مدیر آموزشی
آزمایشگاه
بین الملل
برنامه جلسات شوراهای دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نیمسال اول 97-1396


  

 

به نام پروردگار بی همتا

دانشكده پرستاري و مامايي با سپاس از پروردگاری را که علم او بر همه عالم احاطه دارد، همواره در تکاپوی دانش و ارتقای کیفی برنامه های آموزشی و پژوهشی خود می باشد. هم اکنون دانشکده پوشش دهنده ی اکثریت برنامه های پرستاری و مامایی مصوب وزارت بهداشت در مقاطع مختلف کارشناسی، ارشد و دکترا می باشد. این دانشکده همچنین در تدوین، توسعه و تغییر برنامه های درسی فعالانه نظرات خود را به وزارت مربوطه اعلام می نماید و در بازنگری برنامه ها نقشی اساسی دارد. برنامه چهار ساله دانشکده که بالین محور بوده و در صدد ارتقای کیفیت مراقبت است در راستای برنامه های استراتژیک دانشگاه تدوین شده و در حال اجرا می باشد. معاونت آموزشی دانشکده بر آن است تا با به کارگیری حداکثر ظرفیت موجود هیات علمی و کارشناسان در ارتقای آموزش دانشجویان گام بردارد.


 دکتر ناهید دهقان نیری 

            معاون آموزشي دانشكده