گروه مامایی
دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر گروه : خانم فرشته جهدی

طرح درس ها

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

 1

فرشته جهدی

مربی

2

هما صادقی اول شهر

مربی
(برنامه هفتگی)

3

سیمین تعاون

دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی
(مأموریت آموزشی)

4

لیلا امینی

دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری
(مأموریت آموزشی)

5

لیلا نیستانی

مربی

6

مریم کشاورز

استادیار

7

معصومه خیر خواه

مربی
(مأموریت آموزشی)

(برنامه هفتگی)

8

طاهره عقیلی

کارشناس آموزشی

مهری شمسی

کارشناس آموزشی