گروه پرستاری داخلی وجراحی و علوم پایه
دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران


مدیر گروه :دکتر شهرزاد غیاثوندیان


 

 اعضای گروه 

  

     
دکتر علیرضا نیک بخت نصر آبادی
 استاد
   دکتر شهرزاد غیاثوندیان
 استاد
   دکتر شکوه ورعی
دانشیار
   دکتر هومن شهسواری
 دانشیار
             
     
دکتر معصومه ذاکری مقدم 
دانشیار
  دكتر مژده نويد حميدي
دانشیار
  دکتر فریبا  تباری
استادیار
  دکتر نسرین رسولزاده
 استادیار
             
     
دکتر لیلا صیادی
استادیار
  دکتر زهرا روددهقان
استادیار
  دکتر اسمعیل محمدنژاد
استادیار
  دکتر آرپی مانوکیان
استادیار
             
     
آسیه درویش
هیأت آموزشی
  ثریا نجاتی
مربی هیأت علمی
  دکتر آرزو راستی
استادیار
  دکتر شهناز اسماعیلی
هیأت آموزشی
             
             
سمیه صادقی
هیأت آموزشی
  سوسن نوری کرمانشاهی
هیأت آموزشی
  فاطمه محمدی نژاد
هیأت آموزشی
  ستاره تاجداری
هیأت آموزشی
             
             
صدیقه ترابی
هیأت آموزشی
  سمیه مولایی
هیأت آموزشی
  فرشته امینی
هیأت آموزشی
  دکتر سیده فاطمه جلالی نیا
هیأت آموزشی
             
             
    مصطفی رضایی فریمانی
هیأت آموزشی
  مریم سلیمی
کارشناس