مسئول درس اصول و فنون پرستاری(تئوری) و عضو گروه داخلی جراحی: خانم دکتر رسول زاده

مسئول واحد پراتيك و درس عملی اصول و فنون پرستاری: خانم سیده سوسن نوری کرمانشاهی

تلفن: داخلي 545


هدف از تاسيس اين واحد:
فراهم نمودن محيطي مناسب جهت مهارتهاي عملي دانشجويان پرستاري و مامايي به منظور آماده سازي آنان جهت ورود به محيط هاي باليني واقعي مي باشد.

واحد مهارت های پرستاری:

بخش پراتيك دانشكده نمادي از يك بيمارستان كوچك بوده و شامل يك ساختمان دو طبقه مي باشد كه طبقه اول مشتمل بر دو كلاس ( جهت دانشجويان مامايي ) و يك كلاس درس احياء قلبي، ريوي (CPR)، رخت كن دانشجويان دختر و واحد بهداشتي و طبقه دوم شامل سه كلاس، يك ايستگاه پرستاري و انبار مي باشد و در مجموع 450 متر مربع مساحت دارد.
دانشجویان به پایگاه اطلاعات مهارت های پرستاری منتشر شده توسط انتشارات MOSBY تحت لیسانس Elzevier دسترسی دارند. پراتیک دارای کامپیوتر و مجهز به اینترنت می باشد.

قوانين و مقررات :
دانشجويان موظف مي باشند از تمامي قوانين و مقرراتي كه به عنوان يك دانشجو بايد از آن پيروي كنند تبعيت نمايند. پاره اي از اين قوانين عبارت است از:
1- داشتن يونيفرم
2- رعايت حجاب، پوشش و شئونات اسلامي
3- وقت شناسي

 تجهيزات و امكانات
واحد پراتيك داراي دو اتاق مامايي، هر اتاق شامل سه تخت و دو مانكن بوده و يك تخت نوزاد همراه با عروسك نوزاد و يك انكيباتور نوزاد، يك تخت ژتيكولوژي، مانكن نمونه گيري پاپ اسمير، مانكن گذاشتنIUD ، مانكن توشه واژينال، مولاژ زايمان، مولاژ انواع لگن، مولاژ مانورلئوپلد، مولاژ تعيين سن حاملگي، ترازوي نوزاد و همچنين تجهيزاتي نظير پگ زايمان، اسپكلوم، پنس جفت، وسايل اپيزياتومي و ….. مي باشد. همچنين اين اتاق ها مجهز به تجهيزاتي براي تدريس و تمرين انواع تزريقات، پانسمان، كنترل علائم حياتي و …… نيز مي باشد.
طبقه اول همچنين داراي يك اتاق احياء بيماران مي باشد كه شامل يك كلاس با 35 عدد صندلي، 2 مانكن احيای بزرگسا ل،يك مانكن (مدل) نيم تنه C.P.R بزرگسال ،2 مانكن انتوباسيون ( لوله گذاري داخل ناي ) همراه با يك ست لارنكوسكوپ 4 آمبونگ و چهار مانكن نوزاد مي باشد.
سه كلاس درس كه شمايي از يك بيمارستان است، در طبقه دوم ساختمان واقع شده است و هر اتاق داراي سه تخت بيمارستاني( در مجموع 9 تخت و 6 ماكت بيمار، چهار مانكن پرستاري آموزشي پيشرفته بزرگسال)، يك مدل دست تزريقات با 8 وريد ، يك كيت تزريقات وريدي ، يك مدل باتكس جهت تزريق عضلاني، يك مدل مراقبت از استومي، پد سوچور 12 تايي، يك مدل آموزشي پاي سوچور ، يك مدل آموزش معاينات چشم و يك مدل آموزش معاينات گوش مي باشد . به طوريكه اتاقها داراي برچسب اطلاعات بيماران، لاكر، ميز كنار تخت ( bed side table )، صندلي، ميله آويز سرم، سيلندر اكسيژن، ساكشن سيار، كمد به منظورنگهداري تجهيزات بيمارستاني و … مي باشد.
در واحد پراتيك، دانشجويان روزانه بر اساس دروس نظري ارائه شده ابتدا توسط مربيان فن پرستاري آموزش ديده و سپس پروسيجرهاي آموزش ديده را تمرين خواهند نمود. لذا اين واحد داراي تجهيزاتي از قبيل موارد ذيل مي باشد:
- وسايل كنترل علائم حياتي بيماران(نظير انواع فشارسنج، گوشي، ترمومتر)
- انواع سند( فولي، معده و ....)
- تجهيزات اكسيژن رساني ( كانولا، ماسك و ...)
- وسايل پانسمان( گاز، پنبه، انواع محلول، انواع پنس و ...)
- وسايلي جهت جابجايي بيماران (برانكارد، صندلي چرخدار )
- تجهيزات جهت تجويز داروهاي خوراكي و تزريقي ( كاردكس، كارت، مژر، انواع سرنگ، آب مقطر، انواع آمپول، انواع قرص، مانكن مخصوص تزريق عضلاني و ...)
- تجهيزات سرم درماني( انواع سرم، برچسب سرم، ميكروست، آنژيوكت، اسكالپ وين، مانكن دست جهت تزريق وريدي و ...)
- اوراق بيمارستاني ( پرونده، چارت كنترل علايم حياتي، گزارش پرستاري و…)
همچنين وسايلي نظير چكش رفلكس، دياپازون، اتوسكوپ جهت معاينه گوش و افتالموسكوپ جهت معاينه چشم جهت انجام معاينات فيزيكي پيش بيني شده است.
واحد پراتيك مجهز به بخاري گازي، كولر و كپسول آتشنشاني(2عدد) مي باشد.

