند. لكن از سال 1376 گروه بهداشت مادر و كودك مستقل شد.
 
اعضای گروه
    
ماندانا میرمحمد علی ئی
استادیار
   دکترراضیه معصومی
استادیار
    دکتر شیرین شهبازی صیقلده
استادیار 
         
 مژگان هاشم زاده       پگاه شیران