مشخصات كلي دوره دكتري تخصصي پرستاري

 

1 . تعريف

دوره دكتري پرستاري بالاترين مقطع تحصيلي است . فارغ التحصيلان اين دوره به عنوان اعضاء هيئت علمي در دانشگاه ها ، مراكز آموزشي و تحقيقاتي كشور انجام وظيفه خواهند نمود .

2 . تاريخچه

با گذشت قريب به يك قرن از تاريخ پرستاري و حدود 40 سال از پرستاري نوين، تقويت بنيه علمي ، عملي وبدنه كارگزاران حرفه پرستاري به عنوان يكي از شاخه هاي علمي و حرفه اي گروه پزشكي ضرورت مي يابد . اين امر با ارتقاء دائمي وگسترش و تعميق مرزهاي علم و تربيت نيروهاي متخصص دراين رشته ميسر مي گردد . از اين رو وجود برنامه دكتري تخصصي ( PhD) پرستاري ضرورت مي يابد .

با نگاهي به تاريخ و مستندات موجود مي توان گفت موضوع تاسيس دكتري پرستاري اولين بار گشايش مركز پزشكي ايران در يك صد و سومين نشست شوراي گسترش آموزش عالي مورخ 5/6/54 مطرح گرديد . ليكن تلاش براي تهيه برنامه دكتري و تصويب آن در سال هاي 1360 توسط رياست محترم شاخه تخصصي رشته پرستاري شوراي عالي برنامه ريزي صورت گرفت . برنامه آموزش دوره دكتري پرستاري ( كه توسط كميته تخصصي پرستاري گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي تهيه و تائيد شده بود )، در دويست و هشتاد و چهارمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورخ 17/7/73 به تصويب رسيد.

اولين دوره دكتري پرستاري درسال 1374در دانشگاه علوم پزشكي تبريز با 3دانشجوآغاز گشت. پس از آن به ترتيب دانشگاه تربيت مدرس درسال 1375 با پذيرش چهار دانشجو، دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران وتهران درسال 1378 هريك با پذيرش 2 دانشجو ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي درسال 1381 با پذيرش 2 دانشجو، و بالاخره دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درسال 1382با پذيرش 2 دانشجو، دوره دكتري پرستاري را آغاز نمودند. بنابراين تعداد دانشگاه هاي داراي مجوز تربيت دانشجوي دكتري تخصصي پرستاري ، شامل 6 دانشگاه تبريز ، تربيت مدرس ، ايران ، تهران ،شهيد بهشتي و اصفهان مي باشد .

درحال حاضر( بهمن 1382) ، تعداد 53 دانشجو درمقطع دكتري پرستاري دانشگاه هاي پيشگفت پذيرفته شده و از اين تعداد 10 نفر فارغ التحصيل گرديده اند.

    3. فلسفه

پرستاري كه ازسويي با سلامت انسان به عنوان موجودي چند بعدي وهرفرد با همه ويژگي هاي جسمي، رواني، اجتماعي، اخلاقي و به عنوان موجودي منحصر، سروكار دارد. واز سويي ديگر براساس نظام ارزش هاي اسلامي حاكم برجامعه، ملزم به رعايت حقوق انسان ها و برقراري عدالت اجتماعي مي باشد، بايستي از راه پژوهش هاي بنيادي، كاربردي كيفي و تقويت مطالعات نظري با رويكردي جامع وجامعه نگر و ايجادتفكر آموزش مداوم و تعامل باساير شاخه هاي دانش ( ديدگاه بين رشته اي ) دردوره هاي دكتري درتحقق اين رويكرد فلسفي بكوشد. دانش آموختگان دوره دكتري پرستاري به مثابه راهبرد شناسان اين شاخه علمي وحرفه اي دراعتلاء سلامت جامعه ايفاي نقش خواهند كرد. افزايش انگيزه كارگزاران پرستاري و ارتقاء ارائه خدمات حرفه اي .

