مشخصات دروس

 

 

 

اصول وفلسفه تعليم و تربيت

 

 

تعداد واحد : 2 واحد

نوع واحد : نظري

پيش نياز :

هدف : شناخت اصول و فلسفه تعليم و تربيت و كاربرد آن درآموزش پرستاري

 

سرفصل دروس

 

فلسفه ، تعليم و تربيت ، تعريف ، اصول و مباني فلسفه تعليم و تربيت

بررسي مكاتب تعليم و تربيت و تحليل و مقايسه هريك از آنها :

- ايده اليسم و تعليم و تربيت

- رئاليسم وتعليم و تربيت

- پراگما تيسم و تعليم و تربيت

- اگزيستانسياليسم و تعليم و تربيت

بررسي ، ارزش شناسي و فلسفه تحليلي مكاتب ياد شده

بررسي و نقد نظريه هاي تربيتي معاصر :

-       پايدار گرايي

-       بنيان گرايي

-       پيشرفت گرايي

-       نظريه بازسازي

سئوال هاي نهايي در تعليم و تربيت :

-       طبيعت انسان

-       تكامل انسان

-       هدف ها در تعليم و تربيت

ماهيت و ساخت تئوري در تعليم و تربيت :

-       تفاوت تئوري دردانش تعليم و تربيت با تئوري درعلوم ديگر

-       رابطه تئوري تعليم و تربيت با فلسفه تعليم و تربيت

فلسفه و اصول تعليم و تربيت اسلامي

 

ارزشيابي: دانشجويان با رعايت اصل دانشجو محوري ، براي هردرس از طريق ارائه كنفرا نس هاي علمي و پژوهشي ، ارائه تكاليف محوله ( به صورت مكتوب و شفاهي ) ودرصورت نياز آزمون پايان ترم مورد ارزشيابي قرار مي گيرند .

 

منابع : كتب ومقالات معتبر و به روز مربوطه .

 

 

 

فلسفه ، نظريه ها ونظريه پردازي در پرستاري

 

 

تعداد واحد : 3 واحد

نوع واحد : نظري 2 واحد ، عملي 1 واحد

پيش نياز :

هدف : شناخت فلسفه ، اصول زيربنائي نظريه ها و روش هاي نظريه پردازي در پرستاري ، روش هاي تجزيه و تحليل آنها وشناخت روش نقد و بررسي نظريه پردازي در پرستاري

 

سرفصل دروس

فلسفه پرستاري

-       بررسي فلسفه هاي متداول درپرستاري

-       ماهيت فلسفه پرستاري ، فلسفه فرد و مراقبت

-        دانش پرستاري و توسعه آن

-       بررسي مقايسه اي فلسفه ، مدل ونظريه درپرستاري

-       فلسفه ، قانون ، اخلاق ، قدرت ، ارتباط و محدوده پرستاري

 

نظريه هاي پرستاري

-       مروري بر مدل هاي پنداشتي و تئوري هاي متداول پرستاري

-       هدف نظريه هاي پرستاري

-       توسعه نظريه و نظريه پردازي ومباحث مربوط به آن

-       آزمون نظريه ها

-       موارد ساخت و اصول مدل هاي پنداشتي ونظريه هاي پرستاري

-       تجزيه و تحليل مدل هاي پنداشتي

-       نقد وبررسي مدل ها و تئوري هاي موجود در پرستاري ( حداقل 5 مدل و نظريه متداول مورد بحث قرارگيرد )

-       بررسي و نقد روش هاي به كارگيري نظريه ها

درقسمت عملي دانشجو موظف است با تعيين شاخص هاي قابل قبول جهت تعيين يك مدل

قابل استفاده ، مدلي را انتخاب و با استفاده از منابع و راهنمائي اساتيد، كاربرد واجراي آن را

درعرصه مورد ارزشيابي قراردهد و پيشنهادات لازم راجهت به كارگيري مدل به صورت

 سمينار ومكتوب ارائه نمايد.

