آدرس دانشكده : ميدان توحيد، خيابان دکتر میرخانی (نصرت شرقی)، کد پستی 1419733171، صندوق پستی 6459


کیوسک اطلاعات : 66927171  - 61054000
دورنگار : 66904252
 روابط عمومی : 66925565  
شماره پیامک : 3000484816
روابط عمومی : fnm@tums.ac.ir
وب سایت : fnmsite@tums.ac.ir
انفورماتیک و شبکه:fnm-network@tums.ac.ir
کتابخانه : fnmlibrary@tums.ac.ir
 

جهت برقراری تماس تلفنی با معاونت ها  و کارکنان، ابتدا  61054 را و
پس از آن سه رقم شماره داخلی فرد را
از لیست تلفن های داخلی شماره گیری نمایید.