آ

خلاصه اي از آئين نامه آموزشي دانشگاه

مصوب شوراي عالي برنامه ريزي

دوره كارشناسي

 

فصل اول ثبت نام

ماده 2- دانشجويان موظفند در مهلت اعلام شده توسط مؤسسه آموزش عالي ذيربط براي ثبت نام و انتخاب واحد درسي مراجعه نمايند .

ماده 3 دانشجوئي كه مهلت تعيين شده در هر نيمسال براي ثبت نام مراجعه نكند ، حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل در آن نيمسال را ندارد ولي آن نيمسال جزء مدت تحصيل وي محسوب ميگردد .

دانشجوئي كه طول يك نيمسال تحصيلي براي ثبت نام مراجعه نكند منصرف از تحصيل شناخته خواهد شد .

تبصره عدم مراجعه پذيرفته شدگان آزمون ورودي براي ثبت نام در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام آزمون انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد .

ماده 4 دانشجو در يك زمان حق نامنويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته ، شاخه يا مؤسسه آموزش عالي را نخواهد داشت و در صورت تخلف از همه مؤسسات آموزش عالي كه نام نويسي كرده است اخراج مي شود .

فصل دوم نظام آموزشي

ماده 5 آموزش در تمام مؤسسات آموزش عالي كشور مبتني بر نظام واحد است .

تبصره هر درس با شماره خاصي كه نشان دهنده اختصاصات آن درس در مجموعه دروسي است با ( كد ) مشخص مي شود . لازم است هر درس در تمام رشته ها و مؤسسات آموزشي از طريق شماره ( كد ) خاص آن درس معرفي شود .

ماده 6 در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحد هاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود است . هر واحد درس نظري ، عملي يا آزمايشگاهي ، كارگاهي و عمليات صحرائي مقدار درسي است كه مفاد آن به ترتيب طي 17 ساعت ، 34 ساعت و 51 ساعت در طول نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني طبق برنامه مصوب تدريس مي شود .

تبصره در مواردي كه ميزان ساعات كارآموزي در برنامه مصوب تعيين شده باشد، هر واحد كار آموزي در طول نيمسال برابر 68 ساعت منظور ميگردد.

ماده 7 هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و عنداللزوم يك دوره تابستاني است. هر نيمسال تحصيلي عبارت از 17 هفته و هر دوره تابستاني عبارت از 6 هفته آموزش است.

تبصره مدت امتحانات پايان نيمسال تحصيلي و دوره تابستاني جزء مدت آموزش محسوب نمي شود.

ماده 8 محتواي يك واحد درس نظري در هر نيمسال طي 17 هفته و در هر دوره تابستاني طي 6 هفته تدريس مي شود.

به همين نحوه مجموع ساعات تدريس يك واحد درس عملي يا آزمايشگاهي ، كارگاهي و عمليات صحرائي بر حسب تدريس آنها در طول نيمسال يا دوره تابستاني به ترتيب در 17 هفته و 6 هفته تقسيم مي شود .

فصل سوم واحد هاي درسي و طول مدت تحصيل

ماده 9 تعداد واحد هاي درسي لازم براي مقطع كارشناسي پيوسته ( پرستاري 137 واحد ) ( مامايي 135 واحد ) مي باشد .

ماده 10 تعداد واحد هاي انتخابي دانشجو در هر نيمسال حداقل 12 و حداكثر 20 واحد و در دوره تابستاني 6 واحد درسي است .

تبصره 1- در ترم تسويه نيمسال تحصيلي ( قبل از كار آموزي در عرصه ) دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است به شرط آنكه مشروط نباشد .

تبصره 2 اگر دانشجوئي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل 17 باشد با نظر دانشكده مي تواند در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي انتخاب كند .

تبصره 3 الف در مواردي كه دانشجو حداكثر 24 واحد باقيمانده در ترم تسويـــــــــه ( قبل از كارآموزي در عرصه ) داشته باشد مي تواند تمامي واحد هاي باقيمانده را با توجه به برنامه ارائه شده توسط دفتر برنامه ريزي در نيمسال تسويه انتخاب كند .

ب-دو هفته پس از ثبت نام و اخذ واحد در ترم دانشجو مي تواند دو درس تئوري اضافه نمايد .