 

 

ارزشيابي :دانشجويان با رعايت اصل دانشجو محوري ، براي هردرس از طريق ارائه كنفرانس هاي علمي و پژوهشي ، ارائه تكاليف محوله ( به صورت مكتوب و شفاهي ) و درصورت نياز آزمون پايان ترم مورد ارزشيابي قرار مي گيرند .

 

منابع : كتب و مقالات معتبر وبه روز مربوطه .

 

 

 

نظام ها و برنامه هاي آموزش پرستاري درايران و جهان

 

تعداد واحد : 2واحد

نوع واحد : نظري

پيش نياز :

هدف : درپايان اين درس دانشجو قادرخواهد بود باكاربرد و تلفيق علوم ، برنامه هاي آموزش مقاطع پرستاري ايران و جهان را نقد ، بررسي و مقايسه نمايد و باتوجه به نياز جامعه والگوهاي ارزشيابي برنامه ، برنامه آموزش پرستاري مناسب را براي ايران تهيه و تدوين نمايد .

سرفصل دروس

مروري بر اصول ارزشيابي برنامه

عوامل موثر بر برنامه آموزش پرستاري ( فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و ... )

بررسي فلسفه ، رسالت ، ديدگاه و اهداف آموزش پرستاري درايران با توجه به نياز جامعه و نظام آموزش درسطح كشور ومقايسه آن بانظام آموزشي درسطح جهان

نقد و بررسي نظام ها و برنامهاي آموزش پرستاري درايران و جهان درقالب برنامه ريزي استراتژيك

ـ بررسي و مقايسه نقش ها و وظايف پرستار درايران وجهان

ـ بررسي ومقايسه محتواي دروس با مفاهيم بنيادي برنامه آموزش پرستاري درايران و جهان

_ بررسي و مقايسه سيستم هاي اعتبار گذاري و تائيد كننده برنامه آموزش پرستاري درايران و جهان

_ بررسي و مقايسه نحوه اجرا برنامه آموزش پرستاري درايران وجهان

 

بررسي ومقايسه موسسات و جوامع علمي ، حرفه اي درايران وجهان ونقش آن درحمايت از تربيت و توسعه نيروي انساني پرستاري

كارعملي : دانشجو موظف است پس ازنقد و مقايسه نظام هاي آموزش پرستاري درايران و جهان يك برنامه آموزش پرستاري دريكي از مقاطع پرستاري تدوين نمايد

 

ارزشيابي : دانشجويان با رعايت اصل دانشجو محوري ، براي هر درس از طريق ارائه كنفرانس هاي علمي و پژوهشي ، ارائه تكاليف محوله ( به صورت مكتوب و شفاهي ) ودرصورت نياز آزمون پايان ترم مورد ارزشيابي قارر مي گيرند .

 

منابع : كتب و مقالات معتبر و به روز مربوطه .

 

 

روش شناسي تحقيقات در پرستاري

 

 

تعداد واحد : 2 واحد

نوع واحد : نظري

پيش نياز : شركت دركارگاه متدولوژي پژوهش

هدف : شناخت پژوهش هاي كيفي متداول

مقدمه اي برمباحث تحقيقات دزنظام سلامت

 

پژوهش كمي

اهميت ، فلسفه وديدگاه پژوهش كمي

تبيين روش هاي پژوهش كمي

انواع تقسيمات پژوهش كمي ( توصيفي _ تحليلي ) و ويژگي هاي آن

! همبستگي ( Correlational   )

! مطالعه موردي (  Case study  )

! مورد شاهدي ( Case – control )  

! مقطعي ( Cross – sectional  )

! طولي ( Longitudinal  )

! تجربي ( شبه ، نيمه ، تمام ) ( Experimental : quasi .semi . pure )

! كارآزمائي هاي كنترل شده تصادفي ( RCT )

!كارآزمائي در عرصه ( Field trial )

! هم گروهي ( Cohort  )

!فرا تحليلي ( Meta analysis   )

! طرح هاي ( Designs ) مناسب براي انواع تحقيقات كمي

-       روش هاي جمع آوري داده هاي كمي

-       روايي وپايائي ابزار

-        روش هاي نمونه گيري ، انواع تورش

-        جامعه و محيط پژوهش

-       اخلاق در پژوهش

-       تجزيه و تحليل و جمع بندي (  Aggregating ) داده هاي كمي

پژوهش كيفي

 

