فرآیندها
فرآیند ارسال گواهی بیماری دانشجو جهت حذف ترم یا واحد درسی
فرآیند انتقال یا انتقال توأم با تغییر رشته
فرآیند اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان واجد شرایط جهت طرح در شورا یا کمیسیون موارد خاص جهت مشروطی بیش از حد مجاز و اتمام سنوات
فرآیند اعلام انصراف دانشجویان
فرآیند درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
فرآیند پذیرش واحدهای گذرانده دانشجو(انتقال یا مقطع قبلی)
فرآیند فراغت از تحصیل
فرآیند تکمیل فرم های خارج از کشور
فرآیند چگونگی اعزام دانشجویان دوره دکترا جهت طی دوره 6 ماهه تکمیلی خارج از کشور
فرآیند درخواست معرفی نامه جهت جمع آوری اطلاعات پایان نامه
فرآیند ارسال حکم مأموریت آموزشی ،مرخصی بدون حقوق یا استحقاقی دانشجویان شاغل مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا
فرآیند ارسال فرم اصلاحیه (تغییر نمره ، احتساب و حذف)