تقویم آموزشی سال تحصیلی 97 – 96

 

نیمسال اول 97 96 ( 17 هفته )
 

زمان ثبت نام و انتخاب واحد : از یکشنبه 1396/6/19 لغایت چهارشنبه 1396/6/23
 

شروع کلاس ها : از شنبه   1396/6/25
 

زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری : از دوشنبه 10 / 07 / 1396 لغایت  چهارشنبه 1396/07/12 
 

زمان حذف اضطراری : برای یک درس نظری : از شنبه  1396/09/11  لغایت سه شنبه 1396/09/14   
 

پایان کلاس ها : چهارشنبه  20 / 10 / 1396
 

زمان برگزاری امتحانات : شنبه 23 / 10 / 1396 لغایت چهارشنبه 04 /11/ 1396
 

بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات : دوشنبه  25 / 10 / 1396 لغایت چهارشنبه 1396/11/25


 


نیمسال دوم 97 96 ( 17 هفته )
 

زمان ثبت نام و انتخاب واحد : از شنبه 07 / 11 / 1396 لغایت چهارشنبه 11 / 11 / 1396
 

شروع کلاس ها : از شنبه 1396/11/14 
 

زمان حذف و اضافه برای دروس نظری : از شنبه 28 / 11 / 1396 لغایت چهارشنبه  1396/12/2 
 

زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری : از شنبه 15/ 02 / 1397 لغایت چهارشنبه  19 / 02 / 1397
 

پایان کلاس ها :چهارشنبه 23 / 03 /1397
 

زمان برگزاری امتحانات : از یکشنبه 27 / 03 / 1397 لغایت چهارشنبه 06/ 04 / 1397
 

بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات : از دوشنبه  30 / 03 / 1397 لغایت  30 / 04 / 1397
 

 تبصره : بر اساس شرایط دانشکده ها می توانند یک هفته دیرتر امتحانات خود را به پایان برسانند .