-       اهميت ، فلسفه و ديدگاه پژوهش

-       خصوصيات تحقيقات كيفي ، تعاريف ، اجزاء تحقيقات كيفي

-       تبيين روش هاي پژوهش

·         پديده شناسي (  Phenomenology  )

·         قوم نگاري Ethnography )

·         تاريخي (Historical  )

·         نظريه پايه ( Grounded theory  )

·         مطالعه موردي ( Case study  )

·         تحقيق عملي ( Action research )

·         تحليل محتوا (Content analysis  )

·         هرمنوتيك ( Hermeneutics   )

 

-       نمونه گيري ( انتخاب شركت كنندگان )

-       روش جمع آوري داده ها ( مصاحبه فردي ، گروهي ، مشاهده و .... )

-       اعتبارو پايائي

-       روند جمع بندي (  Aggregating ) وتحليل داده ها

مثلث سازي (n Triangulatio )

-       انواع ، مزايا و معايب و كاربرد

كارعلمي : دانشجو موظف است با نظارت اسناد درس تعدادي مقاله ورساله كه از روش هاي مختلف پژوهش استفاده كرده اند مورد بررسي قرار داده وبا توجه به يافته هاي خود دلايل انتخاب روش درمقاله را مورد بررسي قرار دهد ( ازهر روش متداول يك مقاله يا رساله )

ارزشيابي :دانشجويان با رعايت اصل دانشجو محوري ، براي هر درس از طريق ارائه كنفرانس هاي علمي و پژوهشي ، ارائه تكاليف محوله ( به صورت مكتوب و شفاهي ) ودرصورت نياز آزمون پايان ترم مورد ارزشيابي قرار مي گيرند.

منابع : كتب و مقالات معتبر و به روز مربوطه . 

 

 

 

نقد پژوهش هاي كمي و كيفي درپرستاري

 

تعداد واحد : 2 واحد

نوع واحد : نظري

پيش نياز :

هدف : شناخت روش هاي نقد پژوهش هاي كمي و كيفي

 

روش هاي نقد در پژوهش هاي پرستاري

نقد پژوهش هاي كمي از نظر : وضوح مفاهيم و گام هاي پژوهش – مقايسه و تحليل و ارزشيابي موضوع و تعريف واژه ها

اهداف ، سوال ها و فرضيه ها

جامعه پژوهش و نمونه گيري

ابزار ، اعتبار و پايايي ، تورش

جمع آوري داده ها

تجزيه و تحليل داده ها و گسترش مفهوم

مزايا و محدوديت ها

ملاحظات اخلاقي

اصول نگارش

نقدپژوهش هاي كيفي از نظر : توصيف واضح ( Descriptive vividness ) ، تناسب و دقت روش شناسي ( Methodological congruence/rigor ) ، دقت تحليلي ( Analytical preciseness ) ، پيوند نظري ( Theoretical connectedness ) وارتباط داشتن ( Relevance ) .

 

شناسائي پديده مورد نظر

سئوال اصلي پژوهش ، اهداف ، جامعه

نمونه و نمونه گيري ( روند انتخاب شركت كنندگان )

اعتبار و پايايي داده ها

جمع آوري داده ها

تجزيه و تحليل داده ها و گسترش و ايجاد مفهوم و مفاهيم اصلي

مزايا و محدوديت ها

ملاحظات اخلاقي

نگارش يافته ها

 

كارعملي : دانشجو درطول دوره مقالات رساله هاي مربوط با حرفه را با استفاده از روش هاي مختلف مورد بررسي و نقد قرارداده به صورت بحث گروهي و مكتوب ارائه خواهد داد ضمناً طرح رساله خود را نيز ارائه خواهد نمود .

ارزشيابي :  دانشجويان با رعايت اصل دانشجو محوري ، براي هردرس از طريق ارائه كنفرانس ها ي علمي و پژوهشي ، ارائه تكاليف محوله ( به صورت مكتوب و شفاهي ) ودرصورت نياز آزمون پايان ترم مورد ارزشيابي قرار مي گيرند .

