بسمه تعالی
گروه پرستاری بهداشت جامعه و پرستاری سالمندی
دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

مدیر گروه : خانم دکتر شهزاد پاشایی پور

 


 

دکتر رضا نگارنده
استاد
دکتر شهزاد پاشایی پور
استادیار( مدیر گروه) 
دکتر سریه پورتقی
 استادیار
دکتر نسرین  نیک پیما
استادیار
دکتر شیما نظری
استادیار
فرزانه یوسفی
مربی هیأت علمی
دکتر فیروزه بیات
هیأت  آموزشی
دکتر مرجان دلخوش
هیأت  آموزشی
دکتر الهام نواب
دانشیار( عضو وابسته گروه)
   
زهرا امرالله مجدآبادی
هیأت  آموزشی
مژگان میرعمادی
هیأت  آموزشی
 گروه پرستاری بهداشت جامعه
رشته پرستاری سلامت جامعه در راستای سیاستهای سلامت محور مبتنی بر اسناد بالادستی تنظیم و تدوین شده است. این رشته بر سلامت آحاد جامعه تمرکز دارد به طوری که دانش آموختگان آن با تلفیق دانش پرستاری با سایر علوم مرتبط با سلامت قادر به شناسایی مشکل، حل مسأله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه خواهند بود. این رشته برای اولین بار در سال 1355 تحت عنوان کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت همگانی در کشور راه اندازی و در سال 1374 به صورت یکی از گرایش های رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری با عنوان پرستاری بهداشت جامعه در برنامه های آموزش پرستاری و مدیریت خدمات پرستاری به تصویب رسیده است. بازنگری این دو برنامه در سال 1380 به ترتیب به دانشکده های پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی مشهد و شیراز محول گردید. نسخه های بازنگری شده این دو دانشگاه، به دلیل گذشت زمان و ضرورت به روز رسانی مجدداً در سال 1388 مبنای کار کار گروه های بازنگری قرار گرفت و نهایتاً در سال 1391 در چارچوب مورد نظر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی نهایی گردید.


فلسفه (ارزش ها و باورها):
در تدوین این برنامه، بر ارزش های زیر تأکید شده است:
•    انسان به عنوان جانشین خدا بر روی زمین و  دارای کرامت، قداست، حرمت و منزلت والایی بوده و سلامت از حقوق اساسی او است.
•    انسان سالم محور توسعه پایدار است.
•    سلامت محوری و توجه به سطوح پیشگیری اولویت اول در تدوین این برنامه است.
•    رعایت عدالت اجتماعی (برابری در بهره مندی از خدمات سلامت) در ارائه مراقتب های بهداشتی به انسان ضروری است.
•    مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به سلامت از حقوق اصلی فرد، گروه، خانواده و جامعه است.
•    رعایت اخلاق حرفه ای محور ارائه خدمات پرستاری سلامت جامعه است.
•    جامعه محور بودن اصالت این برنامه است.

دورنما (چشم انداز و آینده شغلی )
در 10 سال آینده، این دوره در کشور، از لحاظ استانداردهای آموزشی، تولیدات پژوهشی و ارائه خدمات پرستاری سلامت جامعه به مردم، در منطقه در ردیف کشورهای مطرح خواهد بود.

رسالت (ماموریت):
رسالت این دوره، تربیت پرستاران آگاه، کارآمد، متعهد، مسئولیت پذیر و پاسخگو است که با تلفیق و کاربرد علم پرستاری و سایر علوم سلامت و عملکرد مبتنی بر شواهد در عرصه های مختلف جامعه فعالیت و موجب ارتقای سطح سلامت جامعه و کیفیت زندگی می شوند.


.............................................................................................................................................................
گروه پرستاری سالمندی با هدف تربیت پرستاران آگاه و حرفه ای در زمینه مراقبتهای بهداشتی ، درمانی،توانبخشی و اجتماعی سالمندان در سال 1391 تشکیل گردید . این گروه تدریس دروس نظری و عملی این رشته  را در سطح کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشکده عهده دار است .درمقطع کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی 5/10 واحد نظری شامل دروس اختصاصی سالمندی اپیدمیولوژی در سالمندی ، بررسی وضعیت سلامت سالمند ، داروشناسی و فرآورده های مکمل ، سالمندی سالم و فعال ، پرستاری سالمندی (1) بیماریها و اختلالات جسمی و عملکردی سالمندان ، پرستاری سالمندی (2) وضعیت روانشناختی بیماریها و اختلالات روانی سالمندان ، پرستاری سالمندی (3)  مسائل و مشکلات اجتماعی سالمندان ، ساختارها و سیستمهای مراقبتی ویژه سالمندان و 12 واحد کارآموزی در عرصه تحت عنوان پرستاری سالمندی (3 ، 2 ، 1) ، سـالمندی سالم و فعال ، ساختارها و سیستمهای مراقبتی ویژه سالمندان ، بـررسی وضعیت سـلامت سـالمنـد ارائـه می گردد .

پدیده سالمندی یکی از مسایل عمده جمعیتی ، اجتماعی و اقتصادی است که امروزه درجهان صنعتی شکل گرفته و به تدریج درجهان سوم نیز در حال تکوین است . امروزه 550 میلیون نفر از مردم جهان بالای 65 سال می باشند که این رقم در سال 2040 به 4/1 بیلیون خواهد رسید . در ایران نیز جمعیت ، روند سالمند شدن را طی می کند به طوریکه در سال 1365 ، 3 درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می دادند که این تعداد در سال 1390 به 7/5 درصد رسیده است . براساس پیش بینی های انجام شده شمار سالمندان کشور تا سال 1400 به بیش از 10 میلیـون نفـر خواهد رسید .

توجه به سلامت سالمندان و تلاش در جهت فراهم نمودن سالمندی موفق یکی از نگرانی های عمده سیاستمداران ، دانشمندان و متخصصین بهداشت عمومی است .
اینکه سلامتی تا چه حد کیفیت زندگی یک فرد را تحت تأثیر قرار می دهد یک متغیر ذهنی است لذا به منظور بالا بردن کیفیت زندگی افراد سالمند بایستی به نکات زیر توجه نمود :

- بررسی وضعیت سلامت جسمی و روانی فرد ، پیشگیری و درمان بموقع بیماریهای مزمن و اختلالات شناختی
- بررسی وضعیت عملکردی فرد و بالا بردن توانایی وی برای انجام فعالیتهای روزانه و برنامه های تفریحی
- بررسی وضعیت اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، مذهبی و ارزشهای شخصی فرد از بدو تولد تاکنون
- بررسی نحوه زندگی فرد و تقویت روابط نزدیک با اعضاء خانواده
- بررسی سیستمهای حمایتی موجود در جامعه و تشویق فرد جهت مشارکت در فعالیتهای اجتماعی
- تقویت احساس سرخوشی و خوب بودن با حذف عوامل استرس زا و جایگزینی برنامه های تفریحی بر اساس علاقمندیهای فرد
- افزایش امید به زندگی
  بهترین روش به منظور ارزیابی کیفیت زندگی فرد سالمند انجام مصاحبه با فرد سالمند به صورت مستقیم می باشد .