مسئول سمعي بصري: خانم  بهشتيمعرفي

سمعي بصري شامل دو سالن و يك اتاق كنترل است

سالن 1واحد سمعي و بصري :
داراي ظرفيت حدود 100 نفر دانشجو مي باشد و از امكانات ويدئوپروژكتور، كامپيوتر، ويژوالايزر، اورهد، اپك، پرده نمايش، سيستم صوتي (آمپليفاير و ميكروفون)، تلويزيون، قفسه حاوي اسكلت انسان و وايت برد برخوردار است .

سالن 2 واحد سمعي و بصري :
داراي ظرفيت حدود 40دانشجو مي باشد و از امكانات تلويزيون، پرده نمايش، اورهد، اپك، وايت برد، نگاتوسكوپ و مولاژهاي آموزشي برخوردار است.

 
رئوس فعاليت ها
: تهيه امكانات و  وسايل كمك آموزشي


تجهيزات و امكانات
واحد سمعي بصري داراي تجهيزات و وسايل كمك آموزشي به روز بوده و مجموعه خوبي از فيلم ها و پوستر هاي آموزشي، مولاژهاي آموزشي، مانكن و CD هاي آموزشي مي باشد.

 
خدمات آموزشي
نمايش فيلمهاي CD-VHS و استفاده ازpower point و ويژوالايزر و كليه وسايل كمك آموزشي جهت:
-
دانشجويان PhD
-
دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري و مامائي
- دانشجويان كارشناسي رشته پرستاري و مامائي
- پايان نامه ها
- كارگاه ها وسمينارها