مشخصات دوره دكتري تخصصي پرستاري

 

 -  طول دوره وشكل نظام

حداقل و حداكثر مجاز طول دوره دكتري تخصصي (PhD) پرستاري طبق آئين نامه دوره دكتري مصوب شورايعالي برنامه ريزي است ودروس بصورت واحدي ارائه مي شود. دوره شامل دو مرحله آموزشي و پژوهشي و براساس آئين نامه دوره دكتر تخصصي مي باشد .

- تعداد واحد درسي ونام دروس

مجموع واحدهاي آموزشي و پژوهشي در دوره دكتري تخصصي (PhD) پرستاري 45 واحد مي باشد .

-       مرحله آموزشي : تعداد كل واحدهاي الزامي درمرحله آموزشي دوره دكتري پرستاري 25 واحد طبق جدول الف مي باشد .

-    مرحله پژوهشي : تعداد واحد درمرحله پژوهشي 20 واحد و به صورت رساله مي باشد كه با توجه به علاقه دانشجو و نياز جامعه در يكي از عرصه هاي خاص تهيه و تدوين خواهد شد.

 

الف _ جدول دروس دوره دكتري تخصصي ( PhD ) پرستاري

كد

درس

نام درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

جمع

نظري

عملي

1

اصول وفلسفه تعليم وتربيت

2

34

34

 

 

2

فلسفه ونظريه هاي پرستاري ونظريه پردازي

3

68

34

34

 

3

نظام هاي آموزشي پرستاري در ايران وجهان

2

34

34

 

 

4

روش شناسي تحقيقات در پرستاري

2

34

34

 

اپيدميولوژي 2واحد

5

نقد تحقيقات كيفي وكمي در پرستاري

2

34

34

 

 

6

آمار استنباطي

2

43

26

17

 

7

رويكردهاي نوين تدريس

2

34

34

 

 

8

مديريت آموزشي

3

51

51

 

 

9

فن آوري اطلاعات در پرستاري

2

34

34

 

 

10

چالش هاي پرستاري

3

51

51

 

 

11

آزمون سازي و ارزشيابي

2

34

34

 

 

 

جمع

25

 

 

 

 

 

رساله

20

 

 

 

 

ب - جدول دروس كمبود و جبراني

1.

اپيدميولوژي

2

34

34

 

 

2.

روش شناسي پژوهش

2

51

17

34

به صورت كارگاه

 

تذكر :

-       رساله ها با تاكيد برمسائل خدمات پرستاري درجامعه باشد .

-    گرچه دروس دوره پژوهش اكثرا بصورت كارگاه و كار عملي اجرا خواهد شد . شركت دانشجو در يك دوره كارگاه روش شناسي پژوهش ( 5 روزه ) الزامي است .

چنانچه به تشخيص استاد راهنما و تاييد كميته تحصيلات تكميلي گروه يا دانشكده ، دانشجو نياز به گذراندن يك يا چند درس بصورت جبراني داشته باشد موظف است اين دروس را خارج از سقف واحدهاي موظف الزامي بگذارند.

   مرحله پژوهشي

رساله به ميزان 20 واحد با توجه به علاقه دانشجو و نياز جامعه در يكي از عرصه هاي خاص تهيه و تدوين و ارائه خواهد شد .