ج- 5 هفته قبل از پايتن ترم دانشجو مجاز است يك درس تئوري را با رعايت غيبت مجاز و مجوز استاد مربوطه و رعايت حد نصاب تعداد واحد در ترم حذف نمايد .

تبصره 4 در موارد ضروري با نظر دانشكده و تائيد استاد مربوطه در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند .

 

تبصره 5- حداقل واحد دانشجويان شاهد و ايثارگران در هر نيمسال 10 واحد است .

ماده 11- حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته 6 سال است . در صورتيكه دانشجو نتواند واحد هاي دوره را بر حسب مورد در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از مؤسسه آموزشي مربوط اخراج ميگردد .

تبصره دانشجويان ايثارگر و شاهد با تائيد شوراي آموزشي دانشگاه مجازند از دو نيمسال اضافي استفاد نمايند

 

فصل چهارم - حضور و غياب

ماده 13- حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس تئوري نبايد از 17 /4 و كارآموزي نبايد از 10/1 مجموع ساعات آن درس تجاوز كند در غير اينصورت دانشجو براي آن درس نمره صفر خواهد گرفت.

تبصره 6 در صورتيكه غيبت دانشجو در هر درس تئوري مازاد بر 17 /4 و در كارآموزي مازاد بر10/1   ساعات باشد ولي غيبت او موجه تشخييص داده شود درس حذف مي گردد. در اين حال رعايت 12 واحد الزامي نيست . در عين حال نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد.

ماده 14- غيبت غيرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر آن درس و غيبت موجه در امتحان هر درس به منزله حذف آن درس خواهد بود.

تبصره در صورت اعتراض به نمره امتحاني مهلت مقرر يك هفته بعد از اعلام نمره و طي تقاضاي كتبي مي باشد.

ماده 15- تشخيص موجه بودن غيبت در كلاس درس و در جلسه امتحان به عهده كميسيون آموزشي موسسه آموزش عالي يا كميته منتخب آن است .

فصل پنجم حذف و اضافه

ماده 16- دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال ، حداكثر دو درس خود را حذف و براي دو درس ديگر ثبت نام نمايد. مشروط بر اينكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حدود مقرر در ماده 12 تجاوز نكند.

تبصره : دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي فقط يك از درسهاي نظري خود را با تائيد گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط به اينكه اولا“ غيبت دانشجو در آن درس بيش از 17 /4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيا“ تعداد واحدهاي باقيمانده وي از حد نصاب واحد كمتر نشود.

ماده 17- حذف كليه درسهاي انتخابي در يك نيمسال ، تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص كميسيون آموزشي مؤسس آموزش عالي مربوط ، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد.

در اين صورت نيمسال مزبور جزو حداكثر مدت مجاز تحصيلي دانشجو محسوب         مي گردد.

تبصره : حذف درس يا نيمسال تحصيلي با ارائه گواهي پزشكي نبايد بيش از دو نيمسال از تاريخ مربوط به حذف درس آن گذشته باشد.

فصل ششم - ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

ماده 18- معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره امتحاني و حضور و فعاليت در كلاس و مدرس هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است .

تبصره : امتحان پايان نيمسال براي هر درس الزامي است .

ماده 20- حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است . دانشجوئي كه در هريك از دروس الزامي مردود شود، در اولين فرصت معين ملزم به تكرار آن درس است با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منطور      مي شود.

ماده 22- استاد موظف است گزارش نمره نهائي هر درس را حداكثر ظرف 10 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به آموزش دانشكده تسليم نمايد.

ماده 23- آموزش دانتشكده موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال اعلام نمايد.

 تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش غير قابل تغيير است .

ماده 24- در پايان هر نيمسال ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و در پايان دوره تحصيلي ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي گردد.

تبصره 1- براي محاسبه ميانگين ، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب     مي شود و مجموع حاصلضرب هائي كه به اين ترتيب به به دست مي آيد ، بر تعداد كل واحدهائي كه دانشجو براي آنها نمره ( اعم از ردي يا قبولي) دريافت داشته است ، تقسيم مي شود.