 

منابع : كتب و مقالات معتبر و به روز مربوطه .

 

 

 

آمار استنباطي

 

تعداد واحد : 2 واحد

نوع واحد : نظري - عملي

پيش نياز : آمار پيشرفته

هدف : كسب مهارت در به كارگيري روش هاي تجزيه و تحليل آماري داده ها درپژوهش

 

سرفصل دروس

1.      كاربرد آناليز آماري در پژوهش هاي دوگروهي جورشده شامل آزمون هاي :

-       مك نامار (  McNemar )

-       ويلكاكسون ( Wilcoxon )

-       t   مرتبط

2.      چگونگي كاربرد آناليز آماري در پژوهش هاي سه گروهي و بيشتر جورشده، شامل آزمونهاي:

-كوكرال  P                               - فريدمن ( Friedman )

 

- آناليزواريانس ( Analysis of variance   ) براي تكرار و روش تعيين اختلافات ، ( روش شفه ، Scheffs Procedure   )

 

          3 . چگونگي كاربرد آناليز آماري در پژوهش هاي دوگروهي مستقل شمال آزمون هاي :

- x2 ( Chi – square ) وفيشر (  Fisher )  

- من و يتني (  Mann – Whitney u  )

-   t    مستقل و F

         4 . چگونگي كاربرد آناليز آماري در پژوهش هاي سه گروهي و بيشتر مستقل شامل آزمون هاي :

- مجذور كاي (  x 2)

- كروسكال واليس ( kruskal - Wallis   )

- آناليز واريانس ( ANOVA ) يكطرفه و روش تعيين اختلافات ( شفه )

- روند

 

 

 

 

5 . كاربرد آناليز آماري در پژوهش هاي همخواني شامل :

 - آزمون اسپيرمن ( Spearman )

- آزمون پيرسون ( Pearson )

- رگسيون خطي ( Linear regression ) و ......

- نوع داده ها – فرضيه ها در انواع پژوهش

6 . كاربرد رگرسيون چندگانه خطي ( Multiple regression analysis   ) درپژوهش هاي پزشكي .

7 . كاربرد رگرسيون لوژيت ( Logistic   regression  ) در پژوهش هاي پزشكي

- آناليز كوواريانس (  Covariance analysis  )

8 . كاربرد فاكتور آناليز و روند استاندارد سازي شاخص هاي بهداشتي

9. كاربرد روند نمونه گيري و عوامل موثر بر آن درانواع پژوهش كمي

عملي : دانشجو موظف است با نظارت اساتيد تجزيه وتحليل داده ها را با استفاده از نرم افزارها انجام دهد .

 

ارزشيابي : دانشجويان با رعايت اصل دانشجو محوري ، براي هردرس از طريق ارائه كنفرانس هاي علمي و پژوهشي ، ارائه تكاليف محوله ( به صورت مكتوب و شفاهي ) و درصورت نياز آزمون پايان ترم مورد ارزشيابي قرار مي گيرند .    

 

منابع : كتب و مقالات معتبر و به روز مربوطه .

 

 

رويكردهاي نوين تدريس

 

تعداد واحد : 2واحد

نوع واحد : نظري

پيش نياز :

هدف : كسب دانش ومهارت دربه كارگيري روش هاي نوين تدريس

 

سرفصل دروس :

مكاتب روان شناسي پرورشي ( شامل مكاتب تجربه گرايان – شناخت گرايان و يادگيري اجتماعي ) و كاربرد نظريه هاي آموزشي درتدريس

اصول روان شناسي يادگيري و انواع سبك هاي يادگيري

آموزش به روش سنتي

آموزش مهارت هاي اساسي تفكر

مهارت هاي تفكر انتقادي درآموزش پرستاري ، شيوه هاي تدريس در روش تفكر انتقادي

نگرش تازه بريادگيري وتدريس

-       نظريه هاي يادگيري وتدريس

-       روش هاي تدريس و استرا تژي هاي

-       آموزش گروهي ( Collaborative teaching  )

