ارزشيابي برنامه دكتري تخصصي پرستاري

 

 

ارزشيابي برنامه : ارزشيابي برنامه به دو صورت تراكمي و تكويني صورت خواهد گرفت

 

الف : ارزشيابي تراكمي

برنامه آموزشي دكتري تخصصي ( PhD ) پرستاري براساس الگوي مبتني بر هدف

 ( Goal – Based  ) مورد ارزشيابي قرار خواهد گرفت .

 

اهداف ارزشيابي

هدف كلي : بررسي و تعيين ميزان دستيابي به اهداف كلي برنامه

اهداف ويژه : اهداف ويژه ارزشيابي براساس نقش ها تنظيم گرديده وشامل موارد زير ميباشند:

1.        تعيين نحوه عملكرد آموزشي دانش آموختگان دوره دكتري پرستاري

2.        تعيين نحوه عملكرد برنامه ريزي آموزشي دانش آموختگان دوره دكتري پرستاري

3.        تعيين نحوه عملكرد پژوهشي دانش آموختگان دوره دكتري پرستاري

4.        تعيين نحوه عملكرد حل مسئله و تصميم گيري ( مديريتي ) دانش آموختگان دوره دكتري پرستاي

نحوه انجام ارزشيابي برنامه

اجراي ارزشيابي به صورت ارزشيابي دروني ويابيروني انجام مي شود وداده ها از طريق فارغ التحصيلان ، مشتريان خارجي ، كارگزاران ، دانشجويان سال آخر ، اساتيد ومسئولين آموزشي گرد آوري مي شود .

مراحل ارزشيابي

مراحل ارزشيابي : شامل : 1) تصميم گيري درمورد آنچه كه قراراست ارزشيابي شود( توصيف برنامه ارزشيابي – مشخص كردن حيطه اطلاعات – تعيين مخاطبين و يا افراد ذينفع ، الويت بندي موارد ارزشيابي ) ، 2) طراحي برنامه ارزشيابي ( تعيين اهداف ، تدوين ابزار ، تعيين معيار و شاخص ، مشخص كردن روش ها و زمان ارزشيابي ، تعيين منابع و محدوديت ها ) ، اجراي ارزشيابي ، تحليل و تفسير داده ها و گزارش نتايج ارزشيابي و تصميم گيري و ارائه پيشنهادات

مي باشد .

تواتر انجام ارزشيابي : ارزشيابي تراكمي هر 5 سال يك بار صورت مي گيرد .

شاخص هاي پيشنهادي براي ارزشيابي : شاخص هاي پيشنهادي براساس اهداف ويژه ارزشيابي برنامه دكتري تخصصي پرستاري ارائه شده ، كه عبارتنداز :

 

 

1.        شاخص هاي عملكرد آموزشي

-       ميزان جذب دانش آموختگان درعرصه هاي آموزشي

-       ميزان تدريس مطلوب ( بررسي نياز ، تهيه برنامه ، اجرا و ارزشيابي ) به دانشجو ، همكار و مددجو و ...

-       ميزان رضايت مشتريان دريافت كننده آموزش

 

معيارها

-       90 درصد از دانش آموختگان درعرصه هاي آموزشي جذب شوند .

-       80 درصد از دانش آموختگان توانايي تدريس مطلوب را داشته باشند .

-       80 درصد از مشتريان ويا افراد ذينفع ازعملكرد آموزشي دانش آموختگان رضايت داشته باشند .

2.        شاخص هاي عملكرد پژوهشي

-       ميزان پژوهش هاي انجام شده

-       ميزان پژوهش هاي انجام شده براساس نياز جامعه

-       ميزان رشد تخصصي و حرفه اي از طريق انجام پژوهش ، تاليف و يا نشركتب و مقاله ، شركت درمجامع علمي ....

معيارها

-       50 درصد دانش آموختگان مجري حداقل يك طرح پژوهشي مصوب درهرسال باشند.

-       70 درصد پژوهش هاي انجام شده توسط دانش آموختگان براساس نياز جامعه باشد .

-       30 درصد از دانش آموختگان حداقل يك كتاب ( تاليف يا ترجمه ) براي هر2 سال ارائه نمايند.

-       90 درصد دانش آموختگان حداقل يك بار درسال درمجامع علمي خارجي و يادوبار در سال مجامع علمي داخلي شركت نمايند .

3.        شاخص هاي عملكرد برنامه ريزي آموزشي

-       ميزان مشاركت دانش آموختگان درفعاليت هاي برنامه ريزي

-       ميزان مشاركت درامربرنامه ريزي درسطوح مختلف آموزش كلاسي ، موسسه اي ويا كشوري. 

-       ميزان همكاري درارزشيابي برنامه هاي درحال اجرا وياتدوين شده

-       ميزان همكاري دربازنگري برنامه ها ي آموزشي

-       ميزان مشاركت دراصلاح برنامه ها

معيارها

-       80 درصد دانش آموختگان در 5 سال آينده درامور برنامه ريزي مشاركت نمايند.

-       100 درصد دانش آموختگان برنامه ريزي هايي درسطح كلاس انجام داده باشند .

-       70 درصد دانش آموختگان برنامه ريزي هايي درسطوح موسسه اي انجام داده باشند .

-       30 درصد دانش آموختگان دربرنامه ريزي هاي كشوري مربوط به حرفه پرستاري مشاركت داشته باشند

-       80 درصد از دانش آموختگان بتوانند برنامه هاي درحال اجرا وياتدوين شده را ارزشيابي نمايند .

-       40 درصد دانش آموختگان براساس اصول بازنگري برنامه ها درامربازنگري برنامه مشاركت نمايند .

-       100 درصد دانش آموختگان براي اصلاح برنامه پيشنهادات لازم را ارائه نمايند .

ب -   ارزشيابي تكويني

ارزشيابي تكويني درهرنيمسال از طريق نظرسنجي از اساتيد ، مسئولين آموزشي و دانشجويان صورت مي گيرد