تبصره 2- از آنجا كه دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود ، لذا نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني مي گذراند تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو ، در پايان هر دوره تحصيلي ، منظور مي شود. به همين نحو نمرات دانشجو در نيمسالي كه كمتر از 12 واحد انتخاب كرده باشد در ميانگين كل محاسبه مي شود هرچند كه نيمسال مزبور جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.  

ماده 25 ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال نبايد متر از 12 باشد در غير اينصورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره : موضوع مشروط گرديدن دانشجو در هر نيمسال به دانشجو و خانواده او كتبا“ اطلاع داده مي شود و تقاضاي اعلام وصول مي گردد و يك نسخه از آن در پرونده دانشجو ضبط مي گردد با اينهمه ، قصور در اخطار و اظهار بي اطلاعي دانشجو مانع از اجراي مقررات نخواهد بود.

ماده 26 دانشجوئي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد.

ماده 27- در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي پيوسته در سه نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب كمتر از 12 و ميانگين كل او كمتر از 10 باشد در هر مرحله اي از ادامه تحصيل محروم مي گردد.

تبصره 1- دانشجوئي كه به دليل ماده 27 از تحصيل محروم مي شود در صورت احراز شرايط انصراف قطعي مي تواند در آزمون سراسري براي تحصيلي در رشته هاي ديگر داوطلب شود ودرصورت قبولي مجددا“ شروع به تحصيل نمايد.

تبصره 2- مدرك معادل دوره كارداني و كارشناسي حذف گرديده است .

تبصره 3- دانشجوي پذيرفته شده در دوره كارشناسي مجاز به اخذ مدرك فوق ديپلم در دوره مذكور نمي باشد.

ماده 30- دانشجوئي كه ميانگين كل نمرات او كمتر از 12 باشد ، در صورتيكه از نظر طول تحصيل مجاز به ادامه تحصيل باشد مي تواند بلافاصله در نيمسال بعد حداكثر تا 20 واحد از درسهائي را كه با نمره كمتر از 12 قبول شده است فقط در يك نيمسال تكرار كند در اينصورت حضور دانشجو در كلاس الزامي نيست .

فصل هفتم مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

ماده 31- دانشجو مي تواند حداكثر در دوره كارشناسي پيوسته براي 2 نيمسال متوالي با متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

تبصره 1- مدت مرخصي تحصيلي جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.

تبصره 2- دانشجو مي تواند تا 6 ماه از مرخصي معذوريت ( زايمان ) بدون احتساب در سنوات استفاده نمايد ( مصوبه شصت و پنجمين جلسه مورخ 26/12/76 ) .

ماده 32 تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد بصورت كتبي حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده تسليم گردد.

تبصره در صورت مواققت با مرخصي تحصيلي داشجو در نيمسال مربوطه اداره آموزش دانشكده موظف است مراتب را باطلاع وي برساند و كتبا“ ضمن قيد اعلام وصول باطلاع خانواده دانشجو برسد .

ماده 33- ترك تحصيل بدون كسب اجازه ، انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت .

ماده 34- دانشجويي كه بخواهد از تحصيل اعلام انصراف كند بايد درخواست انصراف از تحصيل خود را شخصا“ تسليم نمايد. دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يكماه از تاريخ درخواست ، تقاضاي انصراف را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر خواهد شد و دانشجو از آن پس حق ادامه تحصيل را ندارند.

تبصره 1- دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است عمل كند.

تبصره 2- تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري بر اساس ضوابط مربوط خواهد بود.

فصل هشتم انتقال

ماده 35 انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك موسسه آموزش عالي به موسسه آموزش عالي ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است .

ماده 36 انتقال دانشجوبا توافق موسسات ميداء و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است .

1- ادامه تحصيل متقاضي درموسسه مبداء از نطر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد.

2- واحدهاي اختصاصي ( پايه ، اصلي و تخصصي ) باقيمانده دانشجو براي موسسه مقصد حداقل نصف كل واحدهاي اختصاصي دوره باشد.

3-متقاضي در دوره كارشناسي دو نيمسال از دوره آموزشي خود را در موسسه مبداء گذرانده باشد.

4-ميانگين نمرات كليه دروس گذرانه شده متقاضي حداقل 14 باشد.

5- نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون آخرين پذيرفته شده همان سال در رشته و سهميه مربوط در موسسه مقصد كمتر نباشد.

تبصره 1- انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرائي خاص تعهد       سپرده اند با رعايت شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرائي ذيربط امكان پذير است .

تبصره 2- نمرات زير چهارده جهت دانشجويان انتقالي و مهمان قابل قبول نيست . نمرات بالاي هفده قابل قبول و نمرات 99/16- 14 به عهده گروههاي آموزشي مربوط               مي باشد. ( طبق بخشنامه دانشگاه علوم پزشكي تهران )

دروس عمومي از اين امر مستنثي و بر اساس آئين نامه هاي موجود اقدام مي گردد.

ماده 37- در موارد زير انتقال دانشجو به محل يا نزديكترين محل سكونت دائم خانواده از خارج از شرايط 2 و 3 ماده 36 انجام مي شود.

1- معلوليت موثر دانشجو به نحوي كه بطور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد و ضرورت انتقال وي محرز باشد.

2- ازدواج رسمي دانشجوي دختر و يا انتقال شوهر دانشجو مشروط بر آنكه شوهر دانشجودر استخدام رسمي دولت باشد و جابجائي محل زندگي وي بدون درخواست او انجام شده باشد.

تبصره 1- هريك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه يا موسسه آموزش عالي حادث شده باشد.

تبصره2- تشخيص و تائيد هر يك از موارد اين ماده بر عهده موسسه آموزش عالي مقصد است .

ماده 35- دانتشجو بايد درخواست انتقال خود را كتبا“ و حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي مورد تقاضا به اداره آموزش موسسه مبداء تسليم كند.                                       

ماده 40- مطابقت و پذيرفتن كليه واحدهاي گذرانده شده دانشجوي انتقالي بر عهده موسسه آموزش عالي مقصد است . با اينحال حذف احتمالي واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.

ماده 41- مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط موسسه آموزش عالي مقصد صادر مي شود و در آن تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو در موسسات مبداء و مقصد با ذكر ميانگين و مجموع واحدهاي دانشجو در هر يك از موسسات قيد مي گردد.

ماده 42- انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل فقط براي يك بار مجاز است .

فصل نهم دانشجوي مهمان

ماده 43- در مواردي كه دانشجو ولو بطور موقت به تغيير محل تحصيل خود ناگزير باشد، اما شرايط انتقال را نداشته باشد مي تواند با توافق موسسات مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي مهمان محل تحصيل خود را بطور موقت تغيير دهد.

تبصره 1- مهمان شدن دانشجو در يك موسسه آموزش عالي مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل 12 واحد درسي خود را در موسسه مبداء گذرانده باشد.

تبصره 2- مهمان شدن دانشجو در يك موسسه آموزش عالي براي گذراندن يك يا چند درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو در يك نيمسال تحصيلي با نظر موسسه مبداء و موافقت موسسه مقصد بلامانع است .

تبصره 3- انتخاب واحد دانشجوي مهمان در موسسه مقصد بايستي با نظر گروه آموزشي مربوط در موسسه آموزش عالي مبداء انجام شود.

تبصره 4- تحصيل دانشجو به صورت مهمان حداكثر تا دونيمسال كامل براي دوره كارشناسي مجاز است .

ماده 45- مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي مهمان در هر صورت توسط موسسه مبداء صادر خواهد شد.

فصل دهم تغيير رشته

ماده 46 دانشجو در طول دوران تحصيل خود ، در صورت داشتن شرايطي بشرح زير و موافقت گروه آموزشي و موسسه آموزش عالي مربوط مي تواند به رشته ديگري در همان گروه آزمايشي تغيير رشته دهد :

1- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.

2-حداقل 6/1 كل واحدهاي دوره را گذرانده باشد. براي دانشجويان شاهد وايثارگر گذراندن 14 واحد درسي در رشته قبلي . صرفنظر از مقطع تحصيلي كفايت مي كند.

3- ميانگين كل واحدهاي گذرانده شده از 12 كمتر نباشد.

4- نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پائين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال كمتر نباشد.

5- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل ، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.

