تقویم آموزشی سال تحصیلی  99-1398
 

نیمسال اول 99- 98 ( 17 هفته)
 
زمان ثبت نام و انتخاب واحد : از شنبه 09 / 06/ 1398 لغایت سه شنبه 12 / 06 / 1398
 
شروع کلاس ها : از شنبه   23 / 06 / 1398
 
زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری : از شنبه 06 / 07/ 1398 لغایت  سه شنبه 09 / 07 / 1398
 
زمان حذف اضطراری: برای یک درس نظری یا عملی : از شنبه 16 / 09 / 1398 لغایت سه شنبه 19 / 09/ 1398
پایان کلاس ها : چهارشنبه  18 / 10 / 1398
 
زمان برگزاری امتحانات : شنبه 21 / 10 / 1398 لغایت چهارشنبه 02 /11/ 1398
 
بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات : دوشنبه  23 / 10 / 1398 لغایت چهارشنبه 23 / 11 /1398

 


  
نیمسال دوم 99- 98 ( 17 هفته )
 
زمان ثبت نام و انتخاب واحداز شنبه 05 / 11 / 1398 لغایت سه شنبه 08 / 11 / 1398
 
شروع کلاس هااز شنبه 12 / 11 / 1398
 
زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری : از شنبه 26 / 11 / 1398 لغایت سه شنبه  29/ 11/1398
 
زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری یا عملی : از شنبه 13/ 02 / 1399 لغایت سه شنبه  16 / 02 / 1399
 
پایان کلاس ها :چهارشنبه 21/ 03 /1399
 
زمان برگزاری امتحانات : از شنبه 24 / 03 / 1399 لغایت چهارشنبه 04/ 04 / 1399
 
بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات : از دوشنبه  26 / 03 / 1399 لغایت  25/ 04 / 1399
 
 تبصره : بر اساس شرایط دانشکده ها می توانند یک هفته دیرتر امتحانات خود را به پایان برسانند .