دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی


مقدمه
دفاتر توسعه آموزش، نقش مهمی در تسری نواندیشی و نوآوری در عرصه آموزش دانشکده ها دارند. ماموریت اصلی دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها ارتقای کیفیت آموزش به منظور ارتقای سلامت جامعه است. این ماموریت از طریق برنامه ریزی، پایش، نظارت و در مواقع لزوم اجرای فعالیتهای توسعه ای آموزشی در سطح دانشکده و تلاش برای ارتقای منزلت آموزش در گستره وسیع دانشکده/بیمارستان و در کلیه مقاطع دایر در آن، محقق می شود.


  

معرفی دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف ارتقاء کیفیت آموزش علوم مراقبتی در رشته های پرستاری و مامایی، فعالیت خود را همراستا با مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارتخانه و دانشگاه از سال 1378 شروع نموده است. وظایف این دفتر مطابق با آئین نامه شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در راستای نقشه علمی دانشگاه و برنامه راهبـردی دانشکـده در حوزه آموزش می باشد. مخاطبان اصلی فعالیتهای دفتر توسعه آموزش، اساتید و دانشجویان بوده و در راستای توانمندسازی اعضای هیات علمی در خصوص علم آموزش پزشکی و مهارتهای مربوطه و نیز بهبود فرایندهای آموزشی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی فعالیت می نماید.
دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی آمادگی هرگونه همکاری در خصوص برگزاری کارگاههای آموزشی برای اساتید و دانشجویان،  و نیز ارائه مشاوره در خصوص طرحهای توسعه آموزش/ پژوهش در آموزش و تدوین و ارائه طرح در جشنواره های آموزشی را دارد و از اعلام همکاری اعضای محترم هیات علمی و فراگیران در جهت توسعه آموزش پزشکی و فراهم نمودن شرایط تغییر، نوآوری و اصلاح فرایندهای آموزشی استقبال می کند.