آرايش دروس رشته كارشناسي پرستاري
برنامه پيشنهادي
نام درس                        تـرم اول
تعداد واحد
نام درس                           تـرم دوم
تعداد واحد
تشريح نظري
5/1
ميكروب شناسي ( نظري )
5/1
تشريح عملي
5/0
ميكروب شناسي ( عملي )
5/0
فيزيولوژي نظري
5/2
انگل شناسي نظري
5/1
فيزيولوژي عملي
5/0
انگل شناسي عملي
5/0
بيوشيمي نظري
5/1
اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها
2
بيوشيمي عملي
5/0
دارو شناسي
3
روانشناسي فردي اجتماعي
2
تفسير موضوعي قران
2
اخلاق اسلامي(مباني
ومفاهيم)
2
بررسي وضعيت سلامت
1
اصول و مهارت هاي پرستاري (نظري )
3
فرايند يادگيري و اصول آموزش به بيمار
1
اصول و مهارت هاي پرستـــاري (عملي)
1
پرستاري بهداشت مادران و نوزادان (1)
2
تغذيه و تغذيه درماني
2
پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (1)
3
زبان پيش نياز (1)
3
كارآموزي اصول و مهارتهاي پرستاري
1
زبان پيش نياز (2)
3
تربيت بدني (1)فقط پسران
1
 
20
 
20
توجه : دانشجوياني كه زبان پيش نياز (1) مي گيرند مجاز به اخذ زبان پيش نياز (2) نمي باشد
 
نا م درس                       تـرم سوم
تعداد واحد
نام درس                           تـرم چهارم
تعداد واحد
آمار حياتي-روش تحقيق
2
پرستاري بهداشت جامعه (2)
2
فن آوري اطلاعات در پرستاري
1
پرستاري ببيماريهاي داخلي جراحي (3)
4
ايمونولوژي ( نظري)
5/1
پرستاري كودكان (1)
2
ايمونولوژي (عملي )
5/0
پرستاري بهداشت روان (1)
2
انديشه اسلامي(1)
2
كارآموزي پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي 2
2
پرستاري بهداشت جامعه (1)
2
زبان پيش نياز (2)
3
پرستاري بهداشت مادران و نوزادان( ژنتيك )
1
تربيت بدني (2)
1
پرستاري بهداشت مادران و نوزادان (2)
2
انديشه اسلامي(2)
2
پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (2)
4
 
 
كارآموزي پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (1)
1
 
18
تربيت بدني(1) فقط دختران
1
 
 
كارآموزيبهداشت مادران و نوزادان
1
 
 
 
19
 
 
نام درس                         تـرم پنجم
تعداد واحد
نام درس                          تـرم ششم
تعداد واحد
زبان انگليسي عمومي
3
انقلاب اسلامي ايران
2
تاريخ و فرهنگ اسلامي
2
پرستاري ويژه
2
پرستاري بهداشت جامعه (3)
1
پرستاري در بحران ، فوريتها و حوادث غير مترقبه
2
پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (4)
4
اصول مديريت خدمات پرستاري
2
پرستاري كودكان (2)
3
كارآموزي بهداشت جامعه
1
پرستاري بهداشت روان (2)
2
كارآموزي پرستاري بهداشت روان
1
كارآموزي پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي( 3 )
2
زبان تخصصي
2
كاراموزي پرستاري كودكان
1
ادبيات فارسي
3
 
18
كارآموزي پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (4)
2
 
 
 
18
 
نا م درس                       تـرم هفتم
تعداد واحد
نام درس                          تـرم هشتم
تعداد واحد
كارآموزي در عرصه پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (1)
1
كارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت مادران و نوزادان
5/2
كارآموزي در عرصه پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (2)
1
كارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت جامعه 
3
كارآموزي در عرصه پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (3)
3
كارآموزي در عرصه پرستاري كودكان (1)
1
كارآموزي در عرصه پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (4)
3
كارآموزي در عرصه پرستاري كودكان (2)
5/1
كارآموزي در عرصه پرستاري ويژه
3
كارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت روان
1
كارآموزي در عرصه پرستاري در بحران ، فوريت ها و حوادث غير مترقبه ( داخلي )
1
كارآموزي در عرصه اصول مديريت خدمات پرستاري
2
 
12
كارآموزي در عرصه پرستاري در بحران
، فوريت ها و حوادث غير مترقبه (جراحي)
1
 
 
 
12
 
آرايش دروس رشته كارشناسي مامايي
برنامه پيشنهادي
نام درس                                 تـرم اول
تعداد واحد
نام درس                       تـرم دوم
تعداد واحد
سلول شناسي و بافت شناسي
2
فيزيولوژي (2) نظري
5/1
بيوشيمي نظري عملي
2
فيزيولوژي (2) عملي
5/0
فيزيولوژي (1) نظري عملي
3
تشريح (2) نظري
5/1
تشريح (1) نظري
5/2
تشريح (2) عملي
5/0
تشريح (1) عملي
5/0
ميكروب شناسي نظري
5/1
اصول و فنون پرستاري و مامايي و روش كار در اتاق عمل و زايمان ( نظري )
1
ميكروب شناسي عملي
5/0
اصول و فنون پرستاري و مامايي و روش كار در اتاق عمل و زايمان ( عملي )
1
ايمونولوژي
2
اصول خدمات بهداشتي در جامعه و آموزش بهداشت
2
كارآموزي اصول و فنون پرستاري و مامايي و روش كار در اتاق عمل و زايمان
1
انگل شناسي
2
اصول تغذيه و تغذيه مادر و كودك
2
فارسي
3
روانشناسي
2
تربيت بدني (1)
1
جنين شناسي
2
زبان پيش نياز (1)
3
ژنتيك
2
زبان پيش نياز (2)
3
اخلاق و تربيت اسلامي
2
 
 
تربيت بدني (2)
1
 
 
زبان پيش نياز (2)
3
­ دانشجوياني كه زبان مي گيرند فارسي كارآموزي را نگيرند، دانشجوياني كه زبان پيش (1) دارند زبان پيش (2) را نمي گيرند.
 
