معاونت آموزشی 
 


بسمه تعالی 

دانشكده پرستاري و مامايي با سپاس از پروردگاری را که علم او بر همه عالم احاطه دارد، همواره در تکاپوی دانش و ارتقای کیفی برنامه های آموزشی و پژوهشی خود می باشد. هم اکنون دانشکده پوشش دهنده ی اکثریت برنامه های پرستاری و مامایی مصوب وزارت بهداشت در مقاطع مختلف کارشناسی، ارشد و دکترا می باشد. این دانشکده همچنین در تدوین، توسعه و تغییر برنامه های درسی فعالانه نظرات خود را به وزارت مربوطه اعلام می نماید و در بازنگری برنامه ها نقشی اساسی دارد. برنامه چهار ساله دانشکده که بالین محور بوده و در صدد ارتقای کیفیت مراقبت است در راستای برنامه های استراتژیک دانشگاه تدوین شده و در حال اجرا می باشد. معاونت آموزشی دانشکده بر آن است تا با به کارگیری حداکثر ظرفیت موجود هیات علمی و کارشناسان در ارتقای آموزش دانشجویان گام بردارد.
               

دکتر هومن شهسواری  

 معاون آموزشی : دکتر هومن شهسواری  ، داخلی 127
مسئول دفتر : خانم فرحناز رییسی   ، داخلی 126
تلفن مستقیم  : 66420739
پست الکترونیک : fnm_educational@tums.ac.ir 
مدیر آموزشی : دکتر معصومه ذاکری مقدم ، داخلی