مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامایی تهراندرباره ­ی مرکز مهارت­های بالینی
در راستای ارتقای توانمندی و صلاحیت حرفه­ ای دانشجویان، در این مرکز با استفاده از تجهیزات کمک آموزشی تخصصی تلاش شده است تا محیطی شبیه­سازی شده جهت یادگیری انجام مهارت­های مختلف درمانی و مراقبتی به بیماران در گروه­های سنی متفاوت فراهم گردد. یادگیری و مهارت ­آموزی انجام پروسیجرهای مختلف، انجام معاینه فیزیکی سیستم­های مختلف بدن، امکان تمرین با انواع دستگاه­های حمایتی-درمانی بخشی از خدمات آموزشی قابل ارائه در این مرکز می­باشد و دانشجویان پرستاری و مامایی مقاطع مختلف در طی دوره آموزشی خود، فرصت دارند تا در این مکان تا دستیابی به مهارت مناسب در این مرکز تحت آموزش عملی قرار گرفته و صلاحیت لازم را کسب نمایند. علاوه بر دانشجویان پرستاری و مامایی، مرکز آمادگی ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان سایر رشته­های گروه پزشکی را دارد.
در مرکز مهارت­های بالینی دانشکده امکان برگزاری دوره­های توانمندسازی مختلف جهت پرسنل شاغل در مراکز درمانی وجود دارد. همچنین با توجه به ساختار فیزیکی طراحی شده در این مرکز، امکان برگزاری انواع آزمون­های عملی مانند OSCE وجود دارد.