دفتر رياست دانشكده : fnm-dean@tums.ac.ir 
دفتر معاونت بین الملل: nursing_intl@tums.ac.ir
دفتر معاونت پژوهشی: fnm-researchdeputy@tums.ac.ir
دفتر معاونت آموزشی: fnm_educational@tums.ac.ir 
دفتر تحصیلات تکمیلی: Higher_education@tums.ac.ir
دفتر معاونت اداری و مالی: fnm-finance@tums.ac.ir
دفتر معاونت دانشجويی و فرهنگی: fnm-cul-stu@tums.ac.ir 
روابط عمومی : fnm@tums.ac.ir
وب سایت : fnmsite@tums.ac.ir
انفورماتیک و شبکه: fnm-network@tums.ac.ir
کتابخانه : fnmlibrary@tums.ac.ir