تقویم آموزشی سال تحصیلی 96 – 95

 

نیمسال اول 96 95 ( 17 هفته )
 

زمان ثبت نام و انتخاب واحد : از شنبه 13/ 06 / 1395 لغایت چهارشنبه  17/ 06/ 1395
 

شروع کلاس ها : از شنبه   1395/06/20
 

زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری : از شنبه 03 / 07 / 1395 لغایت  چهارشنبه 1395/07/07 
 

زمان حذف اضطراری : برای یک درس نظری : از شنبه  1395/09/13  لغایت چهارشنبه 1395/09/17   
 

پایان کلاس ها : چهارشنبه  15 / 10 / 1395
 

زمان برگزاری امتحانات : شنبه 18 / 10 / 1395 لغایت چهارشنبه 29 /10/ 1395
 

بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات : یکشنبه  20 / 10 / 1395 لغایت چهارشنبه  139511/20 


 


نیمسال دوم 96 95 ( 17 هفته )
 

زمان ثبت نام و انتخاب واحد : از شنبه 02 / 11 / 1395 لغایت چهارشنبه 06 / 11 / 1395
 

شروع کلاس ها : از شنبه 1395/11/09 
 

زمان حذف و اضافه برای دروس نظری : از شنبه 23 / 11 / 1395 لغایت چهارشنبه  1395/11/27
 

زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری : از شنبه09 / 02 / 1396 لغایت سه شنبه  13 / 02 / 1396
 

پایان کلاس ها :چهارشنبه 17 / 03 /65
 

زمان برگزاری امتحانات : از شنبه 20 / 03 / 1396 لغایت چهارشنبه 31/ 03 / 1396
 

بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات : از دوشنبه  22 / 03 / 1395 لغایت چهارشنبه 21 / 04 / 1396
 

 تبصره : بر اساس شرایط دانشکده ها می توانند یک هفته دیرتر امتحانات خود را به پایان برسانند .