-       آموزش مبتني بر شايستگي (  Competency based education )

-       آموزش مبتني بر شواهد (  Evidence based education )

-       يادگيري تجربي (Experimental learning   )

-       يادگيري الكترونيك ( Electronic learning )

-       يادگيري مبتني بر حل مسئله ( Problem based learning )

-       يادگيري روشمند ( System based learning )

-       يادگيري عملكردي – عملي ( Performance learning – Practic based learning )

-       تعيين پيمان ها (  Learning contracts and contracts assignment   )

-       آموزش انعكاسي ( Reflecting )

-       آموزش الگومداري ( Role modeling )

-       آموزش مبتني برخدمات ( Service learning )

-       آموزش وظيفه مداري ( Task based learning )

-       آموزش مجازي ( Virtual learning )

-       آموزش در گروه هاي كوچك

-       آموزش باليني درپرستاري و ويژگي هاي يك آموزش باليني اثربخش

-       رايزني ( Mentoring )

-       آموزش آموزه اي-آموزش مبتني برارشديت (assessor . preceptors) Percepting

-       انواع شبيه سازها و نحوه به كارگيري آن درآموزش

-        نقش پژوهش درآموزش

 

ارزشيابي : دانشجويان با رعايت اصل دانشجو محوري ، براي هردرس از طريق ارائه كنفرانس هاي علمي و پژوهشي ، ارائه تكاليف محوله ( به صورت مكتوب و شفاهي ) و درصورت نياز آزمون پايان ترم مورد ارزشيابي قرار مي گيرند .    

 

منابع :  كتب و مقالات معتبر و به روز مربوطه .

 

 

مديريت آموزشي

 

تعداد واحد : 3 واحد

نوع واحد : نظري

پيش نياز :

هدف : شناخت نظريه هاي مديريت آموزشي و كاربرد آنها درسازمان هاي آموزشي

 

تاريخچه مديريت آموزشي :

مروري برنظريه هاي مديريت و تئوري سازمان ورفتار سازماني

ويژگي هاي سازمان هاي آموزشي

نظام آموزشي ، اهداف ، ارتقاء آن وعوامل موثر برطراحي يك نظام آموزشي قلمرو و وظايف مديريت آموزشي

نظريه هاي مديريت آموزشي و مفهوم سه بعدي

رهبري آموزشي ، اصول رهبري آموزشي

-       نظريه هاي انگيزش

-       نظريه هاي رهبري

-       سبك هاي رهبري

برنامه ريزي و توسعه وراهبردي درسازمان هاي آموزشي

اصول مديريت تغيير در آموزش

خلاقيت ونوآوري درمديريت آموزشي

سازمان ها ي يادگيرينده

بهره وري نيروي انساني ومديريت آموزشي

نظارت وكنترل درمديريت سازمان هاي آموزشي

 

ارزشيابي : دانشجويان با رعايت اصل دانشجو محوري ، براي هردرس از طريق ارائه كنفرانس هاي علمي و پژوهشي ، ارائه تكاليف محوله ( به صورت مكتوب و شفاهي ) و درصورت نياز آزمون پايان ترم مورد ارزشيابي قرار مي گيرند .    

 

منابع :  كتب و مقالات معتبر و به روز مربوطه .

 

 

فن آوري اطلاعات در پرستاري

 

تعداد واحد : 2 واحد

نوع واحد :

پيش نياز :

هدف : آشنائي دانشجويان با مفاهيم فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن درخدمات بهداشتي ، درماني و معرفي سيستم هاي اطلاعاتي درپرستاري و شبكه هاي ارتباطات دوربرد مي باشد .

 

-       مفاهيم و پايه هاي فن آوري اطلاعات

-       انواع تكنولوزي وكاربردهاي فناوري اطلاعات IT ( Information technology ) درآموزش ، بهداشت ودرمان ، صنعت و ....

