هوالعلیم

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور دارای قدمتی بیش از هفتاد سال می باشد و دانشکده پرستاری و مامایی نیز یکی از یازده دانشکده  دانشگاه علوم پزشکی تهران است که سال های طولانی در امر تربیت نیروهای متخصص رشته های پرستاری و مامایی نقش موثری داشته است .ایفای نقش بین المللی، منطقه ای و کشوری این دانشکده و برخورداری از دانشجویان ممتار دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های پرستاری، مامایی و بهداشت باروری از ایران و بیش از 10 کشور جهان به همراه بدنه هیات علمی و کارشناسی ممتاز نقش و جایگاه ویژه این دانشکده را دربین تمامی دانشکده های پرستاری و مامایی کشور متمایز نموده است.امید است با تداوم برنامه های عدالت محور، ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش ، توسعه همدلی و همزبانی ، مشارکت عمومی ، چابک سازی و تمرکز زدایی امور، همچنان بزرگی و بلندآوازگی دانشکده تداوم یابد.

 
ریاست : آقای دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی 131-130
مدیر دفتر ریاست و دبیر هیات رئیسه : دکتر فاطمه خوشنوای فومنی 116
مسئول دفتر ریاست : خانم فریبا معصومی ،  داخلی 129 - 128 

ملاقات با ریاست

تلفن : 66933600
تلفکس:66941668
ایمیل: fnm_dean@tums.ac.ir