سرپرست آزمايشگاه: خانم مریم سلیمی

تلفن : 61054551

هدف: فراهم نمودن محيط مناسب جهت تدريس بخش نظري واحدهاي آزمايشگاهي و كارعملي دانشجويان مي باشد.
محيط فيزيكي: فضاي آزمايشگاه داراي 4 عدد سكوي 2 طرفه و 4 عدد سكوي يك طرفه رويه سنگ گرانيت مجهز به شلف‌هاي روميزي، تجهيزات آب، برق، گاز و سينك سراميكي متناسب با فعاليتهاي دانشجويان مي‌باشد همچنين فضاي رخت كن مناسب جهت دانشجويان پيش‌بيني شده است و جهت جلوگيري از ايجاد آلودگي، سالن برگزاري كلاس آزمايشگاه، اتاقهاي شستشوي وسائل و استريل كردن ضايعات آزمايشگاه، بخش اداري، كلاسها و آبدارخانه مجزا از هم هستند.


 
آزمايشگاه داراي تجهيزات و امكانات به روز از قبيل ميكروسكوپ، اسپكتروفتومتر، روتاتور، بن‌ماري، ترازو، PHمتر، ميكروفيوژ، سانترفيوژ، اتوكلاو، فور، انكوباتور و..... مي‌باشد و كليه بخشهاي آزمايشگاه داراي كپسول آتش ‌نشاني براي استفاده در موارد ضروري مي‌باشد.

 

 
خدمات آموزشي

ارائه واحدهاي آزمايشگاهي:
كارشناسي پرستاري روزانه و شبانه: بيوشيمي، ميكروبيولوژي، فيزيولوژي، سرولوژي
كارشناسي مامائي: بيوشيمي، ميكروبييولوژي، فيزيولوژي، سرولوژي، آزمايشات كاربردي مامائي، آسيب شناسي.
- ارائه واحدهاي آزمايشگاهي مطابق با سر فصلهاي ارائه شده از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بوده و رئوس كلي مطالب ارائه شده در واحدها به شرح ذيل مي باشد.
واحد بيوشيمي عملي:
آشنايي دانشجويان با انواع روشهاي نمونه‌گيري خون، ادرار و ...، نكات مورد توجه در نمونه‌گيري، آشنائي با دستگاهها و وسائل آزمايشگاه، آزمايش تجزيه ادرار، اساس بيوشيميائي سنجش فاكتورهاي خون، تستهاي روتين بيوشيمي خون.
واحد سرولوژي عملي:
انواع واكنشهاي سرولوژي، تعيين گروه خون، Rh، تست سازگاري خون، كومبس مستقيم و غير مستقيم، CRP، RF، Wright، Widal، VDRL، HCG ، ِASO. (همراه با اقدامات پرستاري)
واحد ميكروبيولوژي عملي:
آشنايي با گروه بندي باكتريها، روشهاي نمونه گيري، طبقه بندي باكتريهاي پاتوژن، كشت حلق، بررسي لامهاي ميكروسكوپي تهيه شده از نمونه ها، رنگ‌آميزي Gram.
واحد فيزيولوژي عملي:
آشنايي با ميكروسكوپ، شمارش گلبولهاي، سفيد و قرمز، شرح انديكسهاي هماتولوژي، شرحتقسيم بندي افتراقي گلبولهاي سفيد، HCT، BT،  CT، فشار خون، نوار قلب، اسپيرومتري.
واحد آزمايشات كاربردي مامائي:
توضيحات تكميلي در خصوص تستهاي سرولوژي تعيين گروه خون، Rh، سازگاري خون، كومبس مستقيم و غير مستقيم، مروري بر بافت شناسي دستگاه تناسلي، پاپ اسمير، ترشحات واژن، آناليز Semen، PCT، بررسي ترشحات سرويكس و اثرات آن بر اسپرم، آزمايشات روتين در سنين باروري، و بارداري و تستهاي غربالگري نوزادان.
آسيب شناسي:
ارائه توضيحات بافت شناسي دستگاه تناسلي و ارائه مدلهاي پاتولوژي نرمال و انواع بدخيمي‌ها.