گروه روان پرستاری
دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران


سرپرست گروه : خانم دکتر اکرم السادات سادات حسینی


              
دکتر اکرم السادات سادات حسینی
دانشیار
       
استادیار
    
هیأت آموزشی
     دکتر محمدرضا کریمی راد
استادیار
 
                     
                   
دکتر فاطمه رضایت
استادیار
                   

معرفی گروه  روانپرستاری رشته روان پرستاری شاخه ای از علم پرستاری است که با تلفیق آموخته های آموزشی و بالینی و بکار بستن اصول ارتباطات بین فردی و نظریه های روان پزشکی به تربیت نیروی انسانی ماهر، توانمند، متعهد و کارآمد در جهت ارتقا سلامت روانی جامعه و سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مبتلایان به اختلالات روانی می پردازد.گروه آموزشی روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1365  با هدف تربیت دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تاسیس گردیده است.

رسالت:
رسالت عمده گروه روان پرستاری عبارت است از به کار بستن اصول ارتباطات حرفه ای، بین فردی، نظریه های روان پزشکی جهت تربیت نیروی انسانی ماهر، توانمند، متعهد و خودکارآمد، در جهت ارتقا سلامت روانی جامعه و سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مبتلایان به اختلالات روانی می باشد.این امر با توانمندی های آموزشی، پژوهشی، مراقبتی، مدیریتی و حمایتی اعضای گروه در راستای نیازهای سلامت روان با توجه به اسناد و مدارک و ارزش ها میسر خواهد شد. در این راستا از فرصت های آموزشی، پژوهشی در محیط بیمارستان و دانشگاه و در سطح جامعه می توان بهره جست. لذا گروه روان پرستاری تلاش می‌کند با تربیت دانش آموختگان خود کارآمد همراه با دانش و مهارت به خصوص مهارت ارتباطات حرفه ای مراقبت های لازم را ارائه کند.

هدف کلی:
آموزش و تربیت دانشجویان ماهر و فرهیخته متعهد و خود کارآمد در راستای ارتقای سطح سلامت روان جامعه با حفظ ارزش های معنوی و کرامت انسانی جهت انجام نقش های پیشگیری (پیشگیری در سطوح مختلف، مشارکت فعال در شبکه مراقبت سلامت روان کشور و ....) ، مراقبت در بالین (تربیت نیروهای کارآمد با هدف ارائه خدمات ارتقا سلامت روان به تمام اقشار جامعه و ایجاد انگیزه مثبت در بین دانشجویان نسبت به کارایی حرفه روان پرستاری)، آموزشی (توانمند سازی دانش آموختگان رشته های پرستاری و مامایی جهت ارائه خدمات پیشگیری، درمان و توانبخشی به مددجویان)، پژوهشی (توسعه و گسترش فرهنگ پژوهش در حوزه ارتقا سلامت روان) ، مشاوره ای- حمایتی (ارجاع، پیگیری، مشاوره های سلامت روان، توسعه اپلیکیشن های به روز و تله نرسینگ و....) و مدیریتی (مشارکت در سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی خدمات روان پرستاری، همکاری های بین رشته ای و فرا رشته ای و ...) است.

دورنما (چشم انداز و آینده شغلی):
در ده سال آینده این دوره در کشور از لحاظ استانداردهای آموزشی، تولیدات پژوهشی و ارائه خدمات سلامت روان در ردیف کشورهای مطرح در منطقه خواهد بود.

فلسفه (ارزشها و باورها):
1. ایجاد محیطیادگیری پویا و خلاق جهت توانمندسازی علمی و عملی دانشجویان
2. توسعه تواناییهای اعضای گروه بر مبنای استانداردهای حرفه ای و پژوهشهای نوین
3. ارتقا سطح آموزشهای بالینی و تقویت انگیزه حرفه ای دانشجویان
4. ارایه خدمات آموزشی، مشاوره ای مبتنی بر نیازسنجی به دانشجویان، کارکنان دانشکده، پرسنل مراکز بهداشتی درمانی تابعه و بیماران و خانواده های آنان
5. ارایه خدمات آموزشی، مشاوره ای به عموم افراد جامعه در جهت افزایش بهزیستی روانی و اجتماعی
6. شناسایی اولویتهای پژوهشی حوزه سلامت روان، چالشهای حرفه ای و بین بخشی و نیازهای مددجویان
7. ارتقا دانش روان پرستاری از طریق هدایت و اجرای طرح های تحقیقاتی و پایا نامه های دانشجویی مبتنی بر اولویتهای رشته و با هدف توانمندسازی دانشجویان در امر پژوهش
8. ارایه برنامه های آموزش مداوم بر مبنای توانمندی اعضای گروه
9. توسعه همکاریهای بین رشته ای و دانشگاهی داخلی و بین المللی در حوزه های آموزش، بالین و پژوهش