گروه پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان
دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر گروه : اقای دکتر بگجانی ، داخلی 424
منشی گروه : خانم زهرا انصاری ، داخلی  425


         

دکتر مرضیه حسن پور

استاد
    

آقای دکتر جمال الدین بگجانی

دانشیار
    دکتر اکرم السادات سادات حسینی
دانشیار
  دکتر بتول پور ابولی 
دانشیار
                    
           
خانم دکتر فاطمه خوشنوای فومنی
استادیار
     خانم خدیجه زارعی
هیأت علمی
    خانم زهرا مختاری
هیأت آموزشی
   

 

معرفی گروه پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان
 گروه پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان به عنوان یک گروه آموزشی مستقل در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می‌کند و متشکل از شش عضو هیات علمی شامل یک استاد تمام، دو دانشیار، دو استادیار، یک مربی و یک کارشناس است.در حال حاضر، گروه پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان، علاوه بر تدریس واحد نظری و کارآموزی پرستاری کودک سالم و پرستاری کودک بیمار در مقطع کارشناسی،به صورت سالانه در دو رشته و طرح دوره مجزای ارشد پرستاری شامل پرستاری کودکان و پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان دانشجو می پذیرد.

چشم انداز

گروه آموزشی پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان تا سال ۱۴۰۵ با بهره گیری از توان علمی و اجرایی اعضای هیات علمی و کارکنان،گروهی کارآفرین و پیشرو در:
 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان
• تولید دانش و گسترش مرزهای دانش در زمینه پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان در سطح کشور و منطقهEMRO
• تعامل سازنده با دانش آموختگان پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان و سایر دانشکده های پرستاری ملی و بین المللی خواهد بود.

رسالت (ماموریت)

تربیت نیروی انسانی (پرستاران) متعهد، پاسخگو و توانایملی و بین المللی در زمینه پرستاری کودکان و مراقبت¬های ویژه نوزاداندر حیطه بالینی، آموزشی، پژ‍وهشی، کارآفرینی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی و توان علمی و حمایتی اعضای هیات علمی و کارکنان

ارزش های حاکم بر گروه

• تکیه بر عدالت‌محوری در بالین، آموزش و پژوهش
• رعایت قوانین و مقررات حرفه‌ای
• تاکید بر استفاده از مدل های خلاق آموزش نظری و بالینی کارآموزی
• رعایت اخلاق حرفه‌ای و پزشکی
• تکیه بر مدیریت علمی و مشارکتی
• تاکید بر تامین مراقبت خانواده محور
• تاکید بر تامین مراقبت تکاملی
• تاکید بر مراقبت حمایتی تسکینی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن و صعب العلاج
• تکیه بر تامین ارتباط موثر بین و درون گروهی، همکاری و پاسخ‌گویی
• تاکید بر ابتکار، خلاقیت، خودباوری

اهداف گروه

حیطه آموزش نظری و بالینی
• ایجاد محیط یادگیری پویا و خلاق برای دانشجویان
• ارتقا کیفیت آموزش نظری و بالینی دانشجویان پرستاری
• ارتقا همکاری با مراکز علمی در سطح دانشکده، دانشگاه، ملی و بین‌المللی
• ارتقا همکاری با سایر مراکز نیازمند مراقبت پرستاری کودکان و نوزادان جهت پاسخگویی اجتماعی
• شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشجویان در بالین با هدفارتقاء و بهبود مهارت های بالینی دانشجویان
• توسعه و بهبود آموزش بالینی مناسب به دانشجویان پرستاری جهت ارتقاء ارائه خدمات بالینی به مددجویان
حیطه پژوهش
• هدایت پژوهش ها براساس اولویت های پژوهشی نظام سلامت، اسناد بالادستی در دانشگاه‌های هزاره سوم و نسل پنجم
• بهبود ارتباطات با سایر رشته ها و تسهیل پژوهشهای بین رشته ای
• هدایت پژوهش ها به سمت پروژه های محصول محور و دانش بنیان
• توانمندسازی اعضای گروه در راهنمایی، مشاوره، ارزشیابی و انجام پژوهش
حیطه عاطفی

تقویت حس همکاری و تعلق به گروه در همکاران و دانشجویا

ن تحصیلات تکمیلی