4. رسالت ( Mission )

ارتقاء علم و مهارت حرفه اي كارگزاران خدمات پرستاري ودر نتيجه ارتقاء استانداردهاي ملي سلامت ، غني سازي دائمي اعضاء هئيت علمي ، توليد علم ، انتقال فن آوري ، افزايش تعامل علمي درسطح ملي وبين المللي ، ايجاد پويايي وبرانگيختن روحيه علمي وروش مندي از ماموريت هاي عمده تاسيس دوره دكتري است .

5. چشم انداز ( Vision )

مشاركت راهبردي درتوليد وگسترش پژوهش هاي بنيادي و كاربردي، ارتقاء استانداردهاي ملي و سازواري با استانداردهاي جهاني كيفيت زندگي ، بسترسازي جذب نيروهاي كارآمد علمي و تخصصي در داخل كشور و جلب و جذب دانشجو از كشورهاي منطقه .

6. اهداف كلي

اهداف كلي برنامه دوره دكتري تخصصي ( PhD ) پرستاري عبارتند از : 1- تربيت اساتيدي با صلاحيت آموزشي و پژوهشي 2- تامين نيروي انساني مورد نياز دانشگاههاي كشور و 3- نيل به خودكفائي حرفه اي .

7. نقش هاي دانش آموختگان دربرنامه آموزشي

دانش آموختگان اين دوره ضمن رفع كمبود كمي وكيفي نيروي انساني، قادرخواهند بود دوره آموزشي را برنامه ريزي و اداره نموده و به پژوهش درزمينه هاي آموزش، خدمات و مديريت در پرستاري بپردازند. همچنين دانش آموختگان قادر خواهند بود مسائل مربوط به حرفه را تجزيه و تحليل كرده و راه حل هاي مناسب ارائه نمايند .

8. وظايف حرفه اي دانش آموختگان

 - تدريس در مقاطع تحصيلات تكميلي و كارشناسي با استفاده از روش هاي نوين

- مشاور ومجري تحقيقات براساس نياز جامعه و انتشار نتايج تحقيق

- انجام برنامه ريزي آموزشي

- مشاركت دربرنامه ريزي هاي تخصصي وحرفه اي

9. استراتژي هاي اجرايي برنامه آموزشي

- ارائه دروس به صورت دانشجو محوري

- ارائه دروس به روش حل مسئله

- ارائه دروس به روش بحث گروهي

- ارائه دروس با تقويت تفكر انتقادي

- موظف كردن دانشجويان به نگارش يافته هاي علمي و پژوهشي در رابطه با هردرس

10. شرايط و نحوه پذيرش دانشجو

دارا بودن دانشنامه كارشناسي ارشد دررشته پرستاري و دارابودن ساير شرايط گزينش طبق آئين نامه هاي آموزشي دوره تحصيلات تكميلي ( دكتري ) مصوب شوراي عالي برنامه ريزي

مي باشد .

11. رشته هاي مشابه جديد درداخل كشور : وجود ندارد

12. رشته هاي مشابه جديد درخارج ازكشور، ازجمله كشورهايي كه دكتري پرستاري مشابه دارند عبارتند از : هندوستان ، آمريكا ، انگلستان ، تايلند ، كانادا ، سوئد ، استراليا ، فنلاند ، مصر ، فيليپين وآمريكاي جنوبي .

13. شرايط موردنياز براي راه اندازي رشته

- اطاق كار براي دانشجويان دوره دكتري ( هر 6 مترمربع به ازاء هردانشجو )

- وجود كامپيوتر متصل به شبكه به تعداد دانشجويان

- دسترسي به تجهيزات رايانه ( چاپگر- ديسكت - - CD  نرم افزارها ) 

- كتابخانه مجهز به آخرين منابع

- حداقل 2 نفر عضو هيئت علمي داراي حداقل مرتبه استاديار و سابقه 3 سال تدريس درمقطع تحصيلات تكميلي

14. موارد ديگر ( مانند بورسيه ) : موردي ندارد .