تقویم آموزشی سال تحصیلی  1400-1399

 

نیمسال اول 1400- 9139 ( 17 هفته)

 
زمان ثبت نام و انتخاب واحد : از دوشنبه 10 / 06/ 1399 لغایت پنجشنبه 13 / 06 / 1399
 
شروع کلاس ها : از شنبه   15 / 06 / 1399
 
زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری : از شنبه 29 / 07/ 1399 لغایت  سه شنبه 01 / 07 / 1399
 
زمان حذف اضطراری: برای یک درس نظری یا عملی : از شنبه 08 / 09 / 1399 لغایت سه شنبه 11 / 09/ 1399
پایان کلاس ها : چهارشنبه  10 / 10 / 1399
 
زمان برگزاری امتحانات : شنبه 13 / 10 / 1399 لغایت چهارشنبه 01 /11/ 1399
 
بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات : دوشنبه  15 / 10 / 1399 لغایت چهارشنبه 15 / 11 /1399

 


  
نیمسال دوم  1400- 1399 ( 17 هفته )
 
زمان ثبت نام و انتخاب واحداز شنبه 27 / 10 / 1399 لغایت چهارشنبه 01 / 11 / 1399
 
شروع کلاس هااز شنبه 04 / 11 / 1399
 
زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری : از شنبه 18 / 11 / 1399 لغایت سه شنبه 21 /11 / 1399
 
زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری یا عملی : از شنبه 11/ 02 / 1400 لغایت دوشنبه  13 / 02 / 1400
 
پایان کلاس ها :چهارشنبه 12/ 03 /1400
 
زمان برگزاری امتحانات : از یکشنبه 16 / 03 / 1400 لغایت دوشنبه 31/ 03 / 1400
 
بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات : از سه شنبه  186 / 03 / 1400 لغایت  16/ 04 / 1400
 
 تبصره : بر اساس شرایط دانشکده ها می توانند یک هفته دیرتر امتحانات خود را به پایان برسانند .