معرفی اداره آموزش

 

 

تقویم سال تحصیلی

انتخاب واحد اینترنتی

فرآیندها

برنامه های کلاسی داشنجویان

کارکنان اداره آموزش


 

 آئین نامه دوره کارشناسی

 آئین نامه دوره کارشناسی ارشد

آئین نامه دوره دکتری  

مسئول اداره آموزش : خانم سیده معصومه میر عشق الله
 


- ترویج فرهنگ احترام به ارباب رجوع در حوزه اداره آموزش
- رصد شاخصهای کیفیت خدمات آموزشی و ارتقاء جایگاه دانشکده
- باز تعریف و پایش مداوم فرآیندهای آموزشی جهت تسهیل خدمات آموزشی
- پاسخگویی به نامه های ارجاع شده
- کنترل کیفیت عملکرد کلیه قسمت ها و کارکنان حوزه اداره آموزش
- کنترل و انجام  مکاتبات مربوط به دانشجویان
- تهیه و تنظیم آمار پایان هر نیمسال و ارائه آمارها به سایر واحدهای دانشکده حسب لزوم
-  انسجام بخشی عملکردی و هماهنگی قسمت های مختلف اداره آموزش
- تلاش در جهت توانمندسازی هدفمند کارکنان آموزش دانشکده
- همکاری با دفاتر و واحدهای مختلف آموزشی دانشکده
- - تدوین ساز وکار نظارت برحسن انجام برنامه های آموزشی دانشکده ( تشکیل به موقع کلاس های درس و...)
-  تدوین و پیگیری ساز وکار لازم جهت پایش مداوم وضعیت فضای فیزیکی آموزشی از جمله کلاس های درس
- مدیریت اجرایی فرآیند برگزاری آزمون های دانشکده اعم از الکترونیک و قلم کاغذی
- همکاری دقیق با دفتر پایش و ارزشیابی جهت فراهم سازی بستر لازم برای فعالیت های این دفتر
- شرکت فعال و با برنامه در شورای آموزشی دانشکده
- گزارش ماهیانه اقدامات به معاون آموزشی
- پیگیری و انجام سایر امور ارجاعی از مافوق