 
­دانشجوياني كه واحد زبان پيش دارند، مجاز به اخذ واحد اخلاق و تربيت اسلامي و تربيت بدني نمي باشند .
 
 
ترم بدون كارآموزي
20
ترم با 1 واحد كارآموزي
20
 
نام درس          تـرم تابستان
تعداد واحد
نام درس                                      تـرم سوم
تعداد واحد
 
زبان پيش نياز (1)
3
نشانه شناسي و معاينات فيزيكي
2
 
زبان پيش نياز (2)
3
فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي جراحي عفوني (1)
3
 
فارسي
3
بارداري و زايمان و مراقبت هاي مربوطه (1)
3
 
تربيت بدني (2)
1
كارآموزي بارداري و زايمان و مراقبتهاي مربوطه (1)
1
 
اخلاق و تربيت اسلامي
2
نوزادان
2
 
تربيت بدني (1)
1
كارآموزي نوزادان
1
 
 
چنانچه دانشجويان در ترم هاي گذشته واحد تربيت بدني (1و 2) را نگرفته اند موظف به اخذ اين واحد ها در ترم تابستان مي باشند
 
داروشناسي (1)
2
 
آسسيب شناسي عمومي و اختصاصي نظري عملي )
1
 
زبان خارجه
3
 
تفسير موضوعي قران
2
 
روش استفاده از كتابخانه هاي پزشكــي ( بدون احتساب واحد )
ترم با 2 واحد كارآموزي
2
 

20
 
نام درس                        تـرم چهارم
تعداد واحد
نام درس     تـرم تابستان
تعداد واحد
فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي جراحي عفوني (2)
3
 
 
ترم تابستان در صورت نياز
 
كارآموزي بيماريهاي داخلي و جراحي
1
بارداري و زايمان و مراقبتهاي مربوطه (2)
3
كارآموزي بارداري و زايمان و مراقبتهاي مربوطه (2)
2
بيماريهاي كودكان
2
 دارو شناسي (2)
1
اصول مديريت و كاربرد آن در مامايي
2
آمار حياتي و روش تحقيق ( نظري عملي )
2
زبان تخصصي
2
انديشه اسلامي (1)
2
ترم با 3 واحد كارآموزي
20
 
نام درس                               تـرم پنجم
تعداد واحد
نام درس                    تـرم ششم
تعداد واحد
فيزيوپاتولژي و بيماريهاي داخلي جراحي عفوني (3)
3
 
بارداري و زايمان ومراقبت هاي مربوطه (4)
1
بارداري وزايمان و مراقبتهاي مربوطه (3)
3
بيماريهاي زنان و ناباروري
3
كارآموزي بارداري و زايمان و مراقبتهاي مربوطه (3)
2
كارآموزي بيماريهاي زنان
2
كارآموزي بيماريهاي كودكان
1
بهداشت مادر و كودك و خانواده
4
روانپزشكي در مامايي
1
كارآموزي بهداشت مادر و كودك و تنظيم خانواده
2
بيحسي و بيهوشي و احياء در مامايي (نظري عملي)
1
اختلال عملكرد جنسي و آموزش و مشاوره آن
1
اصول اپيدمييولوژي و مبارزه با بيماريها
2
راديولوژي سونولوژي الكترولوژي در مامايي و زنان
1
آزمايشات كاربردي مامايي
1
تغذيه درماني مادر و كودك
2
تاريخ ، اخلاق و مقررات مامايي و پزشكي قانوني
2
انقلاب اسلامي ايران
2
كارآموزي مقررات پزشكي قانوني
1
تاريخ وفرهنگ و تمدن اسلامي
2
انديشه اسلامي 2
2
 
 
ترم با 4 واحد كارآموزي
19
ترم با 4 واحد كارآموزي
20
 
نام درس           تـرم تابستان
تعداد واحد
نام درس                            تـرم هفتم
تعداد واحد
 
ترم تابستان در صورت نياز
 
كارآموزي در عرصه بارداري زايمان (پره ناتال)
3
كارآموزي در عرصه بارداري(زايمان    طبيعي)
3
كارآموزي در عرصه بارداري (زايمان غير طبيعي)
2
 
8
 
نام درس                                                                       تـرم هشتم
تعداد واحد
كارآموزي در عرصه بيماريها و فوريتهاي زنان
2
كارآموزي در عرصه بهداشت مادر و كودك و تنظيم خانواده بر اساس مامايي جامعه نگر
2
كارآموزي در عرصه نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ويژه
1
كارآموزي در عرصه بيماريهاي داخلي و جراحي در مامايي
1
كارآموزي اصول مديريت و كاربرد آن در مامايي
1
كارآموزي راديولوژي و اولتراسوند و الكترولوژي در مامايي و زنان
1
 
8