 خدمات آموزشي

1- ارائه دروس اصول و فنون پرستاري عملي جهت دانشجويان پرستاري
دانشجويان روزانه طبق سرفصل دروس تئوري به مدت شانزده هفته، هفته اي دو روز و روزي چهار ساعت كلاس دارند به طوري كه دانشجويان روشهاي پرستاري باليني را به طور عملي فرا مي گيرند كه اين روشها و دروس عبارتند از:
- آشنايي با درس و اطاق پراتيك- شستن دست- مرتب كردن واحد مدد جو
- درست كردن تخت بسته و باز ، پوشيدن گان ، ماسك ، دستكش و شيلد
- درست كردن تخت با مددجو
- درست كردن تخت بعد از عمل
- حركت دادن بيمار در تخت- جابجائي بيمار از تخت به صندلي و برانكارد و بالعكس
- پائين آوردن بيمار از تخت
- استفاده از پتوي حمام- قرار دادن بيمار در وضعيت هاي مختلف
- دهان شويه ( بيمار معمولي - بيمار بيهوش ) و ماساژ پشت
- حمام دوش- حمام وان- حمام در تخت ( نظافت پا و ناخن ها )
- شستن سر- مراقبت از سر آلوده
- كنترل درجه حرارت - نبض ( انواع نبض ها ) و تنفس
- كنترل فشار خون- و ثبت علائم حياتي و كنترل مايعات خورده شده و دفع شده (intake and output)
- پذيرش بيمار(درست كردن پرونده- ثبت گزارش- آماده كردن براي معاينه ) و ترخيص
- استفاده از گرما و سرما درماني -حمام آب ولرم- كمپرس سرد و گرم غير استريل
- غذا دادن از راه دهان- سنداژ معده، گاواژوتغذيه از راه گاستروستومي
- لاواژ لوله
- لگن دادن، گرفتن نمونه مدفوع- سند ركتال- تنقيه با آب ساده ( انواع تنقيه ها )
- شستشوي كولون- مراقبت colostomy
- مراقبت از بيمار ايزوله ( انواع ايزوله )، مراقبت از مواد دفعي
- اكسيژن دادن با روش هاي مختلف ( كانولا- سند در موارد خاص- ماسك ها )- نمونه حلق و خلط
- ساكشن بيني و دهان
- مراقبت از ترا كيا ستومي- ساكشن تراكياستومي
- آماده كردن ترالي پانسمان- انجام يك پانسمان ساده- sitz bath
- پانسمان با درن و بخيه- كشيدن بخيه- شستشوي زخم- كمپرس استريل
- بانداژ
- شستشوي پرينه-گرفتن نمونه ادرار استريل و ادرار 24 ساعته
- گذاشتن و در آوردن سند فولي وسند نلاتون
- كنترل دستورات دارويي- دادن داروها( قطره چشم و گوش و بيني )- شستشوي چشم
- شياف- اسپري
- دادن داروهاي خوراكي- آماده كردن دارو براي تزريق (آمپول و ويال )
- تزريق عضلاني- زير جلدي- داخل جلدي
- تزريقات وريدي- وصل كردن سرم- دادن دارو از راه ست سرم و ميكروست و هپارين لاك
- مراقبت از جسد
در پايان هر هشت هفته از دانشجويان امتحان عملي توسط مربيان به عمل خواهد آمد.

2- ارائه درس احياي قلبي ريوي
Cardio Pulmonary resuscitation(CPR) جهت دانشجويان پرستاري
دانشجويان پرستاري سرفصل احياي قلبي و ريوي از واحد فوريتها ( نظير ماساژ قلب، دادن تنفس به بيمار، نحوه باز نگهدارنده راه هوايي، انتوباسيون و …) را ابتدا توسط مربيان آموزش ديده سپس در حضور مربيان در اتاق احيا تمرين خواهند نمود.

3
- ارائه واحد فن پرستاري عملي و بار داري زايمان (2) جهت دانشجويان مامايي
در اين واحد دانشجويان مامايي ابتدا دروس فن پرستاري عملي كه مورد نياز دانشجويان مامايي نيز مي باشد نظير انواع تزريقات ( عضلاني، وريدي، زير جلدي و داخل جلدي )، انواع پانسمان، كنترل علائم حياتي و …. را آموزش ديده و سپس تمرين مي كنند. همچنين پروسيجرهاي تخصصي نظير، گرفتن نمونه پاپ اسمير، نمايش مانورهاي لئوپلد، تعيين سن حاملگي، گذاشتنIUD ) و ….. را نيز پس از آموزش عملي، تمرين مي كنند.

4- ارائه درس معاينات فيزيكي جهت دانشجويان پرستاري
واحد عملي معاينات فيزيكي كه سابقا“ در بيمارستان تمرين شده، اكنون در واحد پراتيك ارائه مي گردد. دانشجويان پرستاري انواع معاينات فيزيكي ( نظير گرفتن شرح حال، معاينات سيستمهاي مختلف نظير معاينه سيستم عصبي، گوش، چشم، دهان، قلب، عروق، تنفسي، اسكلتي و … را آموزش ديده وسپس تمرين مي نمايند و در پايان از دانشجويان امتحان عملي به عمل مي آيد.

5- ارائه واحد اورژانسهاي پزشكي و احياء قلبي، ريوي جهت رزيدنتهاي دندانپزشكي
در اين واحد رزيدنتهاي دندانپزشكي انواع تزريقات ( نظير تزريق عضلاني، وريدي و زير جلدي)، كنترل علائم حياتي و احياء قلبي، ريوي كودك و بزرگسال را توسط مربيان دانشكده پرستاري و مامايي آموزش ديده و سپس تمرين مي نمايند