-       تئوري ومدل هاي تعامل انسان و كامپيوتر

-       سيستم هاي اطلاعات درنظام عرضه خدمات بهداشتي درماني

كدگذاري اطلاعات بهداشتي درسيستم هاي كامپيوتري

فن آوري زيست پزشكي

سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني

آشنائي با بانك اطلاعاتي بيمارستان هاي ايران وساير كشورها

بيمارستان هاي مجازي

كاربرد كامپيوتردرپرستاري

سيستم هاي اطلاعاتي پرستاري

مسائل قانوني واخلاقي درسيستم هاي اطلاعاتي

-       مباني اطلاعات دوربرد ( Telecommunication )

-       شبكه جهاني اينترنت وكاربردهاي آن

-       آموزش الكترونيكي ( Electronic learning )

-       فناوري اطلاعات درمهندسي مجدد سازمانها (Electronic government )

-       نقد بانك اطلاعاتي درايران وساير كشورها ( كارعملي دانشجويان دربيمارستان ها وارتباط با سيستم هاي كامپيوتري )

ارزشيابي : دانشجويان با رعايت اصل دانشجو محوري ، براي هردرس از طريق ارائه كنفرانس هاي علمي و پژوهشي ، ارائه تكاليف محوله ( به صورت مكتوب و شفاهي ) و درصورت نياز آزمون پايان ترم مورد ارزشيابي قرار مي گيرند .    

 

منابع :  كتب و مقالات معتبر و به روز مربوطه .

 

 

چالش هاي پرستاري

 

 

تعداد واحد : 3 واحد

نوع واحد : نظري

پيش نياز :

هدف : شناخت دانشجو از چالشهاي پرستاري وبحث وتبادل نظر وارائه راهكارهاي مناسب

-       سير تحولات ومقررات پرستاري ايران

-       دورنماي آينده پرستاري درايران ( پرستاري درايران )

-       فرآيند حرفه اي شدن درپرستاري (  professionalization process )

-       فرآيند اجتماعي شدن حرفه ( Socialization process )

-       فرآيند جهاني شدن حرفه (Socialization process )

-       هويت پرستاري و هويت حرفه اي ( Prefessional identity  )

-       اخلاق پرستاري

-       پرستاري مبتني برشواهد

-       پرستاري و قانون

-       فاصله آموزش و پژوهش وخدمات پرستاري

-       جايگاه پرستاري درنظام عرصه خدمات بهداشتي ، درماني .... درايران وجهان

-       پرستاري وسلامت جامعه

-       ارتباطات حرفه اي درپرستاري

-       تهديدها ، فرصت هاي حرفه اي در پرستاري

-       پرستاري وبيماري هاي نوظهور

-       نسخه نويسي درپرستاري ( Nurse prescribing )

-       پرستاري واقتصاد بهداشت

ارزشيابي :

 دانشجويان با رعايت اصل دانشجو محوري ، براي هردرس از طريق ارائه كنفرانس هاي علمي و پژوهشي ، ارائه تكاليف محوله ( به صورت مكتوب و شفاهي ) و درصورت نياز آزمون پايان ترم مورد ارزشيابي قرار مي گيرند .    

 

منابع :

 كتب و مقالات معتبر و به روز مربوطه ومراجع ذيربط .

 

 

آزمون سازي و ارزشيابي

 

تعداد واحد : 2 واحد

نوع واحد : نظري

پيش نياز :

هدف : آشنائي دانشجو با اصول ومباني آزمون سازي وارزشيابي وكاربرد آن ها در پرستاري

 

-       سنجش وآزمون به عنوان مقدمه اي براي ارزشيابي

·         انواع سنجش ازنظرماهيت موضوع مورد اندازه گيري ( با تاكيد برروش هاي كمي وكيفي)

·         ويژگي هاي يك آزمون خوب : رواني ، پاياني ، عينيت ، كارآمدي ، شاخص هاي دشواري

·         طراحي ، تجزيه و تحليل و تفسير آزمون

-       ارزشيابي

·         تاريخچه ، مفاهيم و تعاريف ارزشيابي

·         اصول ارزشيابي

·         انواع ارزشيابي از نظر : ملاك سنجش ، اهداف ، توجه بر فرآيند وبرآيندكمي يا كيفي

