معرفی اداره آموزش

 

 

تقویم سال تحصیلی

انتخاب واحد اینترنتی

فرآیندها

برنامه های کلاسی داشنجویان

کارکنان اداره آموزش


 

 آئین نامه دوره کارشناسی

 آئین نامه دوره کارشناسی ارشد

آئین نامه دوره دکتری  

مسئول اداره آموزش:خانم آفرین آذرین
 

 انجام و بررسي كليه امور آموزشي دانشجويان مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه، حذف اضطراري، درخواستهاي دانشجويان (مهماني، انصراف، بازگشت به تحصيل،...)

 • رسيدگي به درخواستهاي دانشجويان در زمينه انتقال، مهمان ترم، مهمان تكدرس، تغيير رشته، انصراف دائم از تحصيل، بازگشت به تحصيل، مرخصي تحصيلي، كارت المثني و ...
 • صدور گواهي اشتغال به تحصيل، معرفي نامه، گواهي جهت كار دانشجويي، ابلاغ اساتيد مشاور، معرفي نامه پژوهشي
 • برگزاري و نظارت بر امتحانات پايان ترم دانشجويان
 • بررسي و  اعلام وضعيت تحصيلي دانشجويان
 •  انجام امور فراغت از تحصيل دانشجويان و ارسال به دانشگاه
 • تهيه و تنظيم آمار دانشجويان
 • رسيدگي به درخواست فارغ التحصيلان متقاضي ادامه تحصيل در خارج از كشور و تكميل فرم هاي انگليسي
 • تصحيح اوراق امتحاني با كمك نرم افزار خوانا و سپس ارسال به واحد ارزشيابي EDO جهت تحليل سوالات امتحاني
 • بررسي دانشنامه هاي صادره و تائيد آنها جهت امضاء مسئولين
 • پاسخ به موارد ارجاعي از سوي مسئولين دانشکده
 • برقراري ارتباط مستقيم با معاون آموزشي دانشکده در رابطه با مسائل آموزشي دانشجويان
 • تعریف و تفكيك دروس ارائه شده درهر نیمسال در سیستم سما
 • ثبت اطلاعات اموزشی دانشجویان سنوات قبل درسیستم و تهیه کارنامه جدید (اصلاح کارنامه مخدوش)