تبصره الحاقي دانشجويان شاهد و ايثارگر از بند 3 مستثني است .

ماده 47- تغيير رشته در مقاطع تحصيلي هم سطح و از مقطع بالاتر به پائين تر امكان پذير است .

ماده 48- در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته ، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد ثبت نام نمايد و در صورت ثبت نام حق بازگشت به رشته قبلي را نخواهد داشت .

ماده 49- چنانچه تغيير رشته ، انتقال دانشجو از يك موسسه به موسسه ديگر را ايجاب كند، متقاضي علاوه بر دارا بودن شرايط تغيير رشته ، بايد واجد شرايط مذكور در فصل انتقال نيز باشد.

ماده 45- متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را به انضمام مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش موسسه محل تحصيل خود تسليم نمايد.

فصل دوازدهم فراغت از تحصيل

ماده 56 دانشجوئي كه كليه واحدهاي درسي و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات اين آئين نامه با موفقيت گذرانده باشد و پس از قبولي در امتحان فينال باليني ( فط دوره مامائي ) فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود.

تبصره 1- تاريخ دريافت آخرين نمره دانشجو توسط اداره آموزش موسسه مربوط به روز و ماه و سال ، تايخ فراغت از تحصيل وي تلقي مي گردد.

مقررات امتحان جامع ( فينال )

مامائي :

- علاوه بر امتحانات داخلي كه در پايان هر ترم بعمل مي آيد دانشجو براي دريافت دانشنامه ليسانس بايد در امتحان جامع عملي مامائي شركت نمايد.

-موعد برگزاري امتحان جامع عملي در پايان دوره تحصيلي و پس از تكميل واحدها و آمار زايماني خواهد بود.

ماده 1- شرط قبولي در امتحانات جامع عملي مامائي كسب نمره 12 از 20 مي باشد.

ماده 2 چنانچه نمره دانشجوئي در امتحان جامع عملي بحد نصاب (12) نرسد دانشجو 6هفته بعد مجددا“ در امتحان عملي شركت مي نمايد.

ماده 3- در صورت عدم موفقيت در امتحان عملي مجددا“ 3 ماه بعد امتحان و در صورت عدم احراز نمره قبولي دانشجو مردود شناخته مي شود.

ماده 4- اگر دانشجوئي بعلت غيبت موجه ( بيماري زايمان قوت پدر يا مادر ، خواهر ، برادر ، همسر ، فرزند ) نتواند در امتحانات جامع شركت كند مي تواند در اولين نوبت امتحانات بعدي كه توسط دانشكده پرستاري و مامائي برگزار مي شود شركت نمايد.

موارد 1 و 2 اين مقررات در مورد اين گروه دانشجويان نيز بايستي در نظر گرفته شود.

ماده 5- اگر دانشجوئي بعلت غيبت غير موجه نتواند در امتحانات جامع شركت نمايد مردود شناخته مي شود.

ماده 6- تصميم در باره موقعيت دانشجوي مردود با توجه به طول مدت مجاز تحصيل بعهده شوراي آموزشي دانشكده مي باشد.

تبصره با توجه به اجراي مفاد ماده 6 چنانچه مدت تحصيل دانشجوئي از مدت مجاز افزايش نمود مراتب جهت تصميم گيري نهائي از طرف دانشكده مربوطه به شوراي آموزشي دانشگاه اعلام مي گردد و طبق نظر آن شورا رفتار مي گردد.

 

مقررات دوره شبانه :

   مقررات و آئين نامه هاي آموزشي همانند دوره روزانه مي باشد و فقط تفاوت در واحدهاي نيمسال و مشروطي و طول مدت تحصيل بشرح زير اعلام مي گردد:

1- دانشجو مجاز است در هر نيمسال بين 9 تا 16 واحد درسي انتخاب نمايد.

2- دانشجوئي كه داراي معدل 17 يا بالاتر در يك نيمسال با حداقل 14 واحد باشد مي تواند در نيمسال بعدي 20 واحد اخذ نمايد.

3- در مواردي كه دانشجو حداكثر 20 واحد باقيمانده قبل از كارآموزي در عرصه ( ترم تسويه ) داشته باشد با تائيد گروه آموزشي مي تواند تمامي واحدهاي باقيمانده را دريك نيمسال انتخاب كند.

4- ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسالي نبايد كمتر از 12 باشد در غير اينصورت انتخاب واحد دانشجو در نيمسال بعدي بصورت مشروط تا 12 واحد خواهد بود و مشروطي به دانشجو ، خانواده وي و دانشگاه اطلاع داده مي شود.

5- حداكثر مدت مجاز تحصيل براي دانشجويان كارشناسي پيوسته شبانه 8 سال است .

 

بخشنامه ها :

1- ديپلمه هاي بهياري كه از طريق آزمون ورودي در دوره هاي كارشناسي پيوسته پذيرفته مي شوند از گذراندن واحدهاي درسي بشرح ذيل با توجه به نظر گروه آموزشي و شرايط معين شده معافند.

1-1- فني پرستاري مقدماتي                            6 واحد

1-2- پرستاري و بياريهاي داخلي و جراحي       7 واحد

1-3- كمك هاي اوليه                                     2 واحد

پذيرش واحدها مستلزم شركت دانشجو در امتحان دروس، قبل از شروع درس و كسب حداقل نمره 12 از 20 در اين امتحانات است.

كارآموزي دانشجو طي مدت 7 تا 12 روز با نظارت مربي مسئول ارزيابي خواهد شد.

2- دانشجويان اقليت هاي محترم مذهبي غير از درس معارف اسلامي 1 ( الزامي است )

مي توانند بجاي معارف اسلامي 2 و تاريخ اسلام يا اخلاق اسلامي ، دروس ديگر از مجموعه دروس علوم انساني را انتخاب كرده و الزاماً بگذرانند.

3- دانشجويان پرستاري از امتحان جامع معاف اما دانشجويان مامائي موظفند در آزمون باليني نهائي جهت فراغت از تحصيل شركت نمايند.

4- اخذ واحد درسي همراه با كار آموزي در عرصه در صورتي مجاز است كه دانشجو تنها يك درس تئوري باقيمانده كه قبلاً اخذ نموده و ليكن در امتحان آن درس نمره قبولي كسب نكرده است ، مي تواند اخذ نمايد.

 

مقررات انضباطي :

دانشگاه بايد جهت دار ، ديندار و به شدت متمايل به ارزشهاي انقلابي و اسلامي باشد .

                                                                                        « مقام معظم رهبري »

1-بمنظور تحكيم و تثبيت و احياي ارزشهاي والاي اسلامي و تحقق بخشيدن به وصاياي شهدا علاوه بر رعايت كليه قوانين و اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي كليه مقررات اداري و آموزشي رعايت گردد.

2- رعايت كليه آداب و شئونات و اخلاق اسلامي در كلاس درس و محيط دانشكده وبيمارستان و امتحانات براي كليه دانشجويان الزامي است.

3- وقت شناسي از اهم وظايف دانشجوي است.

4- در صورتي كه دانشجو اقدام به تقلب در جلسه امتحان نمايد از آن امتحان محروم و نمره آن درس صفر ودر ميانگين محسوب و به كميته انضباطي دانشگاه معرفي و احكام صادره اقدام و در پرونده دانشجو ضبط مي گردد.

5- در صورت مشاهده هر گونه تخلف امر به معروف و نهي از منكر و تذكر شفاهي و در صورت تكرار طبق مقررات رفتار مي گردد.

6- خواهران دانشجو:

 از مانتو ، شلوار مدل ساده ، گشاد و بلند در رنگهاي ملايم و مناسب ، جوراب استفاده نموده و از هر گونه آرايش صورت و لاك زدن ناخنها و استفاده از زيور آلات خودداري نمايند و جهت پوشاندن حريم موها و صورت خود از مقنعه بلند در رنگهعاي مناسب استفاده نمايند.

7- برادران دانشجو:

 از پوشيدن پيراهنهاي آستين كوتاه و لباسهاي تنگ و چسبان و رنگهاي نامناسب خودداري نموده و هميشه و در همه حال رعايت سئونات اخلاقي را در كلاس درس و محيط دانشكده و بيمارستان بنمايند و از استعمال سيگار در محيط دانشكده خودداري و اززيور آلات و موهاي بلند پرهيز نمايند