هوالعلیم

 

دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان نماد آموزش عالي كشور داراي قدمتي بيش از هفتاد سال مي باشد و دانشكده پرستاري و مامايي نيز يكي از يازده دانشكده دانشگاه علوم پزشكي تهران است كه سالهاي طولاني در امر تربيت نيروهاي متخصص رشته هاي پرستاري و مامايي نقش موثري داشته است. رسالت دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران در راستاي حركت در مسير دانايي محوري برنامه چشم انداز افق1404 جمهوري اسلامي ايران و برداشتن گامهاي موثر در دهه چهارم توسعه با محوريت عدالت و پيشرفت وفق برنامه جامع علمی کشور بر آن است با تربيت نيروهاي متخصص و متعهد بتواند در بسترسازی برای تامين بالاترين خدمات كيفي به ذي نفعان در ابعاد پايه اي حرفه پرستاري و مامايي يعني آموزش، پژوهش، مديريت و خدمات باليني در عرصه ،نقش خود را هم وزن با حرکت سریع دانشگاه علوم پزشکی تهران ايفا نمايد. در گام نخستين دهه چهارم توسعه، در قالب پوشش برنامه چهار ساله دانشگاه اين دانشكده بر آن است با داشتن59 عضو هیات علمی پرستاری و مامایی و 813 دانشجو مشتمل بر 425 نفر در مقطع کارشناسی (337 نفر پرستاری و 88 نفر مامایی)، 293 نفر در مقطع کارشناسی ارشد (231 نفر پرستاری و62 نفر مامایی) و 95 نفر در مقطع دکتری تخصصی (53  نفر پرستاری و 42 نفر بهداشت باروری) درحوزه آموزش، ضمن ارتقاء کیفیت برنامه هاي گذشته، به تدوين برنامه هاي جديد آموزشي از قبیل دوره های جدید تخصصی و بین رشته ای تحصیلات تکمیلی، آموزش مجازی، بهبود هرم اعضای هيأت علمي با جذب نخبگان پرستاري و مامايي، نهادينگي رويكردهای نوين تعليمي و ارزشيابي بپردازد. در حوزه پژوهش، همگام با برنامه هاي جهش دوم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي، در شاخص هاي مورد نظر در حوزه تولید و کاربرد دانش در ابعاد پژوهشهاي بنيادي، توسعه اي و كاربردي سيستم پرستاري و مامايي پيشگام باشد. در مديريت ضمن پيشگامي در تعليم و تربيت خروجي متخصص و متعهد با قابليتهاي مديريتي بالا بر ساماندهي مديريت علمی پرستاري و مامايي در سطح ملي ورود داشته و در مديريت نظام سلامت کشور نقش شاخصی را ایفا نموده و در جهت تعالي سازمان، قدمهاي موثري بردارد. در خدمات باليني و در عرصه موجب نوآوري،توسعه خدمات باليني و بهبود حاکمیت بالینی و در عرصه جامعه، بسترسازی برای عمل مبتنی بر شواهد، قدم نهادن در مسیر استاندارد سازی و كاهش گسست تئوري و عمل شود. تمامی فعالیتهای پیش گفت، ذیل بستر سازی برای نهادینگی فضای فرهنگی، معنویات و اخلاقیات حرفه ای منبعث ار رهنمودهای مقام معظم رهبری، تعالیم عالیه اسلامی و کدهای اخلاق حرفه ای مورد تآکید می باشد.

 
 

دكتر محمد علي چراغي

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
 دانشگاه علوم پزشکی تهران