تقویم آموزشی سال تحصیلی  1402-1401

نیمسال اول 1402- 1401 ( 17 هفته) 

زمان ثبت نام و انتخاب واحد : از شنبه 6/12/ 1401 لغایت سه شنبه 15 / 6 / 1401
شروع کلاس ها : از شنبه   19 / 6 / 1401
زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری : از شنبه 2 / 7/ 1401 لغایت  دوشنبه 4 / 7 / 1401
زمان حذف اضطراری: برای یک درس نظری یا عملی : از شنبه 12 / 9 / 1401 لغایت سه شنبه 15 / 9/ 1401
پایان کلاس ها : چهارشنبه  14 / 10 / 1401
زمان برگزاری امتحانات : از شنبه 17 / 10 / 1401 لغایت شنبه 1 /11/ 1401
بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات : از دوشنبه  18 / 10 / 1401 لغایت دوشنبه 17 / 11 /1401

***************************
  نیمسال دوم  1402- 1401 ( 17 هفته )

زمان ثبت نام و انتخاب واحد از شنبه 8 / 11 / 1401 لغایت سه شنبه  11/ 11 / 141
شروع کلاس ها : از یکشنبه 16 / 11 / 1401 
زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری : از شنبه 30/ 11 / 1401 لغایت سه شنبه 2 /12 / 1401 
زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری یا عملی : از شنبه 16/ 2 / 1402 لغایت سه شنبه  19 / 2 / 1402 
پایان کلاس ها :چهارشنبه 31/ 03 /1402 
زمان برگزاری امتحانات : از شنبه 3/ 4 / 1402 لغایت شنبه 17/ 4 / 1402 
بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات :
 از یکشنبه  4 / 4 / 1402 لغایت شنبه  31/ 4 / 1402

تبصره : بر اساس شرایط دانشکده ها می توانند یک هفته دیرتر امتحانات خود را به پایان برسانند .


 تقویم آموزشی سال تحصیلی  1401-1400
 

نیمسال اول 1401- 1400 ( 17 هفته)

 
زمان ثبت نام و انتخاب واحد : از سه شنبه 6/9/ 1400 لغایت یکشنبه 14 / 6 / 1400
 
شروع کلاس ها : از شنبه   20 / 6 / 1400
 
زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری : از شنبه 3 / 7/ 1400 لغایت  سه شنبه 6 / 7 / 1400
 
زمان حذف اضطراری: برای یک درس نظری یا عملی : از شنبه 20 / 9 / 1400 لغایت سه شنبه 23 / 9/ 1400
پایان کلاس ها : چهارشنبه  15 / 10 / 1400
 
زمان برگزاری امتحانات : از شنبه 11 / 10 / 1400 لغایت چهارشنبه 13 /11/ 1400
 
بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات : از دوشنبه  13 / 10 / 1400 لغایت چهارشنبه 20 / 11 /1400

 


  
نیمسال دوم  1401- 1400 ( 17 هفته )
 
زمان ثبت نام و انتخاب واحداز شنبه 9 / 11 / 1400 لغایت سه شنبه 
 12/ 11 / 1400

 
شروع کلاس هااز شنبه 16 / 11 / 1400
 
زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری : از شنبه 30/ 11 / 1400 لغایت سه شنبه 3 /12 / 1400
 
زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری یا عملی : از یکشنبه 1/ 3 / 1401 لغایت چهارشنبه  4 / 3 / 1401
 
پایان کلاس ها :چهارشنبه 25/ 03 /1401
 
زمان برگزاری امتحانات : از شنبه 28 / 3 / 1401 لغایت چهارشنبه 8/ 4 / 1401
 
بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات : از دوشنبه  30 / 03 / 1401 لغایت پنجشنبه  30/ 4 / 1401
 
 تبصره : بر اساس شرایط دانشکده ها می توانند یک هفته دیرتر امتحانات خود را به پایان برسانند .