·         داده هاي موردنياز براي ارزشيابي

·         مدل هاي ارزشيابي

·         ابزارها و تكنيك هاي طراحي آن

·         ارزيابي دروني

·         ارزيابي بروني

·         ارزشيابي ارزشيابي ها ( فراارزشيابي ) ( Meta evaluation )

ارزشيابي :

 دانشجويان با رعايت اصل دانشجو محوري ، براي هردرس از طريق ارائه كنفرانس هاي علمي و پژوهشي ، ارائه تكاليف محوله ( به صورت مكتوب و شفاهي ) و درصورت نياز آزمون پايان ترم مورد ارزشيابي قرار مي گيرند .    

 

منابع :

 كتب و مقالات معتبر و به روز مربوطه ومراجع ذيربط .

 

 

 

اصول اپيدميولوژي

 

تعداد واحد : 2واحد

نوع واحد : نظري

پيش نياز :

هدف :

 

اصول ومفاهيم اپيدميولوژي

1.        دامنه اپيدميولوژيScope)   )

2.        معيارهاي سلامت وبيماري

3.        استرا تژي هاي طراحي پژوهش هاي اپيدميولوژيكي

4.         مطالعه عليت دربررسي هاي اپيدميولوژيكي

·         روابط عليتي

·         مراحل تعيين علت و معلول

·         خطاهاي رايج درپژوهش هاي عليي ( سوء گيري ، خطاهاي نمونه گيري و عوامل مخدوش كننده و .... )

5.        مطالعات همگروهي

6.        مطالعات مورد وشاهدي

7.        كارآزمايي تصادفي با گروه كنترل ( RCT )

 

كاربرد اپيدميولوژي درعملكردهاي باليني

اندازه گيري ها ( Measurements )

1.        اعتماد ( دفت )

2.        تعيين منابع خطا دراندازه گيري

3.        توصيف روش هاي كاهش خطاهاي اندازه گيري

4.        تشخيص هاي باليني ( Clinical diagnosis )

5.         حساسيت و ويژگي آزمون

6.        پيش بيني وقوع بيماري ها

7.        تعريف روش ها و تفسير نتايج آزمون ها

8.        اهميت اپيدميولوژي درامورباليني

9.        حالات طبيعي وغيرطبيعي ( Normality and abnormality )

10.      اثربخشي مداخلات ( درماني و .... )

11.     پيش آگهي ( Prognosis )

12.     تجربه باليني

13.     وضعيت بيماري

 

عملكرد مبني برشواهد ( Evidence based practice )

1.        نكات نظري

2.        نكات عملي

 

كاربرد اپيدميولوژي درمسائل محيطي

 

1.        بررسي وشناخت بيماري ها

2.        بررسي تحقيقات محيطي

كاربرد اپيدميولوژي درمراقبت هاي بهداشتي

1.        نياز به مراقبت هاي بهداشتي

2.        ارزشيابي مراقبت هاي بهداشتي

3.         اندازه گيري و برآيندهاي مراقبت هاي بهداشتي

4.         ارزيابي روش هاي جديد

 

به كارگيري آمار زيستي دراپيدميولوژي

 

ارزشيابي :

 دانشجويان با رعايت اصل دانشجو محوري ، براي هردرس از طريق ارائه كنفرانس هاي علمي و پژوهشي ، ارائه تكاليف محوله ( به صورت مكتوب و شفاهي ) و درصورت نياز آزمون پايان ترم مورد ارزشيابي قرار مي گيرند .    

 

منابع :

 

1-     Vetter . Norman.Matthews. Ian. Epidemiology and Public Health Medicine.

_ Edinburgh : Churchill Livingstone و 1999.

2_ Jekel , James, Katz,David , Elmore, Joann. Epidemiology. Biostatistics, and Preventive Medicine 2nd

ed. Philadelphia : W. B . Saunders . 2001.     

3 _ Mausner ,Judith , Kramer, shira,Epidemiology : An Introductory text . 2nd ed-

Philadelphia : W. B . Saunders ,1985.